Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Μ. Τρίτη 23 Απριλιου 2019

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3337 Åτοσ 16ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

ðñ. ÁíôéäÞìáñ÷ïò Ïéêïíïìéêþí ÄÞìïõ Êáñäßôóáò
ÕðïøÞöéá ÄéäÜêôùñ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò
Ïéêïíïìïëüãïò

ÕÐÏØÇÖÉÁ ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÄÇÌÏÕ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ

6976973723

Sotiria Bakalakou

ÊáôÜññåõóç åéóïäÞìáôïò
éäéïêôçôþí áêéíÞôùí

-Ôá áêßíçôá âñÝèçêáí óôï åðßêåíôñï ôïõ
öïñïëïãéêïý êõêëþíá óôá ÷ñüíéá ôçò êñßóçò

ÓÅË. 13

ÕÐÏØÇÖÉÏÓ ÄÇÌÁÑ×ÏÓ

ÁËÅÎÁÊÏÓ ÖÙÔÇÓ

ÁÍÔÉÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ
ðñ. ÁÍÔÉÍÏÌÁÑ×ÇÓ
ÄÁÓÊÁËÏÓ ðñ. Ä/ÍÔÇÓ Ó×ÏËÉÊÇÓ ÌÏÍÁÄÁÓ
ÌÅÔÁÐÔÕ×ÉÁÊÏ ÓÔÇÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ
ÇÃÅÓÉÁ & ÄÉÏÉÊÇÓÇ
ÕðïøÞöéïò Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò (ÄÞìïõ Êáñäßôóáò)

κ. 6932 788 710
Στα πλαίσια το ενδιαφέροντός μου για τα κοινά και για τον τόπο μου,
αποφάσισα να συνταχθώ για ακόμη μια φορά στο πλευρό του υποψφιου
Δημάρχου Καρδίτσας Φώτη Αλεξάκου, ένα από τα πιο πετυχημένα κατά
κοινή παραδοχή αιρετά αυτοδιοικητικά στελέχη και να συμβάλω και εγώ
στην ολοκλήρωση του έργου που έχει ήδη δρομολογηθεί κατά τη διάρκεια
της υπάρχουσας θητείας μου στο Δήμο Καρδίτσας. Για να πετύχουμε
λοπόν όλοι μαζί το επιθυμητό: έναν Δήμο ισχυρό, έναν Δήμο μπροστά
στις εξελίξεις, έναν Δήμο όπως πραγματικά τον επιθυμούν οι πολίτες του,
όπου με ρεαλιστικό σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της καθημνττας
σε συνδυασμό με τις καινοτόμες ιδέες θα αποτελέσει έναν Δήμο Πρότυπο
για τους κατοίκους της περιοχής μας.

ÃÙÃÏÓ ÁÍ.
ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

Ãå þñ ãéïò Í. Êï íôá îÞò

Á σφαλιστικός Ðράκτορας

Óçìáéïöüñïò Ð.Í å.á
ã.ãñáììáôÝáò Å.Êïéí. ÅÓÅÊ
ðñüåäñïò óõíôïíéóôéêÞò åðéôñïðÞò
ÏéêïóõóôÞìáôïò Óõíåñãáôéóìïý Êáñäßôóáò

Õποψήφιος Äημοτικός Óύμβουλος
Ôçë. 6978554876
2441077347
ÊáæáìðÜêá 8 - Êáñäßôóá

ÕðïøÞöéïò Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò
6986802197

[email protected]

e-mail: [email protected]

Ãåþñãéïò ÊïíôáîÞò

Ãåíéêüò Éáôñüò - MSc Äéïßêçóç ÌïíÜäùí
êáé Õðçñåóéþí Õãåßáò
Ðñüåäñïò Éáôñéêïý Óõëëüãïõ Êáñäßôóáò

ÕÐÏØÇÖÉÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏÓ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ
Ôçë. 6944658670

Éóôïñéêüò Ðïëéôéóìïý
Ó÷ïëÞ Áíèñùðéóôéêþí Óðïõäþí Åëëçíéêüò Ðïëéôéóìüò Å.Á.Ð
Äéïßêçóç Ðïëéôéóìéêþí ÌïíÜäùí ÅÊÐÁ
Ìïõóåéïðáéäáãùãüò
Yð.MSc Äéïßêçóç Ðïëéôéóìéêþí ÌïíÜäùí - Ó÷. Êïéí. Åðéóôçìþí
ÏñãÜíùóç - Äéá÷åßñéóç Ðïë/óôéêïý & Óõíåäñéáêïý Ôïõñéóìïý Ê.Ê.Ê

e-mail: [email protected]
Telis spanias & ÔÝëçò ÓðÜíéáò
telisspanias telis spanias

6937 054 656

ÖÜíçò ÓôÜèçò ÕðïøÞöéïò
ÄÇÌÁÑ×ÏÓ

ÕðïøÞöéïò Ðåñéöåñåéáêüò
Óýìâïõëïò Í. Êáñäßôóáò

ÐÁÐÁÊÙÓÔÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÕÐÏØ. ÄÇÌÏÔÉÊÏÓ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ
ÄÇÌÏÕ ÌÏÕÆÁÊÉÏÕ
[email protected]

[email protected]

Íß êïò Êá ñá ãéÜí íçò
6977549441

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Καρδίτσας
Κ: 6936220387

ÊáèçãçôÞò
Ìáèçìáôéêüò - M.Sc ÐëçñïöïñéêÞò óôç Ì. Âñåôáíßá
Ä/íôÞò 7ïõ Ãõìíáóßïõ Êáñäßôóáò
ðñ. ÁíôéäÞìáñ÷ïò Êáñäßôóáò
ÌÝëïò ÐïëéôéêÞò ÅðéôñïðÞò Í.Ä.
ÌÝëïò Ìçôñþïõ Óôåëå÷þí - ÔïìÝáò Ðáéäåßáò Í.Ä.

ôçë.: 6944578055 e-mail:[email protected]

ÃÊÉÍÇÓ ÅÐÁÌÅÉÍÙÍÔÁÓ
ÕÐÏØ. ÄÇÌÏÔÉÊÏÓ
ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÄÇÌÏÕ ÌÏÕÆÁÊÉÏÕ
ÅËÅÕÈÅÑÏÓ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÁÓ

Ñüâáò ÉùÜííçò
ÕðïøÞöéïò Äçì. Óýìâïõëïò ÄÞìïõ Êáñäßôóáò
Åðé÷åéñçìáôßáò - ÉäéïêôÞôçò
×þñïõ Åóôßáóçò

Giannis Rovas

6934147048

[email protected]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

-Åêðáéäåõôéêüò
-Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò ÄÞìïõ Ìïõæáêßïõ
-Ðñ. Ðñüåäñïò Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ
-Ðñ. ÁíôéäÞìáñ÷ïò

ÌáêñÞ ¼ëãá
ÕðïøÞöéá Äçì. Óýìâïõëïò ÄÞìïõ Êáñäßôóáò
Ðôõ÷éïý÷ïò ÍïóçëåõôéêÞò, Âïçèþí Öáñìáêåßïõ
Ðôõ÷éïý÷ïò ÐëçñïöïñéêÞò
ð. Ðñüåäñïò ÄÇÊÅÊ ÄÞìïõ Êáñäßôóáò

[email protected]

6972307691

ÐÁÐÏÕËÉÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ

ÕÐÏØÇÖÉÏÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÓ
ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Í. ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ

6945460232 e-mail: [email protected]

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα