Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Απριλίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
κυκλοφορίαs
με τον μήνα
στη Βουλη npw το Πάσχα
| Επίδομα ενοικίου
Πο0s θα γίνει η Πληρωμή του
Τι να "τσεκάρετε" Πριν από την υποβολή τηs ainons
ύψους
αιτήσεις που θα γίνουν
τον Απρίλιο και θα πλη
ρωθούν τον Μάιο. Δεν
θα ισχύει όμως η ανα
δρομικότητα για τις αιήσεις που θα γίνουν
Μέχρι τα τέλη Απρι°κειμένου να
εξυΓηρετηθούν όσοι
θελήσουν να κάνουν
χρήση αυτής της δυνατότητας για την
έξοδο του Πάσχα,
αναμένεται να κατατεθει στη Βουλή τροτου
υπουργείου Οικονομικών που θα επτρέτει
82.800.000 ευρώ θα
εκταμιευθεί την εβδομάδα πριν από το
Πάσχα, σύμφωνα με
τον έως τώρα σχεδια
σμό του υπουργείου
Εργασίας για τη κά.
λυψη της πρώτης
δόσης του επιδόματος
στέγασης έτους 2019,
Τα χρήματα θα δοθούν σε όσους δι.
ουούχους εγκρίθηκεη
αίτηση για την επιδό.
τηση ενοικίου έως τις
31 Μαΐου
τον Μάιο
Σύμφωνα με τις έως
τώρα μετρήσεις υπολογίζεται να πληρω.
θούν περίπου 154.000
αιτήσεις. Οι συνολικές
αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί έως την Τε.
τάρτη το πρωί ανέρ.
χονται σε 388.129 εκ
των οποίων οι 199.814
κάτοικοι του εξωτερι. 210 ευρώ τον μήνα
ανάλογα με τη σύν
Δεν επιβεβαιώνεται θεση του νοικοκυριού
η πενταετής διαμονή Αυτό σημαίνει ότι όσοι
Οι δικαιούχοι
εγκρίθηκαν.
συνέχεια στην 11 Οι δικαιούχοι κάθε Σε κατάσταση αναμοσε 21.237 αιτήσεις
μήνα θα "κλείνουν" την
τελευταία ημέρα του
Δεν επιβεβαιώνεται από την 1η Ιανουαρίου
η πενταετής διαμονή 2019 θα εισπράξουν
(αλλοδαποί) σε 4.175 πριν από τις γιορτές
του Πάσχα από 210
rowonouY
Αναδρομικά μήναγιαναπληρώνον Σε 5.157 αιτήσεις
ται έπειτα από 10-15 δεν πληρούνται τα κρεν0s τουs μέρες. Όσοι πληρω- τήρια εισοδήματος Acu δι
Δεν διασταυρώνεται έως 630 ευρώ
για 8 . 0 Πάσχα πρτάρουν α το ακταθέσεω εριλστε
επικουρικέS 201 τενώ μήνες του τήσειςχαρί εκκαθα
η διαδσε 21.832 a
επίδομα ενοικίου έ υ
Ouva προσέξετου επι
πρέπει ναν χε στην 10
για 800.000
Πάσχα θατάρουν ava/καταθέσεων/Πολυτε
Βρέθηκαν 1.572 al.
λοδαοί) σε 21.832 αι.
Na σημειωθεί ότι το
Οι δικαιούχοι του επδόματος προτού υποουν την αίτηση θα
δρομικά γιαήνες του
λούς διαβίωσης
τους τρεις
βάλλο να προσέξουν
συντάξε!s
ρισμένη δήλωση η μαίνεται από 70 έως
επίδομα ενοικίου κυ- πρέπει να προσέξουν
θα πληρωθούν κάοιες
petl των Πυλών
Αναδρομικά για ένα
έτος στις επικουρικές
συντάξεις -που φτά
νουν μέχρι και 1.793
οι 120 δόσεις
ραθέτοντας σε ειδικά
Πότε αναμένεται να κατατεθούν
ώματα τις περικοπές
ταυματικέκαναντισυνστη Βουλή και τι θα περιλαμβάνουν
και τις
Σελίδα 9