Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική
t M. Τετάρτη
Απριλίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Αριθ. ΦύΑ: 6743
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Έρχεται
n e-τήρηση βιβλίων
Τι πρέπει να ξέρουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες
διώξε!s για
απλήρωτο
ΕΝΟΙΑ
Αρχή του τέλους για
την τήρηση βιβλίων με
την κλασική μορφή. Η
έναρξη λειτουργίας
της εφαρμογής για την
ηλεκτρονική τήρηση
εφαρμογής που θα λετουργεί στο σύστημα
taxis επτρηοντας ου
σιαστικά την online δια.
σύνδεση των βιβλίων
χιλιάδων επιχειρήσεων
και ελευθέρων επαγ
Τον κίνδυνο να
διωχθούν ποινικά και
των φορολογικών βι.
ρλίων νυλιαμων επιχτο
Πάσχα, σημαίνει ότι ξε.
γελματων μετικφο
υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
τιμωρηθούν με
ποινές φυλάκισης
ακόμη και μεγαλύτε
ρες των τριων
αντιμετώπ ον ετών! μέτρηση! Ητιστροφη κτικά κέντρακΕλεγ
μέτρηση. Η Ανεξάρ- κτικά κέντρα και τις
Αρχή Δημοσίων ΔΟΥ
φορολογούμενοι την
περίοδο 2013-2017
επειδή καθυστέρησαν
| Εσόδων (ΑΑΔΕ), ΕΧει
Σταοχέδια της ΑΑΕ.
μετά την πλήρη εφαρ.
ηλεκτρονιολοκληρωθεί η, τε.
χνική προετοιμασία και
είναι έτοιμη να θέσει κών βιβλίων είναι η εσόδων ή εξόδων, θα έσοδα από πωλήσεις
ται λεπτομερώς όλα τα
οποιαδήποτε εγγραφή
μογή των
συνέχεια στην 11
σε εφαρμογή το σκέ. κατάργηση τον συγ. εμφανίζεται.ταυτό. αγαθών και παροχή
λογιστή όσο στον υποχρονα, τόσο στον υπουπηρεσιών
Επίδομα διο
ενοικ ου τηρηση ηλεκτρονικη και περιοδικών καθώς
ρωτικών πελατών
υπηρεσι φόρμα στην
του Ειδική φόρμα στην
μφωνα με πληρο- σεων
φορίες, σε πρώ
Ηηλεκτρονική εφκαι το νολι καταχωρουν
ται αναλυτικά οι δαπάνες της εαχείρησης.
Η ηλεκτρονική εφαρ.
μογή η οποία θα,ενερ.
γοποιηθεί μετά το
Πάσχα θα περιέχει:
τήρηση Ba αφορα
μόνο τα βιβλία εσόδων-εξόδων. Η τήρηση
των βιβλίων αυτών,θα
διεκπεραιώνεται μέσω
ειδικής ηλεκτρονικής
σεων ΦΠΑαφο τα
στοιχεία που αναγρά
φονται στις δηλώσεις
αυτές θα προκύπτουν
αυτομάτως με την εvnμέρωση των βιβλίων.
άθροισμα εσόδων και
δαπανών, για κάθε
ημέρα, καθ ώς και για
Ειδική φόρμα στην
onla θα καταχωρούν
συνέχεια στην 10
0τιμοκατάλογ0s
ων,?no1 του Κτηματολογίου
πλατφόρμα του εηδόμα
τος στέγασης για την
τους δικαιούχους ενώ
ρωμή της πρώτης δόσης
κοκυριά θα εισπράξουν
82.461.054,80 ευρώ. Το
επίδομα θα δοθεί ανα
-Γι Πληρώνουν οι ιδιοκτήτες
υ 2019 σε όλους όσοι
ηλεκτρονικό πό τη ημε, I-nos διαμορφώνονται τα Πρόστιμα
έχουν στο όνομά τους
συμβόλαιο από την ημε
Σελίδα 9