Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Έκθεση
Αθωνικής
μαρτυρίας
Ο Ευαγγελι.
σμός της και.
νής κτίσεως
Συνέντευξη
της Δήμητρας
Ιωάννου
napao cun 542018
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ahehhivu v 22. rpeBed | Τηλ. 2462 087772. Fax 2462087773 lemal: [email protected]
Πρώην σχολικοί φύλακες:
Απησεις για επιστροφή στους δήμους
Με avunao τον χρόνο, opuzouv α διοδικοσίες επιστροφής τών npdnv
ακολικών φυλάκων στους Οίμους. Με εγκύκλιο του νενικού γραμματέα
tou uno υργείου Εουτεριών. Κώστα Πουλάκι, mtta and τους ενδιαφέρόμεν°uc, οι onoio1 το 2013 εφαντεθεί σε διαθεσιμότητα 101 μεταφέρθη.
καν σε νοσοκομεία της χώρας ως βοηθητικό υνειονομικό npooni , να
υποβάλλουν αίτηση είτε προς τον δημο στον onoio unnpEtouoav τεθούν σε διαθεουότητα, είτε σε onoovdMov nuuouv να μεταταγούν.
Στην εγκύκη ο εηΟημανεται συ οι εν λόγω μετατάξεις δεν εα ρούνται
and tnv αναστολή Αόγω των αυτοδιοικπτικαν εκλογων, και ως εκ τούτου
τών Προσλήψεων. Η αναστοΜ στις np00Μψεις αρα α έναν μήνα nprv από
DC αυτοδιοκητικ εκλογές Onnaon στις 26 Ap λίου, κοιτελαανει με την
εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, δηλαδή την 1η Σεπτε βρίου
Ι.ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
eeno) vo aveadto ociYtp:, u ona iene atr
μό010 Benloaan [email protected] με tn αμμε.
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον unonovom σας
Κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf ταξιδεύουν
τον έντυηο no°υκό Ογο στο email avawu στών μας.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Etaúpos Xp. Kapaynoúvns M.D.
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
larpou N. Καναβά 1 4asépoqos
(Εμπορικό Ελιμεία)
TK: 51 1001 ρεβΕνό
Τηλ.: 24625 021 44
Επείγοντα: 6944 286 795
MONOTIKAYNKA-EPTANEAEeNIKHE ANTHH
Μακεδονομάχων, 14
2028964-206 20 2
o:6977 019452-6932 235231
ThA. 2462080550