Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27272
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
10 τραπεζικο
καταστημα του
μέλλοντος είναι
Η μεσαία τάξη «εξαφανίζεται»
Παγκοσμιως
Τα μεσαία εισοδηματα συνεισφέρουν τουλάχιστον τα μισά φορολογικά έσοδα
Εςαφανιζονται οι
τ!απεζικό κατάστημα του μέλλοντος, που θα XVQ1UQχήσει τα αμέσως ε
πόμενα χρονια και έχει ήδη αΟΧίζει και
διαμορφώνεται και στην Ελλάδα, το σύ
νολο σχεδόν των συναλλαγών θα γίνεται
από τα εναλλακτικά ψηφιακά δίκτυα,
που βρίσκονται και εντός των καταστη
χα σε επικίνδυνα νεQu» αναφεQει
θεση του ΟΟΣΑ (007ανισ
ξης), που δόθηκε σήμε!α στη δημο
ην χατασταση στις χώ
«Τα μεσαία εισοδήματα αυξήθη
σε απο ντους όρους στις περισσότε
φανισθούν, ίσως λ
oΕρχ0 νται
μετρα
, ΟΟΣΑ. Συνολικά, τα
επιχειρήσεων και
γότερο από το μέσο εισόδημα τ
κοστος σημαντικων στοιχειων του
θηκε ταχύτερα από τον πληθωρισμό», ση
μειωνει η έκθεση προσθέτοντας οτι αυτ
Μέτ!α για τη στή@sη της μικ!ής
επιχειρηματικότητας και τους αγροτες,
που θα πεQ1λαμβάνουν δάνεια, εγγυήσεις
ειδικά ομόλογα, αλλά και μηχανισμό που
θα βοηθάει τις μυοοές επιχειρήσεις να εκ
την αυτοματοποίηση
ένα στα πέντε νοιχοχυριά με μεσαίο εισό
δημα δαπανούν περισσότερα από όσα
Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι «μια ισχυρή χαι
ευημερούσα μεσαία τ
κής σημασίας για κάθε επιτυχημένη ο
άξη είναι χαθοριστι
συνέβη σε ένα πλαίσιο αύξησης της εργα
σιακής ανασφάλειας, με τη μία στις έξι
ομία και χοινωνία συνοχής». Η μεσαία
ισοοηματα από ότ
θέσεις απασχόλησης μεσαίου εισοδήματος
να αντιμετωπίζουν υψηλ
Επαναλειτουργία τμηματος των Ναυπηνείων
γός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης
Δραγασάχης, τονίζοντας παράλληλα ότι
«η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αυξήσει, αν
υπαρχουν για την προ
Σκαραμαγκα
Υπόμνημα του Προέδρου, Β. Κορκίδη, στον Στ. Πιτσιόρλα
Προτεινει
Επιμεηητηριο
Πειραια
πόμνημα με τις προτάσεις του Ε
μπορικού και Βιομηχανι χού Επιμελητη
ρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) για τη διευκόλυν
ση της ναυπηγοεπισκευαστιχης OQαστη
του ΕΒΕΠ, ο πρόεδρος του επιμελητηρί
ου Βασίλης Κορκίδης, σε συνάντηση
διαλόγου για τον τομέα της Ναυπηγοε
σμού, που πραγμα
πουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
που αναφέρονται
τμήματος των Ναυπηγείων Σχαραμαγκά
σημερινος του
τ οποιήθηκε χθες στο υ
αφαιρεσε τη
παρέδωσε στον αναπλη!ωτή υπ ouQyo A
πισκευή πλοίων, όσο και στη ναυπήγηση
Μεταξύ άλλων, τα κυριότερα σημεία
Kurier: Οι ευθύνες στην ΕΕ Υια την
θούν από την Ευρωπαϊκή Ενωση
040 το ιστορικο του
και α απτο των
κατάσταση των προσφύνων στην Ελλάδα ρων Ναυπηγείων Περάματος και Σαλαμί
από την βρέτανική αστυνομία, η οποία ε
κλήθη στους χωρους της π!εσβειας του
Ισημερίνού, όπου ο Τζούλιαν Ασάνζ είχε
καταφύγει από το 2012. «Ο Τζούλιαν Α
σάνζ, 47 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη 11
ΑπQ1λίου, από αστυνομικούς της Μητρο
πολιτικής Αστυνομίας στην Πρεσβεία
ον ισημερίνου», αναφερεται στην ανα
11 άνω από 2.000 πρόσφυγες προσπάθησαν το πε!ασμένο Σαββατοκύ!ιακο να π
Q άσουν τα σύνορα Ελλάδας-Βό!ειας Μακεδονιας, μετά από την χνκλοφο!ια ψευδών
ιδήσεων ότι τα σύνορά είναι ανοιχτά. Αποκρούστηκαν ωστόσο από αστυνομικέ$ δυνά
μεις», γράφει η αυστQ1αχή Kurier σε άQθ00 με τίτλο 70.000 πρόσφυγες εγκλωβισμένοι
στην Ελλάδα»
Η συγκρότηση και προώθηση προ
ης. Οπως η ανανέωση
της πρωτοβουλίας LeaderSHIP 2015» με
την ισχύουσα «LeaderSHIP 2020», που ε
στ ζουν στη διαμόρφωση της νέας στρα
στικής βιομηχανίας
Σημειώνει επίσης ότι περισσότεροι από 70.000 μετανάστες βρίσχονται σήμερα εγκλαβισμένοι στην Ελλάδα. Οργανώσεις όπως η Υπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες του Ο
HE επιρρίπτουν στην ΕΕ ότι αδιαφορεί και δεν
χρίνει χαι την προσφυγική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, τονίζοντας ότι δεν βοηθά εν τέλει
ούτε τους μετανάστες στην Ελλάδα, ούτε
μική δραστηριότητα στον κλάδο η και
ειδίκευση στην
ς στηρίζει. Η υπηρεσία του ΟΗΕ επι
βρετανική αστυνομία
επ χεια
ς μεταναστών «οι συνθή
ίναι άθλιες» με τους

Τελευταία νέα από την εφημερίδα