Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
t M. Τρίτη
| Οικονομική |
Απριλίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Αριθ. ΦύΑ: 6742
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Η καταπολέμηση
βρίσκονται
τα χαμένα
TI Προβλέ
πει ο νέ0s νόμοs
Η καταπολέμηση της ποποιεί διατάξεις της
φοροαποφυγής απα- ελληνικής φορολογι
σχολεί τα τελευταία κής νομοθεσίας, η
χρόνια διεθνείς οργα- εφαρμογή των οποίων
ουλάχιστον επτά νισμούς, όπως, ο τείνει να επαναπροήματα περιλαμβάνει ΟΟΣΑ, Ε.Ε., το Διε- διορίσει τη φιλοσοφία
η νέα διαδικασία ανα- θνές Νομισματικό Τα- και την προσέγγιση
γνώρισης χρονου μείο και η Παγκόσμια των φορολογικών
ασφάλισηςπου έχει τράπεζα, οι οποία επ- ελέχων επχειρήσεων
διανυθεί έως και το Ικεντρώνονται στον εν- και φυσικών προσώ2001, αλλά. έχει|τοπισμό και στην ιων, αλλά και να am
aaer, επειδή δεν
μπορεί να πιστοποι. γόμενων καταχρηστι. Και μελλοντικούς
ηθεί λόγω
καταπολέμηση των λερεάσει υφιστάμενους
φαλιστικ λειας πρακτικώφορολογικών θετικούεδιασμολογι 38 . 3 avrw .
συνέχεια στην 11 νονισμούς για την κα. την 1η Ιανουαρίου καθορίζει
του ασφαλιστικού βιπρακτικών. Η Ε.Ε. έχει
θεσπίσει οδηγία και κα.
κούς σχεδιασμούς.
Συγκεκριμένα,
38 του ν. 4174/13 αντικαθίσταται και επανατις
γνήσια
H-διευθέτηση» αλλά
και σειρά οδιευθετή.
της 2019 ισχύουν οι νέοι περιπτώσεις όπου ο σεων» θεωρείται μη
M. ομ α φορο που φωνήθηκε φορολογικοί κανόνες φορολογικός έλεχος μνήσιαδι στο
με πληρωμ s σε ευρωπαϊκό επ εδο τώρτήγνωστή ως τε δυναλλαγή, την βάθους εμπορικους
χνητή
διευθέτηση»,
Ελεγχόμενες, αλ.
δράση ή συμφωνία
οποία θεωρεί ότι απο
τελεί . «διευθέτηση»
που έγινε με κύριο
σκοπό την απόκτηση
φορολογικού πλεονεκτήματος και δεν είναι
εμπορικούς
Ποια θα δουν >φήματα
στου$ λογαριασμού$
Το νομοσχέδιο, το
οποίο ψηφίσθηκε στη
onolo στη
Βουλή στις 15 Απρι.
λίου, ενσωματώνει την
παραπάνω- οδηγία
(1164/2016/ΕΕ) και τρολοδαπές εταιρείες»
Και τοντεριορισμό των
φορολογικά εκπεστέων τόκων δανείων,
το υφιστάμενο άρθρο
χουν την . οικονομ
πραγματικότητα.
κηση φέρει το βάρος
συνέχεια στην 10
Πρόγραμμα
Ημέρες πληρωμών
ξεκίνησαν από τη Μ
Δευτέρα για χιλιάδες
συνταξιούχους, ε
ζόμενους και ανέρΜέχρι τη M. Πέμπτη
Του αλλαγές στ usl ευκαιρίας για
νοντας bedelo.maail έΠΙΧειρηματ|es
από τον ΟΑΕΔ
τραπεζικούς τους λο
γαριασμούς, λαμβά
νουν ένα καλύτερο
και.mo άνετο οικονοΣελίδα 9