Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στην τελική ευθεία η e-τήρηση βιβλίων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
26.913
Παρασκευή 19 Απρι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Αναπτυξιακός νόμος
Με υπεύθυνη δήλωση
η ΠιστοΠοίηση των επενδύσεων
στοο non n von σεων
Στην τελική ευθεία
Με μια υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή θα
μπορεί Πλέον να ΠιστοΠΟ!εται η υλοποίηση του
των επενδύσεων που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο 43992016 και ως εκ τούτου δεν
θα απαιτείται η εΠΠΟΠια επίσκεψη των αρμοκαι οικονομικου αντικειμενου
τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και
AAA: Σε Πρώτη φάση θα αφορά μόνο τα βιβλία εσόδων-εξόδων
Όμιλος ΕΛΤΕΧ Άνεμος
Ενισχυμένη κερδοφορία
Αυξημένα κατά 43,6% ήταν τα κέρδη προ
φόρων του ομίλου ΕΛΤΕΧ Ανεμος το 2018,
Στην έναρξη λειτουργιας της εφαρμογης για την
ηλεκτρονικη τήρηση των φορολογικών βιβλίων xλιάδων επιχειρήσεων Προχωρεί μετά το Πάσχα n
Ανεξάρτητη Αρχη Δημοσίων Εσόδων, καθώς έχει
ΟΛΟΚΛηρωθει η Εχνικη Προετοιμασια, οιιως ανακον ωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δη
μοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής. Σύμφωνα με Πληροβιβλιων αυτ ν θα διε ιεραι νεται μεσω ειδικής ηλε
κτρονικής εφαρμογης Που θα λειτουργει στο σύ
στημα TAXISnet, επτρέποντας ουσιαστικά την on
line διασύνδεση των βιβλίων χιλιάδων επιχειρησεων και εΛευθερων ειαΥΥΕΑματιων με τις φοροε,
λεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΑΕ, δηλαδή με τα Ελεγ
κυκά κέντρα και τις ΔΟΥ. Ουσιαστικά, τα φορολονικα
επαγγελματιών θα συμπληρώνονται και θα «mρούνται ηλεκτρονικά απευθειας στο σύστμαΤΑ
xisnet. Έτσι, θα παρακολουθούνται σε σχεδόν
Πραγματικό χρόνο από τις φορολονικές αρχές. Τα
στοιχεία των εκδιδόμενων τιμολογίων θα καταχ
ρουνται n/εκτρονικα στο συστημα allo τον εκα
στοτε εκδότη, ενώ ο λήΠτης θα Πρεπει να συνδέε
ται στη συνέχεια και αυτός ηλεκτρονικά προκεμενου να τα επικυρωνει η να τα διορθωνει για τις
Πράξεις Που τον αφορούν. σελ.5
ς ανήλθαν σε 16,2 εκατ. ευρώ έναντι
ρωτη φαση η ηλεκτρονικη τηρηση θα
1 λια εκατοντ δ
οριες, σε
αφορα μονο τα βιβλία εσόδωνΕ όδων. Ήτήρηση των
xula ών ενειρ σεων και
9,8 εκατ ευρω το 2017 αυημε
65,8%, σελ.16
εισης κατά
ψαν «φωτιές
Περιορισμένη Παραμένει
η δυναμική των επενδύσεων
ΙΟΒΕ: Στο 2% ο 11ηχης της ανάπτυξης το 2019
νάκη ου του Προ
Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παππά, να χρηματοδοτήσει την υποψηφιότητα Καλογρίτσα για την
απόκτηση τηλεοπτικής άδειας. Στις δικαστικές
τάθηκε από τον υπουργό
ις εις βάρος του απέδωσε η κυβέρνηση
τον ισχυρισμό του επιχε
τική αντιπολτευση κάλεσε πιεστικά το Μαξίμου
να an°καλύψει εάν ισχύει η καταγγελία, σελ.19
ο ρυθμός Πραγματικής μεΥΕθυστέρηση και αρΥ
ιούς, γίνονται βήματα για την
ανάκτηση της Πρόσβασης της
LISTEC
να με το ΙΟΒΕ. Η εκτίμηση
ηλότερη al
ς στις διεθνείς αγορές
κο του ουτυργείου Οικονομι
μάλυνου και χρηματοδότησής
Γ.Σ. των εισηγμένων
Οι αρμόδιοι ελεγκτές καθίστανται υπόχρεοι για
τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης
εταιρειών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή
κών, Που τοΠοθετε
πτυξιακό Πήχη του 2019
2,5% και οριακά υψηλότερη
μάλυνση της χρηματοδότησης
της, εξέλιξη Που θα διευκολύνει και τη μεσοπρόθεσμη ΠΟ.
ν αναστο
στοσύνης στον κλάδο τεχνολογίας
Ψήφος εμΠι
J συστη
ρασε τις προσδοκίες η αρχική δημόσια εγγραφή της Pinterest, Προσφεροντας στην εταιρεία
αποτιμηση της τα τ 12,7 δο. δοαρων, σε μια επιλεον ενδεησος για τ va opa axΤράπεζα της Ελλάδος. ΌΠως
προκυπτει αΠΟ την Πρωτη για
το 2019 τριμηναια εκθεση του
ιδρυματος, οι ε αγωγες κατα
γράφουν ισχυρη δυναμικη η
ΟΠΟία εξαρτάται από τη διεθνη
ματος. Ωστόσο, υπάρχουν ση
μαντικοι λογοι για Προβλημα
τισμο και εγρηγορση κυριως
λογω του ιδιαιτερα χαμηλου
επιπέδου επενδύσεων, τον
το ΙΟΒΕ. σελ. 2-3
ανισμό Δια
ΠΜΔ σε περιπτωση ΠΟυ το σύνολο των ιδίων
κεφαλαιων α των γνει κατι τερο an το μισό
του κεφαλαιου, εφοσον το διοτι ο συμ ou
λο αυτών δεν προβαίνει στη συγκεκριμένη
υποχρέωση, σελ.1
δημοσιων ε γρα του κλάδου τεχνολογια μετα τα Προβ ηματα ο αν με σε n Ly t
Hunλη τηση των επενδυτ αομακρυνε τις ανοιες για τις επ δοσεις Πουαρουσι ο
νεοφυεις επιχειρήσεις στον χώροτεχνοογιας με αξία άνω του 1 δισ δοαρων, Που ση θησαν
φέτος στο χρηματιστήριο και είδαν εν συνεχεία την τιμή μετοχής τους να υποχωρεί. σελ 17
Το κινεζικό
Η οικονομία
Χαμηλότερα η μεταποίηση
σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη
κατη ερεματικτηδακσπραςτητα εξακολουθείνα 1 Πιαμοιρασμου
τa και στις δύο πλευ
καθώς τον Απρίλιο τόσο
τ ξενοδοχεία τη IVCLITLU
Ευρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ κατέγραψε anoγοητευτικές επιδόσεις, με τη δραστηριότητα
στον ιδιωτικό τομέα να ξεκινάει «ασθμαίνοντας»
το δεύτερο τρίμηνο
τους τρεις πρώτους μήνες του 2019, σελ 17
Αθήνα
PwC: Η οικονομία δεν μεταρρυθμι
Την μπουκιά από το στόμα»
τώνξενοδόχων φαίνεται να παονει η οικονομία διαμοιρασμού
στην Αθήνα, καθώς ενώ οι διεθνείς αφίξεις συνεχΚουννακνουνται ανοοικα, τα ζενοδοχεια
Την ύπαρξη 2.100 εταιρειών Που μΠΟρούν να
αποτελέσουν Πόλο έλξης επενδυτικών κεφαλαων, αλλά και 745 εταιρειών-zombies 11ου αποτε
λούν «απόστημα» στην ανάπτυξη του επιχειρείν και
κατ' επέκταση της ελληνικής οικονομίας, διαπιστωνει η μεΛετη της PwC «10 χρονια κρισης: n o
κονομία συρρικνώθηκε αλλά δεν μεταρρυθμί
στηκε». Κεντρικό συμπέρασμα της συγκεκριμέ
Άρει Πάνο
μοιρασμού
εχει χαραξει a110 την αρχη του
ων αλλι και
45εταιρνάπτυξε κονομίας,Ε νκαι
τραΠεών
ΣΕΠΕ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ 22,1 ΕΚΑΤ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
τραΠε(ων
θετικές Προσδοκίες
α δάνειασε ε
της Πρωτεύουσας καταγραφ τα
Ι ΠλοοκτήτεςκαιειδικούςΠου
αναητού τις αττιες Που οι ταστηκε». Κεντρικο συμπέρασματης συγκεκριμε
πτώση στις πληρότητες και τα
έσοδα μέχρι και 3
να με έρευνα για λογαριασμό
αναζητούν τις αιτίες που οι δεί
κτες και οι ναυ
ΣΕ ΑΝΟΔΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
η δυναμικη της ελληνικής οικονομίας δεν Προ-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Στον Ολυμπιακό και ο Μπούτουτσι
  Λίγο πριν την εκπνοή της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση και δεύτερου ακραίου επιθετικού. Με διαφορά μόλις μερικών ωρών και μετά τον Ισπανό Σέρχι Κανός, στην…Στον Ολυμπιακό και ο Μπούτουτσι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΗΠΑ: Στην κηδεία του Τάιρ Νίκολς θα βρεθεί η Κάμαλα Χάρις
  Στην κηδεία του Τάιρ Νίκολς αναμένεται να βρεθεί η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, και γι’ αυτό πρόκειται να ταξιδέψει στην πόλη Μέμφις αύριο Τετάρτη. Τα πλάνα από τη σύλληψη…ΗΠΑ: Στην κηδεία του Τάιρ Νίκολς θα βρεθεί η Κάμαλα Χάρις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Η Άρσεναλ έκανε το «μπαμ» με Ζορζίνιο
  Η Άρσεναλ κρατούσε την έκπληξη για την τελευταία ημέρα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Οι «Κανονιέρηδες» προχώρησαν στο μεγάλο deal με την Τσέλσι κι έφεραν στο Βόρειο Λονδίνο και το «Εμιρέιτς»…Η Άρσεναλ έκανε το «μπαμ» με Ζορζίνιο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Άνοδος στη Wall στο κλείσιμο του Ιανουαρίου
  Με άνοδο έκλεισαν οι μετοχές στην τελευταία συνεδρίαση του μηνός στη Wall Street, καθώς τα ισχυρά εταιρικά κέρδη και τα στοιχεία για το κόστος εργασίας στις ΗΠΑ ώθησαν τον S&P…Άνοδος στη Wall στο κλείσιμο του Ιανουαρίου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Σα να επεσε ο Μαρξ στα αναβολικά» -Το σχέδιο για επιδοτήσεις που μισούν κυβερνήσεις της ΕΕ
  «Βαριά… μαρξιστικό» πέφτει σε ορισμένες  κυβερνήσεις το σχέδιο που καταστρώνει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και  οΣαρλ Μισέλ για να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες την διπλή υπαρξιακή απειλή: τους υψηλούς…«Σα να επεσε ο Μαρξ στα αναβολικά» -Το σχέδιο για επιδοτήσεις που μισούν κυβερνήσεις της ΕΕ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ