Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
δα,είων ορού.
Προστατευθ α ν
Αύξηση 30% στα νέα στεγαστικά
αναμένουν οι τράπεζες Φέτ0S
Πρώτη S
Το μέσο στεγαστικό
δάνειο διαμορφώθηκε
το 2018 στις 70.000
ευρώ και οι νέες χρη.
ματοδοτήσεις γίνονται
με αυστηρότερους
όρους σε σχέση με το
παρελθόν. Αναγκαία
Σύμφωνα με στοιχεία
από τις τράπεζες, το
μέσο στεγαστικό δά
νει°διαμορφώθηκε το
2018 στις 70.000 ευρώ
καιοι νέες χρηματοδοτήσεις γίνονται με αυστηρότερους όρους
Χρήσιμες συμβου- προϋπόθεση είναι η σε σχέση με τοπαρελ.
ιδία συμμετοχή του
λές για την προσταδανειολήπτη στο απαι
θόν. Αναγκαία προϋπό.
σια των εγγυητών
δανείων πρώτης κατοικίας έδωσε η δικητούμενο κεφάλαιο σε
ποσοστό 25% τουλάχι.
συμμετοχή του δανει
ολήπτη στο απαιτού.
διαμεσολαβήτρια Χρι 1 Ανάκαμψη της αγο- μενο κεφάλαιο λά
στίνα Γλυκού μιλώνεκπομπή της ΕΡΤ!
μέσω του οποίου οι
τράπεζες εκταμίευσαν
Γερίου άλλα 40 εκατ.
ευρώ, ανεβάζοντας το
μένη αισιοδοξία και για
την αύξηση των τραπε
ζικών εργασιών καιτην
ενίσχυση των εσόδων
ρας στεγαστικών δα
νείων ,που ήταν
«παγωμένη» για χρό.
συμμετοχής εξαρτά.
τα, άλλωστε, σε με.
ο βαθμό και το
n g νια διαβλέπουν ο2019, ύψος τουμε ται το συνολικό βάζοντας το είχυσητών εσόδων
ης σύμφωνα με τις
που κυμαίνεται μεταξύ
νέων χορηγήσεων στα
χωρούν
σταθερά
όμοΚατσέλη ο εγ
γητη συνέχεια στην 11
εκτιμήσεις η αύξηση 4% έως και περίπου 360 εκατ. ευρώ
γιανε χρηματοδοτή.
το 30%. Η τάση αυτή
της ανόδου της ζήτη.
5,5% για την αγοράκο
τοικίας, ενώ για τα επι.
σκευαστικά δάνεια που
Να σημειωθεί ότι τα
νούμερα αυτά σε τίmτε δεν θυμίζουν το
aroui των τραπε
τών από τη χρηματοδότηση της αγοράς
Επιδόματα της ανόδου της έχεια δεν έχουν προσημε
αγορά κατοικίας με μόνοου νέπειατ ήταν
αγορά κατοικίας με μόνο ουνεπεια της ΤΕ
παιδιών
Ποιοι θα ηληρωθούν
σης που σημειώθηκε
τις νέες χρηματοδοτή.
ωση το μέσο,επτόκιο
διαμορφώνεται κοντά
τραπεζική χρηματοδό- ριορισμένης ρευστοτηση ηταν η ατμομη- τητας που ειχαν
Περαιτέρω
της οικονομίας τράπεζες. Σε μεγάλο
ώθηση
στην αγορά των στενα.
βαθμό οφελονταν
στην έλλεψη ζήτησης
σεις που δόθηκαν για
Η επάνοδος, ωστόσο,
δανείων
υπήρξε το 2018 και από
το πρόγραμμα-Εξοι,
κονομώ κατ' οίκον»,
των τραπεζών στη χρηματοδότηση της ayoράς
δημιουργεί συγκρατητην αγορα κατοικίας στ
320 εκατ.
γιο στεγαστικά δάν ca,
καθώς σύμφωνα με τα
οφειλές & εηιστροφέs
από 260 εκατ. ευρώτο
Τα εννέα νέα
Πριν λίγες ημέρες
καταβλήθηκε η Α'
δόση του επιδόματος
mi,veen | Προαπαιτούμενα
οποία ολοκληρώθηκε
το πρωί της Δευτέρας.
1 μεταμνημονιακήS
μετά τους αναγκαίους
621.581 οικογένειες
Σελίδα 9