Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική
Απριλίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
σταγονόοετ
«Παγίδα» με τοκισμένο ΕΝΦΙΑ
και πανάκριβα
μικρομεσα[es
επιχειρήσε!s
για τα ακίνητα
Μια σημαντική «na. για τις εκπρόθεσμες
γίδα», που οδηγεί σε τροποποιητικές δηλώφουσκωμένο» ΕΝΦΙΑ, σεις Ε9 που υποβάλκρύβει η τροπολογία λονται μέχρι την
που κατέθεσε
ανάρτηση των κτη
ουλή το υπουργείο τολογικών στοιχείων
Οικονομικών με την
στο σύνολο»
ΕΝΦΙΑ με-μηνιαίο.
όλις1,1δι .ευρώ!σταλλαγήςα μισοπρ ς
Μόλις 1,1 δισ. ευρώ
ήταν το ύψος των
απαλλαγήςαπό το
στιμο για διορθώσεις
Υπενθυμίζεται ότι στη
Στην ίδια τροπολογία,
στόσο, σύμφωνα με
δημοσίευμα
σχετική τροπολογία
τονίζεται ότι «για εκπρόθεσμες τροποποι«Ελεύθερου
αναφέρεται ότι σε
Τύπου»,
ρίπτωση που κατά τη
την ημέρα ηλεκτρονικής έκδοσης του πρώτου ΕΝΦΙΑ για το
συγκεκριμένο ακίνητο.
>Μαγίδα» και, για
σου επιχειρούν να
ΑΑΔΕ, θα έχουν μεγα.
λύτερες συνέπειες
καθώς θα εντοπιστούν
δοδιόρθωση, των στοιχείων ακινήτων στο Ε9
θα προκύπτει υποχρέητικές, δηλώσεις
στοιχείων ακινήτων
των ετών από το
2010 καιμετά που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την
1.12.2014 μέχρι και
την ψήφιση του σχε.
Ιδίου νόμου δεν επ
ν Ελλάδα το 2017
13 δισ. το 2009,
συνέχεια στην 11
μελλοντικές
σταυρώσεις στοιχεί
που θα γίνουν μεταξ
των δύο αρχεία,
καταβολής εππλέον. ΕΝΦΙΑ. (TLXλόγω αύξησης των τε
τραγωνικών , μέτρων
της επιφάνειας) ο φολονούμενοςθα κα.
αΠΟφύγουν την
"Κύμα"
αγωγών για
αναδρομικά
Κατά το ίδιο δημοσίπτωση, αν διαπιστωθ
λείται να καταβάλει το
εκπρόθεσμης καταβοπερίπτωση τα οριζό φροατ με τόκο να παρακάμψουν τις διο ωσης νοτο
τροποποιητικές δηλίσεις Ε9,για να επικαιστοιχεία τους στο Πε.
ριουσιολάγιο της
ων στο Ε9 πλήρω.
και από vous l μενα rpor
Επιπλέον,διασαφηνίναν
συνταε ού OUS
πεταιότι ηδεν προβλ
λήςτόκος θα ξεκινήσει
ΕΝΦΙΑ λιγότερο από
υπολογίζεται
χρηματικού προστίμου
Ειδική αργία
διατραπεζικών
peodanowa nool συναλλαγών
μαζικές αγογές που
διεκδικούν υψηλότ
ρεςσυντάξεις από
αυτες που τηραν
βάσει του νόμου Κα
Πρόκειται για νέους
συνταξιούχους που
Σελίδα 9