Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Ι Ετος ιδρύσεως 1932
15pums:MDAHA KOZYPHE I Ηλεκτρονική έκδοση www.anathcom l Δευθυντής ΠΟΝΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
Κρίσιμοι ανώνες για 0ΦΙΟ
και ΑΟΑΝ-Νίκη στα play-off'Τη
Γεφυράκι θα κατασκευαστεί στο Καστέλι
. χημειοθεραπείες στο
Νοσοκομείο Αγ.Νικολάου
Γιατην απορροήτώνομβριων Πουπλημμυρίζουν την περιοχή
*Απολογισμός των τεσσάρων
Νοσοκομείων παρουσία του
Υπουργού και Αν. Υπουργού
ποπτο χρόνο επιχωματώ- ρέμα από τη ΔΕΥΑΑΝ όταν λογισμού 100.000 ευρώ. Η
θηκε, σε συνδυασμό με την κατασκεύασε τις εγκατα- δημοπράτησή του
προοδευτική κατάληψη στάσεις του βιολογικού. θείται άμεσα και μ
της κοίτης του υπάρχο- ντούτοις σήμερα δεν είναι της αναμένεται να ε
μια κλπ, και την ανέγερση
κτισμάτων στην περοχή,
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
εσα-δρομολογείται
ρέματος από 'καλά.
ορατά
Οπως είπε στην ΑΝΑ, καιρού το δε épyo a
της Περιφερεια
ΤΟΛΗ ο μηχανικός της Τ.Υ.
της Περιφερειακής Ενό.
μένεται να κατασ
ασιου η κατα. επιδείνωσαν το πρό λημα
μέσα στο καλοκαίρι.
εμποδίζοντας την ταχυ- τητας Λασιθίου Γιώργος
ράκι) για την απορροή τερη εκτόνωση των νερών Πάγκαλος. Την ερχόμενη
Η δεύτερη φάση της
Παρέμβασης στην neuo
ων ομβρίων που Πλημ. προς τον υγρότοπο του εβδομάδα η Υπηρεσία θα που κηρύχθηκε σε
Ο Δήμαρχος Αγίου Νι- σήνηση στην Οικονομική (μέχρι τον Οκτώβριο 2019,
κολάου Αντ. Ζερβός είχε Επιτροπή της Περιφέρειας προβλέπει τη
πλησίον
προς/a- καταθέσει πρόταση στην Κρήτης, προκειμένου να ε- του ρέματος από το
Αντιπεριφέρεια Λασιθίου.
Υκρθεί η διάθεση της δογκεκριμένο προβληματικό
Χθες εστάλη η ano- που έχει την αρμοδιότητα Πάνης.
του Τενικου αμμα. έργων επί του επαρχια.
α Πολιτικής Προστασίας
Μετά την κήρυξη της κολάου-Κριτσάς μέχρι το
κού δρόμου, για άμεση
πέμβαση στο σημείο αυτό εκτάκτου ανάγκης, μη
με τοποθέτηση σωλήνων πλέον να παρακαμφθεί η δου, δίπλα από την είσοδο
μεγάλης διατομής συν- εκπόνηση μελέτης περι- του Βιολογικού και για το
περιοχής σε
balloon
λίου αίτημα του Δημου
KID S CLOTHN G
της δεδεμένων με οπλισμένο βαλλοντικών επιπτώσεων όργο αυτό υηάρχε
υγκεκρι, λύση αντιμετώπισης του χρόνο και Υραφειοκρατία τηση an5 Την Περιφέρεια
Κρητης, για σκυρόδεμα, ως μια άμεση που θα απαιτούσε πολύ μελέτη και χρηματοδό
Ενηςπεριοχης καστελίου προβλήματος. Η πρόταση μέχρι να δοθεί "πράσινο της τάξεως των 1500
ταχύτερη διαδυκασία κός Ymηρεσίες της Αποκε. Το έργο είναι προϋπο- πράτηση και κατασκευή,
w, ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ
ογκης, ωστε να δρομολοαπερρίφθη κατόπιν σχετικής συζήτησης στις Τεχνφως. για να δημοπρατηθεί
η κατασκευή του έργου.
ευρώ και θα
Παράλληλα
για την κατασκευή-διευντρωμένης Διοίκησης Κρή.
απαλλάξει την περιοχή πληρούσε τους επιβεβλη
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τσεκάτελευταίου ρομή
ριφερειακή Ενότητας/
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
τωση εκδηλώθηκαν στην
οιου υπάρχει εδώ και 1,5
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ " ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
λέτη nou προβλέπει διε
θέτηση της κοίτης του ρέ.
φαινόμενα, που εγκυΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!! ! αυτοκίνητα δοσχίζαν το λιο εκνικής οδούτη οοδο
FL KOSKAANAPIKOYTI 3,09€/TMI||μέχοντη nou επέβαλε ο:n.μελετη Στο σημε e
AMTAMOTION1L(MESTICKER) 1,25€/MX11 μυούχναστο αυτό δρόμο, την κατασκευή νέου τε)
φάλεια των οδηγών. Τα ματος μεταξύ του δρόμου
Tom roupa 300-400
XT ΠΟ
EROraumur 9,99€ ΚΙΛΟ
πιτακτικά τη λήψη μέτρων pipa η μελέτη προβλέπει
GOLGATEOAONTOKPENA
1+1ΔΟΡΟ
κάτω από την εθνική οδό
ζώνη Ρούσα Αμνης- θα διευρυνθεί ώστε να εΛαβράκι 400-600
την πυκνοκατοικη.
τον Δήμο Αγίου Νι- γκου νερού. Η διευθέτηση
να ανακινήσει το του ρέματος θα διαμορέμα της αποκατάστασης φωθεί σε κοίτη τραπεζοΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
KANTE MAI LIKE ZTI ZEALAA MAI ΣΤΟ FACEBOOK
ου δρόμου. Το παλιό τε. επενδυθεί με σκυρόδεμα
ικό απορροής των ομ. Σημειώνεται ότι στην πεΜάνος και Μανόλης Χειρογιαννάκης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-21408
Φρέσκα φρούτα και λα
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 28410 21711
ν. το οποίο σε aw- poncet μεν οροθετηθείown anom won ne

Τελευταία νέα από την εφημερίδα