Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| Μπαμπινιώτης από Σπάρτη:
«Μοναδικό Παγκοσμίως
τ0 ελληνικό αλφάβητο» > σελ. 10
,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΙΧ έπεσε στον γκρεμό
| στη Μονεμβασιά ,σελ
| Η αθλητική κίνηση
|στη Λακωνία >σελ. 14 & 15
στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάΒΒατο 13 Απριλίου 2019 | Ετος 23° | Αριθμός 5626 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax: 2731 081 250 [email protected] . www.lakonikos.gr
Οι οδηγίες
του Δ. Σπάρτης
Καθαρίστε
τα οικόπεδα, αλλιώς
έχει πρόστιμο
Ανάλυση του Δ.ΜΠουρίκου στον «Λακωνικό Τύπο»
Υψηλές επιδόσεις
της Λακωνίας στο ΕΣΠΑ
Υποχρεωτικός είναι ο καθαρισμός οικοπεδικών εκτάσεων και λουαν ακάλυπτων
χώρων από τους ιδιοκτήτες
ενόψει αντιΠυρικής περιόδου,
τονίζει ο Δ. Σπόρτης, καθώς
σε διαφορετική περίπτωση θα
επιΒληθούν το Προβλεπόμενα
από τον Νόμο πρόστιμα
Αναλυτικά, η ανακοίνωση
του Δ. Σπάρτης έχει ως εξής:
«Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες. νομείς και επικαρηωτές
οικοπεδικών και λοιηών ακολυπτον χώρων nou Βρίσκον-πρόγραμμα για την ανάπτυξη
κωμοπόλεων και οικισμών
και σε αηόσταση έως 100 μέ.
τρων από τα όρια αυτών, για
την un°χρέωσή τους για anoΨίλωση και απομάκρυνση
στη Βάση τον ηρόσφατων δια τον ξερων χόρτο, καθώς
θέσιμων στον είωνγια την κατα και για την απομακρυνση
1 τυχόν άλλων εγκαταλελειμμέχωριό επίπεδο δήμου-αν δια- Ι νων καυστών ή εκρηξιμων
τηρείται στην Πελοπόννησο n | υλικων η αντικειμενων που
τάση ενίσχυσης της Λακωνίας | Βρίσκονται μέσα σε αυτά τα
noan συγκριτική θέση των ακινητα, για την ano uyrKNδ μον και ειδικότερα no a n ouvou up ο ιας συμφωνα
υφιστάμενη κατασταση στην ΠΕ- με την ΠυροσΒεστική Διαταξη
ριο ή ειδικότερου ενδιαφέρον un apA 4/2012 12 DEK
Ενισχυμένος εμφανίζεται ο Δήμος Αν. Μάνης
Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση
σχετικά με την κατανομή των
συγχρηματοδοτούμενων πόρων
του ΕΣΠΑ 2014-2020 για έργα
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εστιάζοντας στα Πρώτα ευρήματα για τη θέση της
Λακωνιας και της Μάνης, Πραγ
ματοηοι στον «Λακωνικό
T ino» ο κ Δημήτρης Μ υρί
κος Πολιτικός κοινωνικός επι
στήμονας αηόφοιτος Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
un°ψήφιος δρ. Πανεπιστημίου
Αθηνών
0ηως εηισημαίνει ο κ. Μηουρίκος «οε ηαλαιότερο άρθρο
μαςείχαμε διαηστίσει την ονο
πτυ ακή ανατροΠή όσον αφορ
την κατανομή των συγχρηματο
δοτούμενων όρων του ΕΣΠΑ
2007-2013στην Περιφέρεια Πε
λοηοννήσου συγκριτικά με trv
περίοδο 3ου ΚΠΣ 2000-2006 σε
επίπεδο νομών/Περιφερειακών
Ενοτήτων υπέρ της Λακωνίας
και σε επίπεδο δήμων υπέρ της
Ανατολικής Μάνης.
νομή των ενταγμένων έργων σε
Δεδομένου ότι διανύουμε το
ηροτελευταίο έτος της κανονι
κής περιόδου χρηματοδότησης
του ΕΣΠΑ ΣΕΣ 2014-2020, έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε
τος της Μάνης
συνέχεια σελ. 9
134682012
Σε περίπτωση μη συμμόρρωσης τον υπόχρεων, ο
Δήμος σύμφωνα με το άρθρο
«Καμπανάκι» κρούει ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακανίας
Η απειλούμενη ιχθυοπανίδα του Ευρώτα
asua co 2010
94 nap. 1.26 του Ν.3852/
οχυρωμένοι πίσω από την ατομοκεντρική-καταναλωτική πα.
νοπλία της εοχής μας
αδιαφορούν ηλήρως γι' αυτά.
Κι όμως Ευρώτας, σεπείσμα
της άγνοιας, της αδιαφορίας και
καθαρισμό επιβάλλοντας
ηρόστιμο πενήντα 150 AE
| mtov, ανά τετραγωνικό μέτρο
του οικείου χώρου και unoβάλλοντας μήνυση για το αδί
| κημα του άρθρου 433 του
Με αφανισμό κινδυνεύουν
σπάνια είδη της ιχθυοπανίδας
του Ποταμού Ευρώτα. όηως καΣύνδε
σμος Λακωνίας. Οηως τονίζει ο
ΟΙΚΟΣΥΛ, «οι παλαιοί Σπαρτιάτες και οι κάτοικοι των Παρευρώτειων χωριών γνώριζαν
Πολύ καλά ότι το ιστορικό noτάμι φιλοξενούσε κάΠοια ψάρια
Ποινικού Κώδικα
Παρεμβάσεων, εξακολουθεί να
Προσφέρει ενδιαίτημα στα | Εκλογες
ψάρια αυτά που είναι λίγα, αλλά | Αυτοδιοίκησης:
σημαντικά, αφού Πρόκειται για
ενδημικά είδη δηλαδή είδη nou | Κωλύματα εκλογιμότητας
συναντώνται μόνον σχεδόν 1 και ασυμβίβαστα
μόνον στον Ευρώτα και Που- επαγγελματιών
θενά αλλού!» συνέχεια σελ. 8 του Εωτήρη Poiwi
τις διατροφικές τους ανάγκες.
ιδίως στην περίοδο της κατοκής. Σήμερα οι περισσότεροι
αγνοούν την ύπαρξη τους και

Τελευταία νέα από την εφημερίδα