Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ CCipp FAEP
ΣΑΒ ΒΑΤΟ
, ΓΕΝΙΚΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12243
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Κρίσιμ συνάντησηΤσακαλώτου-Λαγκάρντ νιααποπληρυ)μήΟφειλώνΤροςΤο ΑΝΤ
crash test για το χρέος
Μία κρίσιμη συνάντηση θα έχει ο Ε. Τσακαλώτος με την διευθύντρια του ΔΝΤ Λα
γκάρντ, στην Ουάσιγκτον
Ο λόγος αυτής συνάντησης σχετίζεται με Την πρόωρη αποπληρωμή τον 3,7 δισ
(ακριβές δόσεις 2019 και 2020 οι οποίες βαρύνονται με επιτόκιο 5,13%)από τα 9,7
δισ. τών συνολικών οφειλών της Ελλάδας προς το ΔΝΤ. Μέχρι το 2024 η Ελλάδα θα
πρέπει να επιστρέψει ακόμα 9,5 δις ευρώ στο ΔΝΤ, το οποίο συμμετείχε στα προΥράμματα προσαρμογής από το 2010 με συνολικά 32 δις.
Το ΔΝΤ και ο ΕΕΜ φαίνεται ότι είναι θετικοί στην πρόωρη αποπληρωμή, όπως έγι.
νε με την Πορτογαλία και την Ιρλανδία
μως άγνωστο παραμένει η τοποθέτηση της γερμανικής πλευράς.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Handelblatt Το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμαίας απορρίπτει το σχέδιο.
Η ΕΚΤ «φλερτάρει»
Σε χαμηλό 13 ετών
οι αποδόσεις
Τελεσίγραφο
Βουξελλών για τη ΔΕΗ
με μηδενικό επιτόκιο
Τάαρες προκειμμο Α ση πουουνεπ ο κυριά
των ελληνικών ομολόγων
τυμη να tere Ο σει σε xtgei eis ατα της Ευλα ος εμ
ανίξεται η Ενοοχαίχή Επιτροπή με αφορμή την χαθυ
στέρηση στον διαγενισμό για την πώληση τον λιγνιτι20 όν
Τράπεζες προκειμένου να δανείσουν σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις, ανοίγουν αξιωματούχοι της ΕΚΤ, οι
οπο ο. από την άλλη aVTm θενται ως προς το περιορι
σμό του βάρους Του αρνητικού cmociou στα χρήμα
τα που «παρκάρουν» στην κεντρική τράπεζα αντί να
τα ρίχνουν στην πραγματική οικονομία
τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13
ετών παραμένουν σήμερα οι αιοδόσεις τυν
ελληνιχών XQar1χών ομολόγων, συμ ονα με το
Reuters, έχοντας υποχυο ήσει κατά 19 μονάδες
άσης αυτή την εβδομάδα και κατά 21 μονάδες
βάσης την προηγούμενη.
Η απόδοση των 10ετών ελληνικά, ομολόγον δ4qui equih ne στο 3,30%, ενώ η απόδοση ταν πε
νταετών ομαλάγνον στο 2,2%. Οι αποδόσεις των
μονάδων της ΔΕΗ σε Mer λόπολη και Φλώ υνα
2e μια ιδιαίτερα αυστη ή επιστολή ποος τη κυβέρνηση η a
μόδια για την ενέργεια επίτροπος Μαρ7χρέτε Βεστά7χε ανατό
Αυτό μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο πηγές με
Yv ση τον συνομιλιων που έχουν Yiva στους κόλ
Συγκεκριμένα, οι πηγές ανέφεραν ότι στη συνεδρία
πους της ΕΚΤ
ει ότι έως τώρά η διαδικασία έχει υπονομευθεί από την ίδια την
σητης Τετάρτης αρκετά μέλητου ΔΣ εμφανίστηκαν πιο
πρόθυμα να υιοθετηθεί μηδενικό ή και αρνητικό επτόκιο σης στοχευμενές δημοπρασίες φθηνών δανείων
(TLTROs) προς ης Τράπε,ες, που πρόκειτα να αρχί.
σουν Τον Σεπτέμ ριο.
ΔΕΗ και το ίδιο αποτέλεσμα μιοΟεί να αει και ο νέος δια7m
σμός που ολοκληρώνεται στις 10 Ιουνίου.
συνέχισαν να ευνοούνται από τα μηνύματα της
ΕΚΤ για μια χαλαρή πολιτική, Οι αποδόσεις τοον
10ετών γεΟ avi tev ομαλάγνον διατηρούνταν
ντά αλλά χαι πάλι χαμηλότερα του 0%,
Την ίδια ώοα σε μια προσπάθεια να εαοφαλίσει Qενστότητα η
επιχείρησης επαναφέ α το σενά ωπολησης ληξιποόθεσμανλο
γαριασμών σε funds ώστε να αντλήσει 0ευστότητα 300 εκατ.
ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Κάμψη Τον Ιανουάριο
ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
ANEPTIA
ΣΤΟ 18,5% τον Ιανουάρι
o μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής ΔράστηQ1ότητας), τον Ιανουά 40, μετοουμενο με βά
ση τις ε*δοθείσες άδειες, ανήλθε σε 853 άδειες,
που αντιστοιχούν σε170,6 χιλιάδες m2 επε άνειας και
731,0 χιλιάδες m36 ου παρουσίασε μείωση 10,2%
στον αριθμό το ν οικοδομικών α eteiv 18,0% στην ttiφανεια χαι 12,5% στον oreo σε σχεση με τον αντιστοι
ατά 2,7% αυξήθηκαν οι πτωχεύσεις ταν επι.
χειοήσεον το 2017, καθώς ανήλθαν σε 1 14 ένα
111 το 2016, σύμ4ονα με τα στοιχεία από
τα 11οτοδιχεία της χοας(11τοχευτιχάΑυχαστήρυ)
Ωστόσο, όπως αναφέ ει η ΕΑΣΤΑΤ από το 2012 πα
Qarneeir υ σταθε ή μείο,ση t " πτωχε σεων με μέσο
ετήσιο Ουθμό μετα ολής ILS e, για την περίοδο 2008το 18,5% διαμο 4άθηκε το ποσοστό της ανεογίας τον Ιανουάριο, μειΌμένο 2,1 μονάδες από
τ. 20,5% τον Ιανουάριο πέονο, αλλά ο ιακά
αυξημένο από το αναθεωρημένο προς τα άν" 18,4%
τον Aexqu quo 2018. O wiwos agefpis or avee
ywy μηύθηΚΕ Χατά 101 923 αομα σε σχεση με tov la
χο μήνα του 2018.
νουάριο 2018 (μείοση 10.5%)