Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Απριλίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Αριθ. ΦύΑ: 6734
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
«Καμπανάκι» για
αύξηση των
ηλεκτρονικών
Πωλήσεων
των σούπερ
μάρκετ
sus 25 ευρώ!
Τους κινδύνους που
κρύβει η χρήση χρεω.
στικών καρτών,ανέπαφων συναλλαγών, έως
και 25 ευρώ επισημαί.
νει η Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπ.
κού χαρακτήρα, σε
κάρτας, χωρίς αυτό το
χαρακτηριστικό.
Η Αρχή επλήφθηκε
του ζητήματος με
αφορμή τις καταγγε.
λίες δύο πολιτών οι
οποίες διαβιβάστηκαν
ενωτον της από τη Δεύθυνση
του Καταναλωτή του
Υπουργείου ΟικονοΑύξηση 47,5% ση.
σφατη απόφαση
μείωσαν το 2018, σε
σύγκριση με το 2017,
της, κρούωντας, τον
«κώδωνα>> του κινδύ.
νου στις τράπεζες!
(υπαριθμόν 482018) η
Αρχή επισημαίνει πως
η χρήση της νέας κάρλαγών,
μίας Υποδ
λήσεις του λιανεμποιου τροφιμων στην
απόφαση
τιλίας και Τουρισμού
και τον Συνήγορο του
καταναλωτή. Σημειώνεται πως η Αρχή με
έγγραφο της ζήτησε
άδα αγγίζοντας τα
elβαρούςκινδύνους για
τους πολίτες
συχνότητας, προσωδεδομένα όπως
τον αριθμό και την
ημερομηνία λήξης της
δίνεται η δυνατότητα
28,5 εκατ. ευρώ
Αύξηση 47,5% ση- τας ανέπαφων συνα
μείωσαν το 2018, σε
Πρώτον, εάν η κάρτα
έρθει στα χέρια κακό
βουλου τρίτου (πχ.
εγείρει πληροφορίες για τι
συνέχεια στην 11 σοβαρούς κινδύνους
ανέπαφες κάρτες a
όλα τα πστωτικά ιδρύ.
για τους χρήστες της
απευθύνει
πεζικά ιδρύματα, Προτει δυνατ να τα εχουν
πελάτες τους, είτε
απώλεια από τον κάσε κάποιον που διαθέ.
απευθύνετα αυστηρη ματα τηςταρ οία αν θα μπορεί τό τε αυτόν της συσκευώννάγνν
συσταση σε ουοτρα. ρουσαν οι καταγγελίες γνώση του ΡΙΝ να σημάτων και βρεθεί
τοχο της),τότε αυτός τει συσκευή ανάγνω.
θα μπορεί χωρίς την σης αυτών των
Τρε1s
ενέσε1S
ρευστότητ0s
στη ΔΕΗ
αυστηρή
των δύο τα οποία
τωνΓολιτών που έφτα
από ενωτυον της. Μετα
που έκανε, κατέληξε
πραγματοποιεί σειρά στην εμβέλεια τους
αγορών αξίας μέχρι
να τα καταγρά ευ
απενεργοποίησης της
ανέπα ης λειτουργίας
είτε τη χορήγησηνέας
τερον, δεδομένου ότι
μία τέτοια κάρτα μπορεί να εκπέμψει μέσω
ραδιοκυμάτων υψηλής
λογισμικο
στην απόφαση της
η χρήση των εν
αναφέρεται
λόγω χρεωστικων καρ
των εγκυμονεί δύο σοσυνέχεια στην 10
!!Φωτιά
Τρεις τηγές παροχής
οικονομικής ενίσχυσης για τη ΔΕΗ ανο
γουν το προσεχες
διάστημαδίνοντας
σημαντικές ανάσες
ρευστότητας στη μεγαλύτερη επιχείρηση
η φορολογική
επιβάρυνση
Πιο συγκεκριμένα,
δημοσιεύτηκε χθες
στη Διαύγεια η από.
φαση του υπουργειου
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9