Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ερωτήσε1s και
κτήση s
με το αφορολόγητο όριο
Ta-όπλα» έχουν βγει
τις τελευταίες ημέρες
σχετικά με το θέμα της
μείωσης του αφορολολογικής βάσης, δη
λαδή στη μείωση του
αφορολόγητου ποσού
για μισθωτούς, συντα
ξιούχους και αγρότες
Για παράδειγμα, αν
μειωθεί το αφορολό.
το όριο μειωθεί στα
5.685-6.591 ευρώ από
την Πρωτοχρονιά του
2020, ένας μισθωτός
του ιδιωτικού τομέα
Οι όποιες αποφάσεις
θα ληφθούν εν όψει
και της τρίτης
μνημονιακής
γησης από τους επικε.
Με ασφαλιστικές ε
σφορές 20,28 %επβαρύνονται από την 1η
αξιολό.
αμείβονται με τίτλο φαλής των τεχνικών
κτήσης, τη γνωστή! κλιμακίων των θε.
απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης
Το Διεθνές Νομισμα.
τικό Ταμείο (ΔΝΤ) συνεχίζει ναπέζει για τη
διεύρυνση της φορολογικής βάσης η οποία
θα επέλθει μέσω της
μείωσης του αφορολόκατώτατο μισθό (ετή
σιο εισόδημα 9.100
πληρώσει φόρο 730
ευρώ για το εισόδημά
του. Ο ίδιο εργομε
νος έως σήμερα δεν
Συγκεκριμένα στους
τίτλους κτήσης γίνε.
ται παρακράτηση ει
σφορών
ασφάλιση 13,3% και
υγεία 6,95%. Οι ασφα
ευρώ θα κληθε
κατώτατο μισθό ή η
αιουβη τουαυξάνετα
την προϋπόθεση μ
ότι θα
συνεχί
κύριο
στα 545,97 ευρώ, ενώ
το 2020 περι
στα 526,06 ευρώ. Το
απρόσκοπτα η εφαρμογη των μεταρ
Εζετα
τη 1 ρητου και επιμένουν πληρωνε ημείωση του 53660 όφελο νια ως Αλέξης Τσίπρα ργος
αρχικό όφελος των Ο πρωθυπουργός,
53,66 ευρώ μηνιαίως
ρωπαίοι, εημένουν
στην μείωση του αφορολόγητου, γεγονός
που αποτυπώθηκε και
στην ανακοίνωση του
τελευταίου Eurogroup
στο Βουκουρέστι
Επίσης, η μείωση του
αφορολόγητου ορίου
θα τα
οφέλη για τους εργα.
ζομένους από την αύ.
ξηση του κατώτατου
Αλέξης Τσίπρας δ
μειώνεται στα 33,75 λωσε χαρακτηριστικ
Ζητούν μεταρρυθμί, ΣΥΡΙΖΑ, δεν αμε
Από την άλλη πλευρά
Κούρεμα"
οφέληπεριορίσειερ το
ότι «οσο κυβερνά ο
που αποτυπώθηκε και
ια παρα. υπάρχουν Ευρωπαιοι υπουργός Οικονομι
μα, οιοο θεωρούν ότι κών Ευκλείδης Τσακ
σε K KKIVOUS
ανειολήπτεs
από τα funds
μικών έδωσαν ιδια προ ρεσία λ μβανε
τερη σημασία στη καθαρά 492,31 ευρώ. στούνκαινέεςπερικο- αισιόδοξος για την έκ
διεύρυνση της φοροΜε τις αλλαγές στον
πές στην Ελλάδα, υπό
Ρύθμιση
120 δόσεων
στα ταμεία
Γενναίο
-κούρεμα"
προσφέρουν τα funds
στους δανειολήπτες
κόκκινων δανείων που
τις συστημικές τράπε
ζες. Το -κούρεμα"
αυτό προτείνεται σε
περιπτώσεις δανείων
χωρίς εξασφαλίσεις,
Σελίδα 9