Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δημοσιεύθηκε
ΟΠΑ: 305 ευρώ η μέση μηνιαία
δαπάνη στα σούπερ μάρκετ
κτροδοτούμαι.
ακίνητα
Το ποσό των 305,84
το 6,2% ότι είναι περιοευρώ δαπανούν κατά σότερες
μέσο όρο μηνιαίως τα
στα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα
με έρευνα του Εργα.
στηρίου Μάρκετινγκ
Αναφορικά με τις αλ
λαγές που έχει επι
ρει η οικονομική κρ
στην αγοραστική συμ
περιφορά των κατανα
του Οικονομικού Πα. λωτών, το 31,4
Δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ ο ν.4604/2019,
το άρθρο 103 του
οποίου περιέχει νέες
ρυθμίσεις για τα μη
ηλεκτροδοτούμενα
ακίνητα. Οι ρυθμίσεις
αυτές ζητήθηκαν απ
το Διοικητικό Συμνεπιστημίου Αθηνών,
ενώ αναφορικά με την
οικονομική κατάσταση
των καταναλωτών,
37,7% των ερωτηθέν.
των δήλωσε ότι έγινε
χειροτερη εντος του
2018, 53,4% ότι παρέμεινε αμετάβλητη και
8,8% δήλωσε ότι βελ.
αγοράζει φθηνότερα
προϊόντα, το 40,4%
αγοράζει λιγότερα. Το
72,4% συγκρίνει τιμές
σε προϊόντα και κατα
στήματα, ενώ το 37,6%
περιορκετα στα απολύτως απαραίτητα
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφ ω ν ι κ ή ς
δημοσκότησης σε na.
νελλαδικό δείγμα 758
καταναλωτών
αίως. Αναφορικά με το
ύψος της δαπάνης ανά
Σύμφωνα με τα απονας, ποσοστό 48,7%
των ερωτηθέντων δή.
λωσε ότι ψωνίζει στα.
θερά σε ένα σούπερ
61,5% των ερωτηθέν
ευρώ κάθε φορά, που
ύλιο της ΠΟΜΙΔΑ!
Επίσης, ποσοστό 28%
των ερωτηθέντων π.
αι έγιναν δεκτές από
τον Υπουργό Εσωτε
ψωνίζε, 314
στεύει ότι η
μική κατάστασή του θα
πιδεινωθεί εντός του
19, το 58,8% πδειγματοληψία και με
χρήση δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματονέχειαστην 11
καταναλωτές
(51,3%) χρησιμοουούν
περισσότερες από μία
καιμνο7,1% υπερβαί
νει τα 100 ευρώ σε μία
τυπική επίσκεψη στο
Τελική ρύθμιση στεύει ότι θα μείνει λογίου και ειδικού εναλλακτι έ
120 δόσεων
Η μέση δαπάνη ανά
13,2%πιστεύει ότι θα επιστημονική ευθύνη Ησυχνότητα αγορών επίσκεψη στο σούπερ
το λογισμικού, υπό την
Σχετικά με τις αγορές
του, το 26,1% πιστεύει
ότι είναι λιγότερες το
2018, το 67,7% ότι
είναι αμετάβλητες και
του διευθυντή του στις αλυσίδες λιανικού μάρκετ εκτιμάται σε
τιμή 6,3 φορές τον
ερωτηθέντων ψωνίζει
ερευνητικού ε
ρίου καθηγητή Γεωρ.
ργαστη- εμπορίου έχει μέση 56,91 ευρώ, με τη μηνι
να. Το 66,4% των ναλωτών στα σούπερ
συνέχεια στην 10
κατέγραψε τις αγορα
στικές συνήθειες των
μάρκετ να εκτιμάται
μέχρι 6 φορές μηνι
χωρίς κόφτες και εια μπορουν να ενταχ.
120 δόσεων της Εφο
το επίδομα
παράμετρο για του
οφειλέτες με χαμη
Σελίδα 9