Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική
Απριλίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
πληρώσουν ! «
ελεύθεροι
επαγγελματί
και αυτοα Πασχολούμενοι
η εφορία
κτών της ΑΑΑΕ θα νιώσει φέτος για τα καλά
η"αγορά, καθώς η Ανε.
Προκειμένου να εισπραχθούν φέτος σχεδόν 400 εκατομμύρια
Απριλίου Ι
ξάρτητη Αρχή Δημο- ευρώ περισσότερα
ων βάζει έσοδα από όσα ει
στόχο να ξεπεράσει σπράχθηκαν πέρυσι
φέτος τους 200.000 (τουλάχιστον 50439
ελέΥχους σε ό,τι κινεί. δισ. ευρώ έναντι
Μέχρι τη Δευτέρα 8
Απριλίου περίπου 1,5
εκατ. μη μισθωτοί με
Κατά μέσον όρο, θα
πρέπει κάθε μέρα του
χρόνου (ακόμα και τα
σαββατοκύριακα ή τις
αργίες) να γίνονται
50,052 δισ. το 2018) το
σχέδιο ελέΥχων της
ΑΑΔΕ φέτος προβλέ
πει ότι φέτος πρέπει να
γίνουν τουλάχιστον
3.000 έλεΥχοι στο σύ--σε επχειρήσεις που
Επ πλέον αυτών, op
εισόδημα, έως 7.800
νολο της επικράτειας
ματικές κατηγορίες:
πάνω από 550 ελεγκτι.
ζητούν
επιστροφή
δια ονται για pros
ευρώ καλούνται να
καταβάλουν αυξημέ.
ρων εισοδήματος, . 25.000 έλεγχοι από
ΦΠΑ και Ειδικών τις εφορίες, το κέν
φόρων κατανάλωσης, τρο Φορολογουμένων
Μεγάλου Πλούτου και
Με εντολή . Πιτσιλή,
νες ασφαλιστικές ει. | πρώτη προτεραιότητα
σφορές για κύρια
αποτελούν οι έλεΥχοι
σε «φρέσκες» υποθέ.
σεις 'πριν Παραγρα-σε επιχειρήσεις
δων που θεωρούνται
ύποπτες για φοροδια
φυγή επειδή mpouoid-σε κλάδους όπως δι.
ογράφοι, μεσίτες
κλπ για να διαπστωθεί
συνέχεια στην 11
κηγόροι, συμβολα- το Κέντρο Ελένχου
Μεγάλων Έιχειρή
μεγαλο ακινήτων, χρυσοχοεία, σεων καθώς και τις
Οι στόχοι, θα επιλέ.
στον ΦΠΑ ή και στο ει.
-56000 μερικοί επιτογοφοριώτε βάσει πληκριτηρίων επικινδυνό.
τητας, είτε και σε τυ- στηκαν μετά τη διε.
χαίο δείγμα φυσικών νέργεια μερικών
προσώπων, επιτηδευ- επιτόπιων ελέ
ματιών και επιχειρή- πρόληψης,
σόδημα
ρύθμιση μέσω
εξωδικαστικού
εάν τηρούν τα μέτρα
ιδέουσας επιμέλειας»
αλλά και σε τυχαίο
δείγμα φυσικών προσ ώπων " επτηδευμα
τοι έλεΥχοι από τις
Δ.Ο.Υ με στόχο τον εν
τοπ σμό παραβατικό
τητας τουλάχιστον στο
σε υπότροπους και
mραβάτες Που εντοΓ
25% αυτών.Δηλαδή
Υχων τιών και νομικών εφοριακοί ελεγκτές θα
ΕΠίδομα
ενοικίου
«Αν και οι διαδικα
σίες προχωράνε με
μούς στον Εξωδικα
μπορεί να παραβλέψει
κανείς δύο σημαντικά
μειονεκτήματα, κατ'
δυνατότητα πρόσβα
σης στην πλατφόρμα
ρύθμισης, οι επαγγελματίες που έχουν
κλείσει, πλέον, τα βι
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9