Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική .Ε.:ή
Παρασκευή
Απριλίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Αριθ. Φύλ. : 6733
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Σε υτλοποίηση
ληξιπρόθεσμων
εκίνησαν οι αιτήσε!
ΟΣΔΕ 2019
πελατών τηs
προχωρά η ΔΕΗ
Ετοιμη είναι η ΔΕΗ
για την τιτλοποίηση
και διάθεσησε ξέ
νους επενδυτές πακέτου ληξιπρόθεσμων
οφειλών ηλεκτρικού
ρεύματος,κίνηση που
θα της επιτρέψει
δανειστεί ποσό εί- ανακούφιση προκαλεί τελευταίες μέρες σε ανησυχούσαν για την
ρους 200 έως 300 σε όλους τους εμπλε- συνεχήτριβή με τα Ye- καθ
«Πρεμιέρα» έκανε τα
ξημερώματα της Πέμτης 11 Απριλίου και
μετά από πολύ μεγάλη
καθυστέρηση το Ολοκληρωμένο Σύστημα
Υποβολής Δηλώσεων
(ΟΣΔΕ),' , το οποίο
άνοιξε τις πύλες του
για την υΠΟβολή δηλώσεων, από τους αγρό.
τες, προκειμένου να
εισπράξουν τις επιδοτήσεις το2019.
Η εξέλιξη αυτή μόνο
υποβολής της δήλω.
σης αποτελεί rpoanar
τούμενο για να
ενεργοποιηθούν οι
τραπεζικοί λογαρια.
σμοί τοου ΑΔΑ και οι
πιστωτικές κάρτες
ΑΥροτών, έτσι ώστε να
μπορούν να γίνονται
και οι αντίστοιχες συναλλαγές με τα κατα.
στήματα αγροτικών
εφοδίων. Δεν είναι τυχαίο ότι χιλιάδες αγρό.
τες βρίσκονταν τις
ενισχύσεων, οι οποίοι
χεία των δηλούμενων
υστέρηση, μπορούν να πάρουν μια
ανάσα. Ειδικά μάλιστα
τη φετινή χρονια, με
τις δηλώσεις του Εθνικού Κτηματολογίου σε
εξέλιξη στις περισσόμοποιούνται και στις
δηλώσεις κτηματογρά
φησης,
έτσι το κ
εκατ. ευρώ.
κομένους στο ΟΣΔΕ,
καθώς η καθυστέρηση
(θυμίζουμε ότι πέρυσι
το ΟΣΔΕ άνοιξε τις
πύλες του στις 23 Φεβρουαρίου) είχε δημιουργήσει
ανησυχία σχετικά με
ωπονικά καταστήματα
κα τους λοιπους πρ
μηθευτές,
έχουν πάρει ή επέμεναν να πάρουν αγροτικά εφόδια χωρίς να
διαθέτουν την απαραί.
τητη πίστωση μέσα
από τα διαθέσιμα τρα
πεζικά εργαλεία.
φωνα με πληρομειώνοντ
όστος εντοπι
και μέτρησης
αγροτεμαχίων
φορίες του
, καθώς
συνέχεια στην 11
Ποιοι θα έχουν
παράταση
μεγάλη
τερες αγροτικές reθυμίζουμε ότι, η Eve
αία Αίτηση είναι ήμονών, το ενδιαφέρον χορήγησης ενίσχυσης
τηνυποβολή τον δη- λει ο εωργός και η
δυνατότητα συλλοριοχές της χώρας,
ότώς στο Νομό Γρεβεναδική
ς των αιτήσεων συμ.
ικανότηταs
μέχρι το 2020
φωνα με τιςεπιταγές ΑΠλέον, με την ευχή τον παρανογών για που καλείται αυτο
της κοινοτικής νομοθεσίας από τη μία, ρηθούν προβλήματα λώσεων ΟΣΔΕ είναι οποια καλύτ
όλων να μην παρατη
αλλά και επειδή, από
την άλλη, η βεβαίωση
στο σύστημα, χιλιάδες
αγρότες
εντονόσημαντικά
τερο, καθώς τα στοι
καθεστώτα,και τα
δικαιουχοι
συνέχεια στην 10
Παράταση της ασφααστική gsvou τητας! Ο αναβαλλόμεν0s
για υγειονομικη περιθαλψη στους άμεσα
ασφαλισμένους και
τις οικογένειες τους
από την 1η Μαρτίου
του τρέχοντος έτους
μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020 προβλέπει
σύμφωνα μεπληροφορίες του dikaiologi.
tikagr ρύθμιση στο
σχέδιο νόμου mu θα
φόρ0s
για τι,ελληνικές
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9