Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Recognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5105

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ν.∆.

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΚ
Η Ο∆ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο Κυριάκος σήµερα
στην Αιτωλοακαρνανία
ΣΤΙΣ 7 µ.µ. ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ∆ΑΚ «ΜΙΧ. ΚΟΥΣΗΣ» ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στροφυλιά:
Η ώρα
της ευθύνης…

ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΚΑΗΚΑΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ Π.Υ.
ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΕΛ. 4

«Βουτιά»
Ι.Χ. στο
Μονοδένδρι

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 8

ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ ΣΕ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ» ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Κατηγορούνται

για εκβιασµούς και εµπρησµούς
AΠΙΣΤΕΥΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ «ΘΥΜΑΤΑ» ΚΑΙ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΕΛ. 8

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗΝ «Γ»

Ένα «ΚΥΜΑ»
για τα…
βαλτωµένα
νερά
της Πάτρας
ΣΕΛ. 9

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ,
ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΚΡΥΣΤΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Υ. ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ

Σεισµός, πυρκαγιά, εγκλωβισµοί...
ΑΡΤΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΕΛ. 3

Μάχιµος
µέχρι
το τέλος...
ΣΕΛ. 39