Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«Τα r1άννενα έχουν εξελιχθεί
σε πρωτεύουσα της άρσης βαρών»
ION, MI
Τετάρτη 10
Απριλίου 2019
Αρ. Φύλλου 6319
ημή 060€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 26 510 77466] fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΠΑΚΕΤΟ ΠΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣΤΊΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞ
από την Tpaeza Ηπείρου
Η Σνεταιριστικη Tpaneza Ηπειρου
στο πλασιο στηρ6ης των μικρών
enxeproeuv και των ελεοθερων
enyyeApaton, δημιο ργησε ένα
na eto npotovtuv και υπηρεσιών με
γκών τους
να ενοαςουν τα επενουκά τους
σχεδια σεις δράσεις του ΕΣΤΑ
2014-2020 και λοια endotogeva
προγρ4pata, το
Προγραμμα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», μια ολοκληρομένη
δημιουργή&ne
«ΗΠΕΙΡΟΣ
μέχρι την ολοκλήρωση tng.
EA. 4
Σας κάλΠες σήμερα
οι φοιτητες
Ανοίγουν ουρα οι κάληες στο
Φοιτητικές εκλογές αοες φέτος
φορετικό πλπικό σκηνικό λόγω
την επικείμενων εκλογών αλλά και
ΣΕΛ. 5
Ηταν δοο χρονια nov dav μωα σε διάστημα ατοκνητόδρομοι μηηκαν σε λειτουργι, areaaepuvoντας χιλιόμετρα εργοτα5ιυν και δινοντας μια μεγάλη ω8ηση σεις ο&κές μεταφορες. Η αρχη έγινε στις 6 Απριλου
2017, όταν eSu, από τη Μεγάλη Σρογγο Tanan. nou pe μήκος 6x2μ εινα η μεγαλοερη στα Βαλκάν α. eyenvit
5ημερών 3
Εκλάει Γραμματέα
Enrponou Περιφε
Πολπικης Κορινα Κρέτοου το
Ευαγγελισμός-Σκοτνα Που Βρισκόταν υπό κατασκευη για 9 χρόνια
Συμβούλιο
ημέρα και ώρα 2.30 μμ 8a npaY
patononael Ειδικη Zovedplaan του
Περιφερε ακο ΣμΒουλου με αμα
TIMHOHKAN ATO TO AHMO
IQANNITONHEAF.
KALHA,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Μεγάλη η προσφορα
των Ευεργετών στην
κονωνιή μέριμνα
ptta Περιφερεια
ομβουλου Ηπειρου, λόγω ανε
ου μέλους, nou
κατείχε m 8ton»
TEA. 4
τονέο Δ.Σ
Ο Δημαρχος Ιωανννων, θυμός
ΜΠέγκας, με αφορμη mv εκλογή
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
στη μνημη των Ευεργετών mS ηλης
tuw Ιωαννινων οργάνωσε το anoγευμα της Πυτης 4 Απριλιου στον
Ενα περιστατικό καθοριστικός
παράγοντας στη "μάχη" της Κόνιτσας
ΙωαννΤτών, tipo ντας το εργο και την
προσφορά τους στην κοινωνικη
μέριμνα την Ελένη Σόλωνος Zuypaδιας Ελλάδος έκανε την ακόλου8n
«AS1ότιμα μελη του Διοικητικού
Ζμβολιου
ονομοαπονδι 7
8εοδώρου και την Ayndt Χαραλά
inous
ιας Ελλάδας-ΕΕ.