Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
anatolh
ΑΝΤ. ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου! Ετος ιδρύσεως 1932
ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρονική έκδοση wwwantohcom 1 Δευθυντής: nonH HA KOZYPH
AES8B ULLYING
Παρέμεινε στο κυνήγι του ΤΙΤΑου η Νίκη
ΤΙΚΑ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ;
Οικονομική ενίσχυση της οικογένειας
Γιαννακάκη από Την Εκκλησία Κρήτης
Μαθητικό Φεστιβάλ | Αγωνας για αποκατασταση Τωνςημιων
tekdas | Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το Οροπέδιο
Ψηφιακής Δημιουργίας
,-.εκινησε η ειτουργια του
ξεκινά και η νέα τουριστική φέρεια Κρήτης και η Περι, σε εγκαταστάσεις ύδρευφέρεια. όπως ξέρουμ, δ1. σης και αποχέτευσης. στα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Οδοντιατρείου
του Γενικού Νοσοκομείου
Αγίου Νικολάου
Οροπεδίου Λασιβίου
ενικού rραμματέα ΠολιτιΟπως χαρακτηριστικά
ής Προστασίας. Γιάννης
Δίνοντας το στίγμα των ατυπώνοντας το σχετικό αποστραγγιστικά δίκτυα τα
επόμενων ημερών. ο Δή. αίτημα στη Γενική Γραμμα. omola έχουν καταρρεύσει.
μαρχος Σητείας Θοδωρής τεία Πολιτικής Προστασίας, στα αρδευτικό δίκτυο, ενώ
Πατεράκης ανέφερε ότι προχώρησε τη σχετική δι. δημοτικά κτίρια έχουν υχουν γίνει ήδη παρεμβά- αδικασία με τις υπηρεσίες ποστεί φθορές και έχουν
σεις και έχουν αντιμετώπ- της. Σήμερα πληροφορη. πλημμυρίσει.
στεί βασικά προβλήματα, exaut nuc το αίτημα t. Επίσης, επλήγησαν εν
ωστόσο απαιτείται πολύς we δεκτό και θα προσπα- νεργεία σχολεία όπως
δρόμος μέχρι η κατάσταση
να επανέλθει στα προηγούθήσουμε να δούμε πώς θα
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, είπε στην Αν ο Yiou reωργίου-το
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γε
ωργίου, το Νηπιαγωγείο Α
Συνεχίζεται η
αποκατασταση των
ενικός Γραμματέας Πολι- μενα επίπεδο.
Οι επιτροπές καταγρα- δήμαρχος Οροπεδίου Λα- σιο- Λύκειο Τζερμιάδων
φής του Δήμου για τις
τικές κατοικίες και της Πε- μετά την χθεσινή κήρυξή σοβάδες και έχουν δημιριφέρειας για τους επαγ. του σε κατάσταση έκτα. ουργηθεί διάφορα προβλή.
γελματικούς χώρους συνειδιαοσιθίου Γιάννης Στεφανάκης, όπου έχουν καταρρεύσ
Ενότητας Ηρακλείου και
Δήμο Οροπεδίου Maκτης ανάγκης
χίζουν τη δράση τους.
Να σημειωθεί rug την
ΜεΥάλες είναι ο, καταΑπό το Δήμο Σητείας περιοχή είχαν πλήξει την στροφές στο σύνολο των
απεστάλη χθες το πρώτο περασμένη εβδομάδα -6- αγροτικών εκτάσεων του
ριφέρειας Κρήτης σε κατά- τεχνικό δελτίο προς το Υ. πως κι όλο το φεπ ό xel- oponesiou λόγω me noπουργείο Εσωτερικών με το μώνα-ακραία καιρικά φαι- τοφανούς πλημμύρας. σε
οποίο ζητείτα χρηματοδό, νόμενα με κύρια χαρακτη- οργανωμένες καλλιέργειες
1 ΕΧατ. ευρώ Προκει. ριστικά τις διαρκείς βροχο- σε κτηνοτροφικές και Yeμένου να αποκατασταθούν πτώσεις και χιονοπτώσεις ωργικές εγκαταστάσεις
ζημιές σε ασφαλτοστρώ- στα ορεινά. Με βάση όσα (καλλιέργειες, anoexec.eσεις. Παράλληλα εστάλη. εξελίχθηκαν από τις προ- ξοπλισμό, μηχανολογικές εσαν τεχνικά δελτία με τα τες πρωνές ώρες της 6ης Υκαταστάσεις. ζωυκό κερά.
οποία ζητούνται χρηματο- Απριλίου και καθώς η κα- λαιο κλπ), σε οικίες, σε &είριση των συνεπειών που
νοικτο καλεσμα
σε συζήτηση για τον παραλιακό
Αγίου Νικολάου της πρότασης για τον παραλιακό δρόμο
Παρουσίαση από τηΔιεύθυνση Μελετών του Δήμου παραπάνω περιοχε
τα αντλιοστάσια των βο- θηκαν, έχουν πληγεί στο κές μονάδες κλπ.
λογικών για την μίσθωση σύνολο του Δήμου Oporte- Θα πρέπει να
Η κήρυξη έρχεται να
της πόλης θα γίνει την Δευτέρα 15 Απριλίου και ώρα προστεθεί στην"πρώτη οΟ Δήμος Αγίου Νικολάου απευθύνει κάλεσμα στους! τους Δήμους Σητείας, le
αναμένεται να φανεί αν υνικ
ιδιωτικών μηχανημάτων τα
δίου Λασιθίου, του opelότι η έκταση των ζημιών α
νωση που αφορουσε οηοία θα παρέμβουν στο νότερου της Κρήτης με ε- κόμα καταγράφεται κ
αγροτικό και δημοτικό δίδημότες να παρευρεθούν και να συζητήσουν επ{ της ράπετρας και Φαιστού ε
λάχιστο υψόμετρο 800 και σε αρκετ σημεία είναι α
μέγιστο 2148 μ. οι υπο- δύνατη η Πρόσβαση
Σε εξέλιξη βρίσκεται και δομές Τεράστιες είναι οι των πρωτοφανων
στην Ιεράπετρα η ανάλογη ζημιές στο οδικό δίκτυο, ρώ.
πάρξει ανακοίνωση και για
balloon
για την αποκατάσταση
Ι.ΚΤΕΟ
Πλημμυρισμένα
ΝΟΜΟΥ ΝΑΣΙΘΊΟΥ Α.Ε
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
Με δεδομένη την κατά- λάσπες και μεγάλες ζημιές
μός Λασιθίου βρίσκεται σε έργειες, οικίες, ξενοδοχεια.
από την θεομη. συνεχίζουν τον αγώνα τους
πλέον, σχεδόν όλος ο Νοροντας τα νερά
#10787
KIDS CLOTH#NG
Ηαγωνία όλων στις Πλη.
Στο Οροπέδιο
στον Πεζόδρομο του
110είσες περιοχέςνατόν το
συντομότερο δυνατόν να "Ζητήσαμε την κήρυξη
αποκατασταθούν τα προ- του Δήμου Οροπεδίου Λα.
τα και να επανέλθετη σιθίου σε κατάσταση
ανονικότητα στη ζωή των
κτακτης ανάγκης πολιτικής
28410.32100 28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα