Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27265
www.dimoprasion.gr
mai:dimonewsa dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Bloomberg: Σε
arl 0 ΠΔηρωμη των
δανείων στο ΔΝΤ
Προχωρα η
στις τιμές των
εηηηνικων ακινητων
Το σχέδιο της Ελλάδας να αποπλη
αυζανονται συγκρατη μ
Ταμείο ίσως χαοποφορήσει σύντομα, α
ιγοντας τον δο
ρά να πει ότι έκανε ένα ακόμη βήμα προς
την οικονομικη κανονικοτητα.TQαφει το
κά χαλυμμένα ομόλογα
τα RMBS και τις τράπε
ς», δήλωσε ο Μιγκέλ
Η πρόωρη εξόφληση των ακριβών δαίων του ΔΝΤ αποτελεί μακροχρόνια φι
λοδοξία της ελληνιχής κυβέρνησης, που ετιδιώκει να μειώσει το κόστος αναχρημα
και εκ των συγγραφέ
Ο Moody's αναμένει
είναι συγκρατημένη, λόγω
τοδότηση
ων της ένθεσης
Η σχετική συζήτηση min
έτο 263 εκατ
ευρω ανακοινωσε
η ΕΕ νια φυσικο
αεριο, ηΔεκτρικη
οιασυνδεση και
ακινητη περιουσια, της
μείωσης του πληθυσμού
των υψη^ων επιτοκιων
για τα νεα στεγαστικα α
στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες
καθώς αυτές συνεχίζουν να εστιάζουν στη
ζών, αναφέ!ει ο οίκος πιστοληπτικής α
τιμές των τιμών των ελληνικών
κατοικιών θα συνεχίσουν να αυξάνονται
με συγκ!ατημένορυθμό τους επόμενους
ξιολόγησης Moody's σε σημερίνη (σ.σ.
ι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κα
τά μέσο όρο 1,5% το 2018, για πρώτη φοβελτίωσης του μακροοικονομιχού περιεΜην κο στεγαστιχο τομέα, ση
μάτων (NPEs
υπηρεσιων
χρόνια
θα περιορίσουν τις απώλειες των χαλυμ
ομολόγων, των ομολόγων με ενέχυρο στε
επένδυση ευQωπαϊκών χονδυλί
σεων στον
υποδομής σε 10 KQάτη-μέλη, μεταξύ
και στην Ελλάδα, ανακοίνω
Ξεκινούν δώδεκα δράσεις για την επιχειρηματική
συνεργασία Ελλάδας και Δημοκρατίας Β. Μακεδονίας
τσοπερφερειακή πολιτική, Κορίνα Κρέ«Τα 25 αυτά έργα απο
oth, I
ώδεκα προτάσεις καθώς και δ
5 μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας
ρώ, που αφορά περιφέρειες των δύο χω
σεις που ήδη υλοποιούνται για τη συνε
γασία Ελλάδας-ΒΟειας Μακεδονία δη
μοσιοποίησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρ
νησης και υπουργός Οικονομίας και A.
νάπτυξης, Γιάννης Άραγασάκης, με αφο!μη τις επαφές που π!αγματ
νται στο πλαίσιο της σημέρινής (σ.σ
Τρίτη) επίσκεψης του πρωθυπου,Qyou, A
λέξη Τσίπρα, στη Βόρεια Μακεδονία.
ενταχθεί και συμ
Qηματοδο
2. Είναι σε εξέλιξη το Επιχειρησιακό
βασιοποιηθεί 42 κοινά έργα συνολικού
προϋπολογισμού 41,5 εκατ. ευρώ στη βάση
δύο αξόνων:
κατοικοι της
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία
ΠΓΔΜΙ 2014-2020» ύψους 45,47 εκατ
α) ανάπτυξη χαι υπο
ανακάλυψαν το
ντίτησεπίσλαίσιο του πσημε τον ηγο(σΑΠανω απο τους στοχους εισπραξεις
εσόδων της ΑΑΔΕ το 2018
Οι προτάσεις και οι δράσεις στις οπο
Το junk food είχαν πιθανότατα αναΑνάπτυξης είναι οι εξής:
Πάνω από τους στόχους κινήθηκαν οι εισπ Qάξεις εσόδων από την ΑΑΑΕ το 2018
ε η εμπρόθεσμη πλη!ωμή των φάρων, με τους οφειλέτες
1 . Θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργα
ενώ σε μεγάλο ποσοστό κινήθηκ
ήτων τους
ας, αφού περίπου 150 μαγαζιά που μοιά
ζουν με τα σημε!ινά «fast food» φαίνεται
πως λειτουργούσαν σε ολόκληQη την 110
μπημα πQ1v από την έΧΟηξη του Βεζού
βιου, που σημειώθηκε το 79 μ.Χ. και έθα
ψε την α!χαια πολη στην
ηφαιστειακή τε4ρα.
σίας μεταξύ των αντιπροέδρων των δύο
κυβερνήσεων, που προβλέπει τη συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την οιχονομική συνεργασία Ελλάδας-Βόρειας
Μακεδονιας, της οποιας θα συμπροεδρεύ
ουν οι δύο αντιπρόεδροι. Η Επιτροπή θα
να επιδεικνύουν υψηλά ποσοστά συμμόαφωσης σε ό,τι αφορά στην τακτοποίηση των
φορολογιχων εχυεμοτ
-Πο, και εισ
πρακτικού μηχανισμού της ΑΑΛΕ για το
2018 αποτυπωνονται στην απολογιστική έκθεση της Αρχής, η οποια δόθηκε στη δημοσιο
τητα.
Οι εισπράξεις εσόδων από την ΑΑΔΕ διαμορφώθηκαν στα 51,867 δισ. Ε,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα