Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
" ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | Ετος ιδρύσεως 1932
ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ I
HAETpow1n édSoon: www.anatohcon i ΔευΑνής:ΝΟΠΗ HA. KOZYPH
Με Τον Αρη αγωνιστηκαν .
Γιορτή.Βιβλιου ο
10Δημοτικό Σχολείο οι Παλαιμ ΧΟΡΑΟΑΝ , Σλίδα 26
Έρευνα στο λιμάνι Αγ. Νικολάου
Echia a , | Για την αποτύπωση της οικολογικής Ποιότητας του
. Τέσσερις υποψήφιοι
Δήμαρχοι της Ιεράπετρας
απαντούν στην «Α»
. Ο Α. Μαμαντόπουλος
σης των λιμένων της Περιχωρήσει το ΕΛΚΕΘΕ στο
πλαίσιο ευρύτερης συνερΣταυρου
γραφίας του ΕΛΚΕΘΕ (Ελ
Σεμινάριο για την
ανάπτυξη του τουριστικού
προϊόντος της Σητείας
Καραγεώργη. Αστομένη
θηκε, μετα ύ άλλων ναυ- εφαρμόζεται σε μια τέτοια νείς πιέσεις. Υπάρχει μια ρετικά υψηλή ποιότητα κι
πάρξουν ερευνητικές δρα, περιοχή ενδιαφέροντος, κλιμάκωση που μπορεί να αυτό θα αποτελεί μια μονα
, συμφωνήδείξουν πως υπάρχει
από το ΕΛΚΕΕ στα μπορουμε μετά από ένα έχει ορισμένες επιπτώσεις ναδική διαφήμιση για τον
λιμάνια Στην Προκευμένη χρονικό διάστημα να απο- κοντά στις κατοικημένες τόπο. Είναι άλλο να διαπερίπτωση συζητάμε για φανθούμε nota είναι η ε. περιοχές και στις λιμεν- φημίζεις ένα τόπο όμορφο,
το Ηράκλειο, τον Άγιο ΝιΕΕλιξη της Περιοχής και dκές ζώνες.
. Ήδη χθες απομακρυναν τα
κόλαο και για την Σούδα, μεσα στο πρώτο έτος των -Είναι ένα έργο noud- πτης και μπορεί να το
όπου θα υπάρξει, αποτ. μετρήσεων να αποφαν- χει γίνει με μεγάλη er τυ. επιβ βαιώσει κι άλλο να
πωση και η απόδοση της θούμε για την ποιότητα χία στο Σαρωνικό κ επειδή διαφημίζεις ένα θαλάσσιο
οικοσυστήματος», πλέον παρακολουθείται χώρο που είναι πεντακά.
εστιατόρια
Αυτό έχει σημασία για Να σημε4ωθεί πως Πολλά χρόνια, μας έχει δο- θαρος και παρθένος, με
πάρχει ένα ουγκεκριμένο θεί η δυνατότητα να δια- μια επιστημονική τεκμη
Ο πρώτος είναι "η nto- πρωτόκολλο nou ακολου- πιστώσουμε τις μεταβολές ρίωση Αηοκτά άλλη υπενότητα να συβεί κάποο θούν όταν διεξάγουν αν. του συστήματος και εξετά. ραξία ο τόπος κ' αυτό
ατύχημα και αποτυπονο. τού του είδους τις μελέτες ζεται η βελτίωσή του,γιατί πιστεύω πως θα αποδει
ντας τη σημερινή κατά- για να μπορούν va ano- πρέπει να σας πω ότι βελ- χθεί και θα φανεί κι από
σταση θα είμαστε σε θέση δώσουν ο μελετητές την τι νεται διαρκώς σημει τα στοιχεί καταλήγει ο
να έχουμε ένα σημείο ανα, πραγματική οικολογική κα- νει ο κ. Καραγεώργης.
φοράς, μία βάση σε Περί. τάσταση. Στο πλαίσιο αυτό Ειδικά για την περί. ΕΛΚΕΘΕ.
συμβεί κάποο ατύχημα, να
είμαστε σε θέση να γνω- ζήματα για να an0φανθούν
ρίζουμε το ποσοστό επι. για την ποιότητά τους.
ναλύσεις στο νερό και τα
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ouvene
βάρυνσης και των επιπτώ
σεων nou θα υποστεί η περιο . Τόν σε σε δηλώσεις
Στόχος είναι να ελεγχθει η
Χημεία και η βολογία των
υδάτων και των
Σας προσκαλούμε στην ανοικτή παρουσίαση
ΛΑΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ
των αρχών της δημοτικής μας
νησης την
0,49€/κιλό!!
ο δεύτερος, είναι ναο3,39€/κιλό||| ναδειχθεί η,ποιότητα, του
μένα ανάλυση που λαμ.
βάνει υπόψη μια περιοχή
ΣΤΑΜΝΑΚΑΘΊ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΧΛΑΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ LUX
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΤΊΝΑΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΓΤΙΝΑΡΕΣ ΗΜΙΑΓΡΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
οικολογικού
ντος που υπάρχει
περιβάλλοειδικά
σετεριπτώσεις όηως του
αναφοράς. Συγκρίνεται δε
με-τα' δεδομένα
ριοχής που ελέΥΧεται και
1,00€/κιλό
1,09€/κιλό
2,29€/KIM
0,99€/κιλό
0,99€/κιλό
3 Απριλίου 2019,
της πεΑγίου ορκο να αξιοποιηθεί
τουριστικά με τον καλυπροκ που στο τέλος ένας
τητας,που έχει πέντε καΚΙ
στις 7.00 μμ
τερο τρόπο, αναδεικνύο. τηγορίες, από πολύ καλή
νταςτο eετικό περιβαλλομέ
βελτιστη
στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ στον Αγιο Νκόλαο
Η παρουσία σας, μας τιμά
και δυναμώνει τη φωνή όλων μας.
τικιό αποτύπωμα
Το μπορεί να
Περιγράφοντας στην Α- εφαρμοστεί οπουδήηοτε,
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΝΑΤΟΛΗ τον τρόποδου- αλλά στη συγκεκριμένη
ΠΑ ΝΑ ΔΕΙΤΊΕ ΠΕΡΙΠΟΤΕΡΕΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
KANTE MAI LIKE ΣΕΑΙΑΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
λειάς και τα αποτελε- περίπτωση είναι σε προκαι
ευνών του ΕΛΚΕΘΕ ση. η ευρύτερη περιοχή πέΦρέσκα φρούτα και λαχανικά
Διαν μη α οίκον
Υποψήφιος Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
με νε Ex ς δηλαδή ρ ξ των λιμένων διότι έ
ma. 28410_1 μια δέσμη εργαλείων nou χουν μεγάλες avepunove

Τελευταία νέα από την εφημερίδα