Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Απριλίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ann: "06nyos" για το "Χτίσιμο"
μασφά0ionhl του αφορολόγητου
θα πάρετε
ασφάλιση
Πώς γίνεται το«χτίσιμο» του αφορολόγη.
ου για το 2019; Όλα
αυτοί ισχύουν κλιμα
κωτά).
ΟΠως κάθε χρόνο,
σα πρέπει να γνωρί- έτσι και φέτοςθα
νοι δημοσιεύτηκαν
εξαιρέσεις για συγκ
στην επίσημη ιστοσε- κριμένες ομάδες art'
λίδα της ΑΑΔΕ.
Συγκεκριμένα για το
«χτίσιμο» του αφοροσυγκεντρώνουν με
ηλεκτρονικά μέσα αποΤΟ καθεστώς υπολο
γισμού των συντά- λόγητου για το 2019 δείξεις
Σύμφωνα με την νέα
ασφαλισμένους με φάση της υφυπουργού απόφαση της ΑΑΕ
δημοσιεύτηκε η απόδιαδοχική ή παράλ. Οικονομικ
ατερί- που θα ισχύει
νας Παπανάτσιου από
την ΑΑΔΕ. Σύμφωνα
με την εν λόγω από- μενος απαιτείται
φαση οι φορολογού
οφείλουν να συγκενφέτος για τη μείωση
φόρου, ο φορολογού,
πραγματοποιήσει δα
πάνες απόκτησης,αγα4ης
rioτωσης, εντολές
άμεσης χρέωσης. m.
γιες εντολές)], και διενεργούντα μέσω
ηλεκτρονικής τραπεζκής (e-banking), ηλε.
προοδευτικά, έτσι
ώστε ο συντελεστής
του επόμενου κλιμα
κά να υπολογί era
μόνον στο υπερβάλλο
ποσό του εισοδήμα.
αν χρήσιμο οδη
ΝΕΑ μετά και τις σχε
τικές διευκρινίσεις
που δόθηκαν από το
πολίτες
|νκά μέσα αποδείξεις
οσοστό
νέχεια στην 11
δαπή ή σε κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι
Πορτοφολού (e-wa
κλπ, το ελάχιστο
των οποίων προσδιορίΠοιες δαπάνες λαμΟι δαπάνες αγοράς
βάνονται υπόψη;
Νέα "φ σια" του εισοδήματός τους, οποίες τουέχουν εξοι των ο ως ΠΟσοστό του αγδαπάνες αγοράς
δημιουργούν Συγκεκριμένα το μέσαε πληρωμής νικά φορολογητέου εισο ταιρεσιών λαμβάνον
Δ μοι και 10.000 εισόδημα 15% πληρω τε εκα μέσα κλίμακα με την ριλαμβάνονταιο στις
Νοσοκομεία έως 30.000 ευρώ.000 πληρωμή μέσω λογον τέλ κλίμα άρτης πρ ναλωτή της Ελληνικής
του εισοδήματός τους,
ίμακα(βλέπε το ακόλουθες ομάδε
ως30.000 ευρώ και το
ριασμού
πληρωμών
Η κλίμακα της προεφαρμόζεται
ναλωτή της Ελληνικής
μεγαλύτερα Παροχών Υπηρεσιών ηγούμενης παραγρά Στατιστικής Αρχής:
Ποσά (οι συντελεστές
Πληρωμών (μεταφορά
συνέχεια στην 10
Αυξάνονται
οι εντάξεις
Τον Φεβρουάριο
κρατικά "φέσια. προς
επιχειρήσεις, συνταξι
ούχους και φορολογούμενους και άλλους
ιδιώτες αυξήθηκαν
Αιτία είναι χε ό επιχειρήσεων
και των Νοσοκο ειου 1 στον εξωδικαστικόΟ
και των ΟΤΑ.
Τα νέα στοιχεία που
δημοσίευσε σήμερα
το ΥΠΟΙΚ δείχνουν ότι
enER a.. |
μηχανισμο _.mh