Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Ka0ημέρινη οικονομικη CIOIKN CGIplepica Διακηρυ ευν.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τεκμήρια
Πολυτε
διαβίωσns
κακμήρ Μεταβίβαση επιχειρήσεων
υ διασφαλίζουν δεδουλευμένα
και αποζημιωσε!s
Τα 5 «κλειδιά» πο
Πέντε ασφαλιστικές
διατάξεις ανοίγουν
τον δρόμο της διεκδίκησης μισθολογικών
κύκλους, κρίσιμο ρόλο
στην επιτυχή για τους
εργαζόμενους έκβαση
της υπόθεσης έπαιξαν
δεδου.
λευμένων και ετών
Για πρώτη φορά !προϋπηρεσίας κατά τη
μετά το 2010 η ελλη. διαδικασία μεταβίβαμιας επιχείρησης,
λάμενων
(όπου διαπιστωνόταν
αλληλεπίδραση
ανάμεσα στους δυο
εργοδότες) αλλά και η
σχετική εγκύκλιος του
κινήτουεπέστρεψε το Προεδρικό Διά. τοτε
σε εξαψήφιο αριθμό ταγμα . 1
πωλήσεων, καθώς τα
2002(nou βασίζεται σε
Σώματος, Νάσου Ηλιό
ηνία) πουλου, η οποία
έδειξαν ότι το περα
σμένο έτος πουλήθη
καν πάνω από 102.000
νέα αυτοκίνητα.
όπως κωδικοποιήθηκε
με αναλυτική εγκύκλιο
Επιθεώ.
τεκμηριώνει νομικά
την έννοια της μεταβι
βασης εντός της
των εργαζομένων της
ρήτρες που κλειδώ
επιχείρησης Στο νουν το πλαίσιο της
πεδίο εφαρμογής του «μεταβίβασης» και
εμπ- οδηγούν στη διάσωση
του Σ
Πολλοί φορολογού
Πολλοί φορολογουμενοι, εκμεταλλευ ό
νηση Εργασο το σας
στατευτοχε το ρο
Διαυ Υμακόμη εκαι
συμβάσεις εργασίας καιωμάτων είναι:
εργασιακο τη διάσωση
νει ασπίδα,προστασίας
εργαζόμενους
στους οποίους μπορε
να οφείλονται δεδου
λευμένα, να μην ανανω ρ ί ζ ο ν τα ι
προυπηρεσιες-και αρα
στατευτι
του 2002.
πλαίσιο πτουν ακόμη και εργασιακών
Οτώς αναφέρει
ορισμένου χρόνου 1.Στοιχειοθέτηση του
οπας και προσκαιρες πραγματικου γεγονο.
στην εργασιακές σχέσεις, τος της συνέχισης της
επιχείρησης, υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρπουλου
περίπτωση, μεταβίβα.
ενώ οιπροστατευτικές
του διατάξεις συνιεπιχείρησης,
γενικα οναί πέφτουν
υπεισερχεταργοδότης
στού τι κανό ορμογης
μηνιαίο
εΠΙδομα
100 ευρώ
ταυτότητας χείο της
βαση κατ ετηείρησης σεις που α ενεργές ισο τη θέλησ ρτητα μαι την οποί συνδέε
ενικώς να πέφτουν υπεισέρχεται αυτο- χρεωτικής εφαρμογής ταυτότητας της συνε.
ύματα εκμετάλλευ- καίως στις υποχρεώ- (δημόσιας τάξης) που χιζόμενης επιχείρησης
συμβάσεις Του πα- εμπλεκομένων
λαού εργοδότη έναντι
διατήρηση της ταυτό
Σύμφωνα με νομικούς
Αναλυτικά, οι πέντε
συνέχεια στην 10
Αναδρομικά έ0s
25.000 ευρώ για
έξι κατηγορίεs
συνταξιούχων
ευρώσεπερίπτωση
ΕΔΟΕΑΠ σε μονογοΤο επίδομα θα χορη
15.000 ευρώ ετήσιο οι
mal spar o all
Σελίδα 9