Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Αριθ. Φύλ. : 6725
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ανιροτασει:
Γιώs μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε
νωρίτερα με εξαγορά
πλασματικών χρόνων ασφάλισηS
του Πληθυσμού
Μέχρι και 7 χρόνια
έως και επτά χρόνια
νωρίτερα στη σύνταξη
αν αξιοοιήσουν τις έξι
κατηγορίες πλασματι
κών ετών ασφάλισης.
μπορεί να κερδίσεικά.
Ποιος αν αναγνωρίσει
προβλέψεις, οι
αριθμο είναι λίγο ως
πλασματικό χρόνο ενώ
πλέον συμφέρει περιοσότερο τους μη μισθω
τούς καθώς μειώθηκε
-απαντήσεις
το κόστος εξαγοράς 1. Ποιοι ασφαλισμένοι
πλασματικών ετών έχουν δικαίωμα να
μετά τη μείωση του αναγνωρίσουν πλαθα διαμορφωθεί ο ασφαλίστρου,για κύρια σματικούς χρόνους και
ωστόσο δεν παύουν
να προκαλούν σοκ οι
εκτιμήσεις για το πώς
«χάρτης» της αγοράς σύνταξη υπέρ ΕΟΚΑ να τους χρησιμοποι
από το 20% στο ήσουν για συνταξιοδό.
εργασίας μεσα στις13,33%.
λίγες-δεκαετίες Που
έρχονται, με ό,τι συασφαλισμένοι που επλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με διατάξεις
nou δεν θίγησαν από
τις διατάξεις του ρθ,
10 του ν. 3863/2010,
του οποίου τις προϋποθέσεις θέλει να κατοχυρώσει κάποιος είτε
μεταγενέστερα. Μπορούν επσης να γίνουν
ταυτόχρονα με την alτηση συνταξιοδότη.
Πρόκειται για το κό.
Δικαίωμα αναγνώρι
των πλασματικών
χρόνων των άρθ.39
Και 40 του ν. 39962011
στος εξαγοράς τυα
χρόνων
Ενώ το 201 7 σε κάθε
άτομο ηλικίας 65
ετών και άνω αναλοσματικών
ασφαλισης που αφορουν στο στρατιωτικό,
έχουν οι ασφαλισμένοι
που επιλέγουν να συντις σπουδές ή την ανατροφή m διών και μπο
γούσαν
3 άτομα πα
2. Πότε πρέπει να γίνέχεια στην 11
ταξιοδοτηθούν με ονουν οι αναγνωρίσεις
των πλασματικών χρό.
αναγνωριστούν από μιετηρεάστηκαν από τις
Κατ' εξαίρεση, η al
τηση για αναγνώριση
Δύο ΙΒΑΝ
Ζητά φ
η Εφορία από
τα ζευγάρι
του τούς (ελεύθεροι διατάξε 3863 1010 Hur βολή της αίτη πλασματικών χρόνων
επαγγελματίες, αεροι
πασχολούμενοι κοκαι
σης για αναγνώριση μπορεί να γίνει και
των πλασματικών χρόνων Πουπροβλέπονται
ηλικίας
προς τοοριο,ηλικιας
ηλαι τον αριθμό ημε.
καίωμα αναγνώρισης
αυτοαμετά την αίτηση για
συνταξιοδότηση, κ
αγρότες). Ετσι, και οι
ρών εργασίας.
ελεύθεροι εηαγγελμα
τίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες
μΠορεί να οδηγηθούν
Τ39 διατάξετουν.
39962011 μπορούν να
οποτεδήποτε,
είτε πριν από το έτος
Χρησιμοποιείται ρονος
μελίωση, στις περιπτώσεις που από λάθος
των πλασματικών
νων του άρθ.40 του ν
too-i
208492 έχουν οι
γίνουν
συνέχεια στην 10
Μέχρι πέρυσι, η
κοινή φορολογική δήΟΙ
οι στρόφιγγεs
απαιτούσε την συμ
πλήρωση ενός τραπεζικού λογαριασμού
στον οποίο η εφορία
επιστροφές φόρου (αν
δεν συμψηφίζονταν
με βεβαιωμένες οφειεπιχειρήσεις
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9