Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ THE @Cipp FAEP
ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
AHMOIPAE
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12240
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Αυξημένη ζήτηση για δάνεια
υξημένη ζητηση για δάνεια παρα- λετα στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των
τηρήθηκε στο πρώτο τρίμηνο 2019 καταναλωτών και στις αυξημένες ανάγκες
όπως προκύπτει από έρευνα της
χρηματοδότησης για αγορές διαρκών κατα
Τραπέζης της Ελλάδος.
Η αύξηση στη ζήτηση καταναλωτικών δανείων οφείλετα' στη βελτώση της εμπιστοναλωτικών αγαθών
Παράλληλα, η συνολική ζήτηση δανείων
σύνης των καταναλωτών, σημειώνει η ΤτΕ. απότις επιχειρήσεις αυξήθηκε κυρίως όσον
Η αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δά- αφορά τα μακροπρόθεσμα δάνεια προς με
νεια οφείλεται στη βελΤίωση των προοπτι- γάλες επιχειρήσεις, οι παράγοντες που συ
κον της αγοράς κατοικίας, δεδομένου και νετέλεσαν στην αύξηση της ζήτησης ήταν
του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος η αυξημένη ανάγκη χρηματοδότησης των
από κατοίκους εξωτερικού, ενώ η αύξηση ΜΧΕ για πάγιες επενδύσεις καθώς και για
στη ζήτηση καταναλωτικών δανείων οφεί- να χρηματοδότηση,αναδιάρθρωση χρέους
Τραμπ: Επιβάλει δασμούς
11 δισ. δολ. στην ΕΕ
Τσακαλώτος:
Θα αποπληρώσουμε
νωρίτερα το ΔΝΤ
Ανάπτυξη 2,4% βλέπει
φέτος στην Ελλάδα
Επιβολή δασμών σε ενοιταϊκά προϊόντα
αξίας 11 δ40e20ατομμν γίων δολαράον (9,75
δισ. ευρώ) αναχοίνοσε την Τρίτη ο πρώεδ0% των
ILA Ντόναλντ Τραμπ, χάνοντας προίη τις κατά χαΟούς απειλές τους π ος τους Ευοοπαίους.
«Ο Πανοσμος Οργανισμός Εμπορίου βρίσκει
ότι οι επιχορηγήσεις της Ευοωταίχής "Ενωσης
στην Airbus επήρ€ασαν δυσμενώς τις Ηνυουένες
Πολιτείες, που θα επιβάλουν τυχα δασμούς σε
προϊόντα της ΕΕ! Η ΕΕ εχμεταλλεύθηκε τις ΗΠΑ
στο εμπόριο για πολλά χρόνια. Αυτό σύντομα θα
σταματήσει!» ανα4e0ει χαραχτηυστικά ο αμε υ.
ιατήρεί το Ταμείο την πρόβλεψη ότι το ΑΕΠ της χώρας
θα αναπτυχθεί 20 τά 2,4% φέτος. Στην όθεση World
Economic Outlook που παρουσίασε ενό4e1 της Γενικής
Συνέλευσης το προσεχές σα [email protected]κό χαι σε ότι αφορά τηγ
η σε ότι αφορά την
πορεία της χώρας τη qeτινή χρονιά. Παράλληλα προβλέπει ότι
το 2020 η ανάπτυξη θα πεοοιστεί στο 2,2% του ΑΕΠ, ενό μεότι η ταχύτητα αύξησης του ΑΕΠ θα αναχοπεί σημαντικά. Συγ tex υμένα το 2024 βλέπει αύξηση μόλις 1,2%.
Στο ίδιο επίπεδο είχε τοποθετήσει τον πήχη για το 2023 στην
Την πρόωρη αποπληρωμή «ακριβών» δανείων του
ΔΝΤ προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλεί.
δης Τσακαλώτος. Ερωτηθείς εάν η χώρα σκέπτεται να
προχωρήσει σε μια παρόμοια κίνηση, ο κ. Τσακαλύτος
απάντησε «βεβαίως λέγοντος ότιτο ΔΝΤ «έχει ολύ
ακριβό χρέος. Πρόσθεσε δε ότι έναημήμα τον δανεί.
ων. Τερίπου 3,5-4 δισ.u ώ txum στο mit
δο Το 5% όταν η χώρα δανείζεται με πολύ χαμηλότερο
επιτόκιο. Οι δαπάνες που θα εξοικονομηθούν, θα μποΕλλάδα διατηρεί την πQ ηγούμενη πράβλε
ρούν κατά τον υπουργό να οδεύσουν σε μειώσεις φό.
σοπρόθεσμα ΕΧτιμά
ρων και άσκηση κοινωνικής πολιτικής Σημειώνεται on
Επιβολή δασμον των ΗΠΑ στις ξένες αυτοκινη.
το ιομηχανίες θα συνιστούσε κίνδυνο για την πομετά το πρόσφατο Eurogroup, ο επικεφαλής του ESM,
Κλάους Ρέγκλινγκ, συνηγόρησε σε μια πρόωρη αποπληρωμή (ακριβών» δανείων του ΑΝΤ
γκόσμια ανάπτυξη ποοειδοποίησε η Moody's.
προηγούμενη έκθεση.
IOBE:Επιδεί
ΒΙΟΜΗ
στη βιομηχα
παραγωγής το Φεβ
α μές ποινές ποοβλέπονται σε όσους δεν εγχαταστήσουν ή αλλοιώσουν το σύστημα εισοοών
EXQ0ών Χανσίμων, σε διάταξη του νομοσχεδί
ριακή επιδείνοοση παραχίασε ο δείκτης cm χειρημα
neov πΟοσδοχών στη βιομηχανία τον Μάρτιο, χα
θώς διαμο 4ώθηχε στις 103,8 (από 104,1) μονάδες. Συμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας ουχονομικής συγκυρίας στον τομέα της βιομηχανίας του ΙΟΒΕ, η εξελι:η αυτή
εντάσσεται στη γενικότερη στάση αναμονής της βιομηχα
νίας απέναντι στις εγχώ μες εξελ SuS αλλά στη σχετική
νοδ κά με ποσοστό 2,3% σε ετήσια βάση κι
θηκε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παρα
της Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Φεβ ου αρίου 2018, σύμφωνα με
ταστοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αναχοο οηχανχθες, Να
σημειωθεί ότι ο δείχτης χατέΖΟαψε μείωση 1 9% χατά
ον τον υποΟΤείου ΟιΧΟνομίας. Ειδικότερα, ανάκληση
της άδειας λειτουηίας ε οατάστασης, ποινές φυλάκι
π όστιμα που φθάνουν τα 500 000 eugci, π ο
σης και
βλέπει διάταξη του σχεδίου νομου του υπου
κονομίας που Χατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή
επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου
την αντίστοιχη σήχοιση του έτους 2018 με το 2017.