Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | Ετος ιδρύσεως 1932
15p Τής ΜΙΧΑΗΑ ΚΟΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρονική έκδοση www.an tohcom | Δευθυνής ΠΟΛΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
Πρεπει να δεθη
γιαται ενικαΆρχεια Του ΚραΤΟ
οκληρώθηκε και!Τυπικά
-KalifuniKa
πρωτάθλημα της Β' ΕΠΣΑ
Πρόταση για ανάπλαση και αισθητική
αναβάθμιση του Παραλιακού μετώπου
:Ακαρπη η αναζήτηση
ακινήτου για τον
βρεφονηπιακό σταθμό της
αυτό δεΥ εμπλέκεται η Κτημα, θα μπορούν με παροχή ειδικής με την προεκλογική περίοδο.
τική Ympecia Του Δημοσίου, κάρτας να σταθμεύουν κατά για wa δ00ec{ η Πρόταση
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
όηως σε άλλες αντίστο χες μήνος του ηαραλιακού δρόμου
ζώνες του Δημου επιτρέπο- από την εσωτερική πλευρά
ντος τη μεγάλη συντ μευση
και η aia της. Τόνοε δε ότιη
πρόταση αυτή θα Πρέπει να νταχθει σε ένα Ευρ τερο πλα
Η ηρομελέτη πρόταση για
ηρος την οικοδομικηγραμμη
«Μερικοί δεν εφαρμόζουν
ανάπλασηλειτουργική op. του χρόνου nou Baanamμελετηθείσιο, αντμετωπζοντος ολιστικά
Συνολικά
του Παραλιακού μετ nou an
pou του n αραλιακού μετώπου
της Πόλεως από το Καθολικό
ές τον Αλμυρό και όχι andσπασματκά όηως ευπε. Τον
ζοντας ότι "εάν Ywa ένα μόνο
κουάτ αυτό ea κάνει ου
Υπενθυσε δε την noond
Beta nou ε χε καταβάλει η κή
ν αποφαση γ
καπνισμα
τελικών επιλογών. Εξάλλου
εδω ασκείται και η μεγαλύτερη
πλη ομακή non, ιδιαίτερα
νόηστου unaBeuouxupou
με κατασκευή ενα ας μορφής
στεγοστρων για τραπεζοκαθ
οματα στηνεσωτερικήπλευρά
προβλήτα του Τελωνείου
αςτο Αμμοου παρουσιάστηκε
x6ες το βράδυ, στο Επαμε. το καλοκα4x λόγω τουρυστι,
λητήριο Λασιθίου, npookd- κής κίνησης τόνο. Eine ότι η
οντος το έντονο ενδιαφερον
του κόσμου, τις μαρτυρούσε
η υπερπλήρης aiBouoo και η
του δρόμου.
Σελίδα 3
πρόταση nou κατατθετα είναι
προς δημόσια συζήτηση για να
καταθέσουν οι Πολίτες Προτά
Φυτοτεχνική μελετη ea u
ηοδεει την οργάνωση κα.
μπλουτισμό του υπάρχοντος
και των αλ ων υποψηφιων
της η εκλογικής Περιόδου,
ταν αναπόφευκτο οι napamρήσεις και παρεμβάσος Που
έοναν να μην επηρεαστούν και
Κρητης κ Σκουτέλη ανάθεση
η onola καταγγέλθηκε απόμη.
χανούς της περοχής μας και
ακυρώ0ne
ΣΤΟ Ε Τκό της μελετη β σεις κατ
τυής ομόδας nou an°τελείτο
από Αγιοκολωτες ν ους op
χιτέκτονες οι οποίοι δούλεψαν t8ελοντικά με σντοί, ή κλιμακωτές διαμορφώσεις
στρια την Προϊσταμένη της ηρος την Πλευρά tis edaoΔιεύθυνσης Μελετών Του 00C με χρήσεις θ 600ης avdμου αρχιτέκτονα Μαρια η
τονάκη ήταν με δεδομένες ών, αντ μετωπίζοντας με τον
ή τα ε ο
σμένα εκ των onoiuv npotelvono μεταξύ άλλων και npo
εκτάσεις με elem μεταλλικός
αυτήν την naoductpo.
Ο κ. Ζερβός απαντώντας
τόνσε ότι η πρόταση δεν είναι
anoona0ματική εξηώντος ότι
Ιεραπετρα και στις
Την Εκδήλωση άνο ξε ο Δ
η παρΕ αση αυτη συνδέεται
οργανικά με το σχεδιασμό
Παυλος και αν Ου ης των
Αγίου Νυ ολάου ΑΤΟης Ζερβός oomo os anavr. μελέτες καιπροτάσεις nou TponoauTότη: Ολευηυκανού δημοτικής αρχής για τις
ντος-γιατί τώρα και οχι rprv είχαν υπόρξει μέχρι σήμερα Χορου σε ορισμέναημήματα ρευΒάσεις nou
ένα ή δυο χρόνο, εξήγησε το mis ea συντασσόταν μια του ηαραλιακού Εηλέγοντα στο λιμάν. Κιτροπλατεία
ότι αυτό προσδιορίστηκε από σνεκτική, συνολική πρόταση διαφορετικά υλκάπου θα opi. την Αμμο.ώτε στα
τηνεράρχηση των προτερα- για την ανάδειξη του βασκού οθετού, και διαφοροποιούν τις 3-4 χρόνα να υπόρξει
Οτήτων nou teeoen Παρούσα αυτού παραλιακού muoroc χρήσεις των χώρων, από τα ο. Υκεκρυένο an°τέλεσμα.
δημοτϊκήαρχη με βάση κονυνικές ανάγκες (rundao-Mu. Ίσως χρειαστούν 4 εκατ
για την αποκατάσταση των
της ηόλυο
Eins όπ η εξασφάλιση τε.
Ως καινοτομία. Προβάλλεδεν μπορούν να
μιων στο Δημ
ο Σητείας
κει Ne πόλεως βρε ο α
κός στα μό) και με δεδομένη
τηγενοκότερη, σημερυνή πραγ.
τρα μετρης ζώνης κίνησης τα μια πρόταση για αξιο
Πότε θα μελετηθεί στο σολο
του το παραλιακό μέτωη. Ε
των πεζών δεν ε ασφαλ e
τα από το διαθόσμο χώρο,
λάγω στενότητας σε ορισμένα
σημε α χωρίς ηαράλληλα να
δημου γείται ηρόβλημα στην
κυκλοφορα οχημάτων μα4 με
την κίνηση Ποδηλάτων μας και
Avoodperne στις ανάγκες Ο δρόμος θα είναι ήηος κυ.
n η περισσότερης emp veu0ς
τοστήματα. Εκεί θα δίνεται η
υνατότητα, όταν καταργείται
η στάθμευση από την πλευρά
τυν κτιρων (2 μ να προστ,
θεται
χοντα χώρο για να ουξάνεται
μαΤκότητα και τη δυνατότητα
των Τεχνικών Yn ρεοών του
Δημου, ο, οοες δοκιμάζονται
από κλιμακούμενη αποστε 6
κομμάτι μπορεί να
ακόμη και με χρήματα nou
διαθέτει ο Δ poc χωρις να α
n°κλε εται η ανα ητηση
δυλίων από την Ε.Ενωση
σημειακά
υπόοΣτη συνέχεια μλησε ο ε
και σε άλλα σημεία του Δήμου
και τις ενέργειες που έχουνγί.
VE1στην Πάροδο του povou
ma καθενα art αυτά σημειοΗμεγάλη πρόκληση στο
μέτωπο αυτό είναι η στά9μευση και πώς απόένα μεγάλο
.πάρκινΥΚ με υπέροχη θέα στη
καταστηματα υγειονουκούεν.
διαφέροντος για να μην Επιβοονεται με τέτοια λειτουργία η
ώνη μπροστά στη θάλασσα
Συνεργασίας. η κρατος ο
ΟΠΟίοςΕΤε ότι η μελέτη είναι
ΠΟλύ καλή θα μπορούσε να
είναι ακόμη mo τολμηρή δίνονα
το μέτωπο Αγίου Νικολάου εί,
ηοτελόσει το επιθυ ητό, ee
Eccupurepo nki010
ναι ένα μεγάλο στο ημα και λικά ελκυστικό πεδίο mond- Στην napqu00ή του, ο ε- να δωσει στον κόσμο τη δυναξεκίνησε με την ανΤμετώπιση τουπρος το θαλάσσιο μέτωΤο πικεφαλής της μείζονος μειο- τότητα να στραφεί προς την
του κυκλοφορο xou wa τό της πόλης nou σημερα δεν ψη ος του ΔΣΔ Κουνενάκης πλευρά am- κάτι n υδετέ
και an°φασίστηκε η μονοδ0- tiaL Η μελέτη προτείνει &. επεσήμανε μεταξύ άλλων, όη χα ουΑεί ως σήμερα λόγω
της χρ της mou γίνετα ως tvo
ατελείωτοπόρκινγκ με καταλήνεις κον χρηστών χορων.
bolloon
ntou nap λι κοί όως
αμ p pu ση σεπόκινγκοός
κονόχρηστου δημοτικού ουκοπέδου στην αρχη του Αμμου
η noue έτη και οι nordot ς
που κομίζει είναι σημαντικός
και ενδιος po oe. que, «Qτο η w υ ωση
-μελετητης για να προυΣας
στον re όδρομο, 2 ης Οκτώ plou 9 x ρος η ος ο ο ο ση στο κοσηήαγορά κοπέδο στον και χρειά ετα α ύτερη κο- ό ο ς δορίσε
Να βρεδούμε στον untpoxo κόουο της | | μετάπου.
υ ένουμε στο κατάστημά μας
επ Μ κο όχρηστος δού ο
ράλληλη ΕΝ
ΟΤΕ εί
Τό σε δε αυτή η μελέτη με
τμήμα αυτό του Παραλιακού mtpug ερειακό του Αμμουδίου, νυνική και οκονομική ano- Konor θεί και μόλις
να προσφέρει χώρο στάθμευ- δοχή αυτών των ηραγμάν. στούν οι ηφοι να
mayoral κυτης MARASIL
Η επιλογή παρέμβασης ο κυρ ς στους τουριστες Δεν μποροί να αποτελε άμεση χωρ αθ στερήσεις.
κατάηροτερα ότητα στην Α' για wa κάνουν στη συνέχεια πρόταση προς uhonoinon Η Ακολούθησε
κτή ΣΤ. Κουνδούρου δικαιολο- πευήτηδιοδρομή ως Την Πόλη πρόταση αυτή δεν mpéntl να και από άλλους
γείται και στο ότι στο κομμάτι Ο, κάτοχοι Της ζώνης αυτής σχετιστεί σε καμί περίπτωση μένους.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα