Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Διαβούλευση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ.."
www.diavouleu
ΔΕΥΤΕΡΑ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΦΥΛΛΟ 426
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΜΑΧΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ Εφημερίδα της Ηπείρου Τηλ: 26650 22 399-Fax: 26650 25052
Δημοσιογραφια ειναι να δημοσιεύεις αυτά που τον άλλο ενοχλούν και δεν θελει να δημοσιευθούν. Οτιδηποτε άλλο ειναι δημόσιες σχέσεις,
Τζορτζ Οργουελ
ΜΕ αφορμή, πρόσφατες δημοσιοποιηθεί- ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ για υπηρεσιακά στελέχη μενοι» για απόκτηση αυτών υποψήφιοι
σες στο Πανελλήνιο περιπτώσεις διαφθο- της Α.Α.Α.E. (Ανεξάρτητης Αρχής Δημο- οδηγοί να συμμετέχουν στις εξετάσεις.
ράς και χρηματισμού δημόσιων λειτουρ- σίων Εσόδων), δηλαδή της κατ' εξοχήν παραλαμβάνοντας αυτά από τον Ταχυ
γιον εκτός δικής μας περιοχής «νευραλγι. ευάλωτης και ευαίσθητης Δημόσι- δρόμο, έναντι καταβολής βεβαίως παχυκών», ευάλωτων και προσφερόμενων ας Υπηρεσίας, της οποίας τα στελέχη λής αμοιβής προς τους εντιμότατους
γενικώς για συναλλαγές αυτών μετά των ασχολούνται με οικονομικές υποθέσεις αυτούς κυρίους.
πολιτών. ΜΕ τον εντοπισμό για μια ακόμη «ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ»
φορά, γιατί ως γνωστόν αυτή δεν είναι η ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ περιπτώσεις φοροδιαφω- κάθε αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό να επιμοναδική ούτε τώρα «ανακαλύψαμε την γής, ξεπλύματος «μαύρου χρήματος», ληφθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν
Αμερική», επίορκων Δημόσιων Λειτουρ- παράνομων συναλλαγών, εξαγωγών και και σε Τοπικό επίπεδο ΥΠΑΡΧΟΥΝ(;)
γών, εντοπιζόμενων επίσης και κυρίως άλλων συναφών ΤΙνών, κοινώς. ΕΙΝΑΙ ΠΗΡΕΑΝ(; ανάλογες περιπτώσεις επίορπεριουσιακά στοιχεία αυτών μη δικαιολο- ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΡΗ»! ΚΑΘΩΣ και με κων κρατικών λειτουργών όπως φημολογημένα από τα δηλωμένα εισοδήματα τους, την εξάρθρωση κυκλώματος υπαλλήλων γείται, για ορισμένες Τοπικές υπηρεσίες
ΔΗΛΑΔΗ, περιουσιακά στοιχεία, μεγάλα του Υπουργείου Μεταφορών, που είχε και τους διοικούντες σήμερα ή διοικήσαχρηματικά ποσά στην κατοχή τους αλλά και γεμίσει την πιάτσα με διπλώματα οδήγη- ντες αυτές κατά το παρελθόν, συντα
ακίνητα σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. σης «ΜΑΪΜΟΥ» Χωρίς καν οι «εξεταζό- χων πλέον
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ σήμερα και καλούμε
ΣΕΛ. 3
ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΚΑΤΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ
ΕΧΕΙ κατατεθεί προς ψήφιση ται σε αυτό, πως «οι εγκασχετικό νομοσχέδιο, ενδεχο- ταστάσεις όλως τών κεραμένως σήμερα που δημοσι- ών, θα πρέπει να απέχουν
εύεται το κείμενο αυτό να έχει τουλάχιστον!! ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
ήδη Ψηφισθεί και να αποτε- (300) μέτρα από την περί
λεί νόμο του ΚράΤους, που μετρο ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ εγκατααφορά και ρυθμίζει τα Της στάσεων Βρεφονηπιακών
εγκατάστασης και λειτουργί- σταθμών, Σχολείων, Γηρο
ας κεραιών κινητής τηλε- κομείων, Νοσοκομείων»
φωνίας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ να (το μεταφέρουμε στο χαρτί
αναφέρουμε ότι προβλέπε- αυτολεξεί)
ΣΕΛ.3
MALEMA
ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑ
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΤΑ ΚΟΥΦΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΧΟΥΟΚΟΜΑΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΑΠΊΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ..
ΑΘΩΑΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΗ.ll«ΕΓΚΜΜΑΤΊΑΣ}ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
Τέλος πήρε ουσιαστικά με την απόφαση Του
Εφετείου Ιωαννίνων η περιπέτεια της καθα
ρίστριας που πριν χρόνια πλαστογράφησε
την ημερομηνία απόκτησης του απολυτηρί
ου προκειμένου να εξασφαλίσει Την συγκε
κριμένη θέση σε δημόσιο νοσοκομείο. Οταν
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κι αφού
είχαν παρέλθει πολλά χρόνια αποκαλύφθηκε
η πράξη της βρέθηκε κατηγορούμενη και με
ΣΕΛ.2
ΛΙΓΑ χρόνια πριν λειτουρ
γούσε στο ΤΕΙ Ηγουμε
νίτσας ένα από τα πλέον
αξιόλογα γι' αυτό ένεκα Της
περιοχής με ανεπτυγμένες
δεκάδες μονάδες Ιχθυοκαλ
λιεργειών, το Τμήμα ΙΧΘΥ
OKOMIAZ-ΑΛΙΕΙΑΣ, από
συστάσεως του
ΣΕΛ.2
φυλάκιση οκτώ ετών
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ SITE ΤΗΣ "ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ" www.diavouleusigr . ΕΓΚΥΡΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ-ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ-ΜΕ ΑΠΟΨΗ