Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Απριλίου
Αριθ. DIA: 6740
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Εφορία:
Τι αλλάζει
5η η Ελλάδα
τη λίστα με τ1S nio «μίζερεs»
οικονομίεs του κόσμου
ηλεκτρονικά
Μπορεί η Ελλάδα να
καθώς και ο,εκτιμή
ολοκλήρωσε το τρίτο σεις της Capital Ecoπρόγραμμα διάσωσης nomics η οποία βλέπει
αι να βγήκε στις αγο- πως η ανάπτυξη αντί
λογο για πρώτη φορ
μετά εννέα χρόνια,
οδηγώντας έτσι το κό.
θα επιβραδυνθεί στο
1,5% και την επόμενη
διετία τα πράγματα
κόμη πιο
Η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(AAE) άρχισε να ελληνικού Δημοσίου «μαύρα»
στος δανεισμού του αναμένονται α
νει την ηλεκτρο- κοντά στα ιστορικά χα- Ο δείκτης «δυστυ
αρμογή, την μηλά επίπεδα,υστόσο χίας» (Misery Index)
οποία θα χρησιμοποι- σε καμια περίπτωση του αμερικανικού Τρα
δεν έχει αφήσει τα κτορείου, οοοίος συ
ούν οι επτηδευματίες για ν προβλήματα και τις νο ίζει τις προοπτικές άλλες χώρες, όπως φανίζεται ελαφρυ
ενημερώνουν με ηλε προκλήσεις-σω της για τον rur υρισμο επισημαίνεται δίνουν βελτιωμένο από ne
κτρονικό τροο τα βι
όλα δείχνουν πωςο και τηνανεργία 62οι. σκληρή μάχη για την ρυσι όπου έφτανε το
βλία τους χεια στην 11
φρομο τητης κανονικό
συνεχόμενο έτος το
αντιμετώπ
υψηλή ανεργία
του σε
ωθεί πάντες να σημεί
συνέχεια στην 11
ρης στην κανονικοτητα είναι μακρύς και
συνεχομενο ετος, το- λουπληθωρισμού σε ωθεί ηντως ngose.
ποθετεί την Ελλάδα συνδυασμό με την κτης βασίζεται στην
Αυτό καταδεικνύουν
τα στοιχεία του
Bloomberg, σύμφωνα
μετα οποία η Ελλάδα
συνεχίζει να βρίσκεται
στις ''πρώτες θέσεις
της κατάταξης με τις
mo«μίζερες» οικονομίες του κοσμου.
στην πέμπτη θέση, ενώ
στην πρώτη θέση βρί.
σκεται η Βενεζουέλα,
όπου ο πληθωρισμός
αναμένεται να εκτοξευθεί στο 8.000.000%
Η Βενεζουέλα καθώς
και η Αργεντινή,η Ν6τιος Αφρική, η Τουρ
Το σκορ της Ελλάδας
γιατο 2019 τοοθετείται στο 19,2 το οποίο
προκύπτει από την
πρόσθεση των μέσων
εκτιμήσεων του ποσοστου της ανεργίας και
του ποσοστού του rnθωρισμού. Πάντως, εμ
θεωρία ότι ο
χαμηλός ηθαρισμός
Και ή χαμηλή ανεργία
γενικότερα αντικατοπτρίζουν το πόσο καλά
Ερμηνευτική
IOS για
τιs an0ζημιώσειs
γυαλιών
πρέπει να νιώθουν
κάτοικοι μιας χώρας.
την ίδια στιγμή. η
Capital Economics επ.
συνέχεια στην 10
Πάει για
φθινόπωρο
Κομφούζιο» φαίνε
ται πως επικρατεί στις
περιφερειακές διευ
θύνσεις του ΕΟΠΥΥ
σχετικά με την αποζη
:| το εθνικό σχέδιο
νια την
και ειδικών θερα
πειών, δύο κατηγο
ρίες παροχών που το
τελευταίο διάστημα!
ενεργειακή
φτώχεια
χουν περάσει από
Σελίδα 9