Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Ι Έτος ιδρύσεως 1932
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΑΚΟΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρονική έκδοση wwwanatolcom | Δευ υντής nonH HAKOZYPH
Με ήττες συνέχισε ο.NOAN
στη Β' εθνική πόλο αντρών
οναοικο αφιερωμαιστον Ηλια Ανοριοπουλο
Αστυνομική καταδίωξη
κτηνοτρόφων στις
Λίμνες
Η επόμενη ημέρα
*Αστυνομική νατι
Προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των καταστροφών
Με αυτοψίες στις πληΝομός Λασιθίου
στους
χανει ενα πολυτιμο
Πυροσβεστικής
Μαθητικό Φεστιβάλ
του Ν. Λασιθίου, που βρίσκονται αντιμέτωποι με
Οι πρώτες συσκέψεις Κρήτης και συγκεκριμένα ημέρας. Πρέπει να δούμε ματοδοτήσει άμεσα τ
σουμε το επόμενο βήμα κατόπιν αποστολής τε
Στη σύσκεψη στη Ση. είναι η άμεση ano atd- και μία ολοκληρωμένη
Σελίδα 5
|| έγιναν στην Σητεία,πα. στους Δήμους Σητείας και με σοβαρότητα κι υπεύθυ- Δήμο για αποκατάστα
νότητα πώς θα προχωρή. γεωτρήσεων και δικ
Τεράστια προβλήματα
τάριφέρειας μα της και
τη φου Χρη κατά
και μία ολοκληρωμένη
περιφέρειας Κρήτης και
ακολουθησαν στο Μ και ντιμεττήσης Τρόπο α στα . Από τη χιακούδι λοί άλλοι στη δαν κεια της
του βουλευτή Λασιθίου ροτ po ημάτωνδίκτυο σερφέρείας e ovo a σύσκεφηνελκά Υητον
Ψηφιακης ημιουργια,
Γιαλό-παρουσία εκεί και
ντιμετώπισης των σοβακτύου. Από την πλευρά της
λοί άλλοι στη διάρκεια της
Σελίδα 7
ποταμό Παντέλη. Η ΠεριΣτις συζητήσεις συμμε- στις καλλιέργειες, στις υ- μηχανήματα χρειαστούν φέρεια θα αναλάβει την
τείχαν η Αντιπεριφερε,άρ- ποδομές ύδρευσης και p- ώστε να αποκατασταθεί χρηματοδότησή της για να
χης Λασιθίου κ Πελαγία δευσης,στις οικίες και τις Αν δεν υπάρχουν μηχανή- ακολουθήσει το έργο που
ηετράκη Δήμαρχοι Ση περιουσίες των Πολιτών, ματα σε όλη την ΠΕ Aa. θα υποδείξει Η επόμενη
τείας κ. Θοδωρής Πατερά. στα παραλιακά μέτωπα ιθίου θα βρούμε υ από μέρα είναι δύσκολη, όμως
γροτικό και λουό δίκτυο,
στούν, θα μισθωθούν όσα
. Το νέο Τμήμα
Διοικητικής Επιστημης
τες και εράπετρας Kenόλητηνκόταση το Δημου
α Για όδίκηματικγίνει η
ρες ondespo, uvTK
μοτικοί και ηεριφερειακοί Σητείας.
Σύμβουλοι και υποψήφου, ίδιαίτερη έμφαση δ6- καταγραφή από πλευράς για να μπορουμε να
στελέχη της Π.Ε. Λασιθίου
και των δημοτικών υπηθηκε στο μείζον ζήτημα
του Ποταμού Παντέλη. Που
του Δήμου, θα σταλούν τα
τεχνικά δελτία και θα βρε.
χουμε την αποκατάσταση
των ζημιών, όσο το δυνα.
Τοπικών εκπρότη noi των φοαναγκάστηκ σ τησε euv ευρηματα δο συμβά
τόν συντομότερα
Τον ει ο ροεδρο
του ΤΕΙ Ay. Νικολαου
Τοπικών Κοινοτήτων, φο- ή να αναγκάστηκε, τις τε. Η Περιφέρεια θα συμβά.
ρέων καθώς και πολίτες λευταίες ημέρες-να βρει λει, ενώ έχουν ενημερωθεί
ων δύο περιοχών, που τις ρίας του, με αφορμή ήδη οι ΥΠΟυργοί Εσωτερι.
και την μεγάλη ποσότητα
Επίσκεψη
Πλακιωτάκη
Μαρκογιαννάκη
είδαν τις περιουσίες τους
κών και Υποδομών κ. Σπίρ.
νερού, που δέχτηκε λόγω της και Χαρίτσης για όλα Να αναφέρουμε τέλος
της καταρρακτώδους βρο- τα προβλήματα καθώς και ότι ο Τομεάρχης Ναυτι
χής- και στην αναγκαι- την εξεύρεση χρηματοδο- λίας και Νησιωτικής Πολιτήσεων ώστε να γίνουν .
μεσες αποκαταστάσεις,
Σελίδα 28
| | μέσα σε μία ημέρα να κα.
ότητα λήψης μέτρων ώ.
στε να αποφευχθεί άμεσα,
ολλά και μελλοντικά ο κίν.
δυνος πλημμυ υκων φαινο
τικής της Νέας Δημοκρα.
τίας βουλευτής haotou
Γιάννης ηλακιωτάκης.
Θα χρηματοδοτηθούν
μεένα εκατομμύριο
Παράλληλα εστίασε
στην άμεση αποκατάσταση
Την άμεση χρηματοδό
συνοδευόμενος από τον κ.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ
τηση μεένα εκατομμυοιο μένων με τραγικές συνέ- των παραλιών ενόψει και Αλέςανδρο Μαρκογιαννάκη
στο Δήμο Σητείας κι ένα πειες Ευτυχώς αυτήν την της έναρξης της νέας του- υποψήφιο περιφερειάρχη
φορά δεν θρηνήσαμε κα.
μία ανορύπνη ζωή, όμως
εκατομμύριο στο δήμο leριστικής περιόδου.
| | ράπετρας από το Υπουρ.
Ο Συνεταιρισμός ανακοινώνει ότι θα διαθέσει
πλαστικούς σταλακτηφόρους σωλήνες άρδευσης
020x50 σε κουλούρες των 300 μ στους παραγωγούς που είναι μέλη της Ομάδας Παραγωγών του
Οσο το δυνατόν
συντομότερα
γείο Εσωτερικών, ανακοί- ζητούμενο είναι να μην
νωσε ο Περιφερειάρχης ομβεί αυτό ούτε στο μα.
μετά από επικοινωνία που λον, όπως τονίστηκ
είχε με τον Υπουργό ΕσωΘα
Στόχος», συνέχισε ο με τους Δημάρχους ώστε
Περιφερειάρχηc«Είναι με να ενημερωθούν πλήρως
την κήρυξη της περιοχής για το εύρος των κατασε κατάσταση έκτακτης στροφών. Η περιοδεία θα
Οι παραγιογοί για κάθε κουλούρα θα επιβαρυ - | | τερικων
Την ανακοίνωση έκανε
ο, δρόμοι
Παρακαλούνται όσα μέλη της Ομάδας Παραγω.
Υών θέλουν να πάρουν τους παραπάνω σωλήνες. να
ο κ. Σταύρος Αρναουτά. Αφού άκουσε με ενδι, ανάγκης, queoava ξεκ.. ξεκινήσει στις 16.00 από
κης στην σύσκεψη που αφέρον όλες τις τοοθε- νήσουν όλα τα έργα που την Σητεία στην out
πραγματοποιήθηκε στο τήσεις ο κ. Αρναουτάκης χρειάζονται για την πρό, χεια θα επισκεφθούν τον
περάσουν and to Υραφείο του ΑΣ Κριτσό μέχρι
την ΔΕΥΤΕΡΑ 8-5-2018
σβαση των πολιτών στους
οικισμούς.
Μακρύ Γιαλό και τέλος θα
-8a πρεπει να γίνει κοκατά σειρά που έγινε χθες
στο πλαίσιο της αυτοψίας τανοητό από όλους ότι ζηπου εκανε στις πληνεισες τούμενο είναι η διαχειριση
περιοχές. Της. Ανατολικής-μιας επόμενης δύσκολης
Για την χρηματοδότηση στροφές στην Ιεράπετρα
των έργων που απαιτού. . Ρεπορτάζ στις σελίνται η Περιφέρεια θα χρη.
δες 9 και 11

Τελευταία νέα από την εφημερίδα