Πρωτοσέλιδο Κόσμος:Recognized text:
» ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

» ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Η Πατρινή που
σώθηκε…
από του χάρου
τα δόντια

Του το ‘κανε…
πάνω στη ρόδα
του Λούνα Παρκ

ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ

σελ. 28

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΝΟΨΕΙ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Μεγάλα ονόµατα
σε β΄ ρόλους
σελ. 26

σελ. 30

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

1,50 ευρώ

Αρ. Φύλλου: 701

ΟΛΙΓΟΝ ΠΑΣΟΚ…ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Ν∆

ΤΡΙΚΟΛΟΡΕ
Ο ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Εµφανίζει εαυτόν ως υπερασπιστή της «δηµοκρατικής
παράταξης» µε ψήφους και από τα δεξιά!
Με την πολιτική νοηµοσύνη των
Αχαιών φαίνεται ότι θέλει να παίξει ο
υποψήφιος Περιφερειάρχης ∆υτικής
Ελλάδας Κώστας Σπηλιόπουλος, για
να µην σηµειώσουµε ότι δείχνει να
την υποτιµά!

∆εν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι ως υποψήφιος περιφερειάρχης διατείνεται ότι εκπροσωπεί
το «γνήσιο» ΠΑΣΟΚ επιτιθέµενος µε
δριµύτητα κατά του Απόστολου Κατσιφάρα, που υποστηρίζεται ως γνω-

στόν τόσο από το ΚΙΝΑΛ όσο και από
τον ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που έχει συµπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του ευρέως
γνωστά πρόσωπα, προσκείµενα στη
Νέα ∆ηµοκρατία, µε αξιοσηµείωτη
µάλιστα θητεία στην Τοπική Αυτοδιοί-

κηση, αλλά και πρόσωπα που έχουν
κατά καιρούς στηρίξει ακόµη και τον
ΣΥΡΙΖΑ για τον οποίο τόσο πολύ κόπτεται σε ό,τι αφορά τη στήριξη του
Κατσιφάρα από τον συγκεκριµένο
πολιτικό χώρο.
σελ. 27

∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΝΣ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΦΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΡΙΟ

Η ΠΑΤΡΑ ΑΝΑ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΕΞ!
ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΦΕΤΙΧ ΤΟΥ

Βιτσιόζος Πατρινός θέλει
να τον χτυπάνε…
στα γεννητικά όργανα!

ΤΑ ΚΟΛΠΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

σελ. 31

Συµφωνίες… και µε επιστροφή
χρηµάτων για το νέο
κατώτατο µισθό!

σελ. 31

σελ. 34

«Καµπάνα» δύο ετών
και πρόστιµο
σε Πατρινό που
κακοποιούσε ζώα!
σελ. 33