Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική 1
Απριλίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
9anoow | Τελευταία ευκαιρία για "ευνοϊκή"
τακτοΠοίηση αυθαιρέτων
από το Πάσχα
Τελευταία ευκαιρία λετε. Για τον ακρ
για δελεαστικές εκ. υπολογισμό του προπτώσεις και μεγάλο στίμου απαιτείται να
αριθμό δόσεων έχουν γνωρίζει την τιμή
όσοι υποβάλουν δηλώ- ζώνης της περιο
σεις για τα αυθαίρετα και το πότε έλαβ
ακίνητά τους έως τις 8 χώρα η εκάστοτε αυΑπριλίου. Από την επό- θαιρε
μενη Δευτέρα και 2.Ποια δικαιολογη
πέρα, όσοι δεν έχουν τικά χρειάζεται vano.
Πέντε μεγάλες κα.
ύσεινα τακτοοι
ήσουν το θέμα του αυ. σκομίσω
ορίες φορολογουΑν η
αίτηση
νων έχουν σοβαρο! θαιρέτου τους θα από τον ιδιο
όγο να υποβάλουν αντιμετωπίσουν τσου
αμέσως τη φορολο- χτερά πρόστιμα.
γική τους δήλωση
Πρόκειται, σύμφωνα
με το ethnos.gr. για
δικαιολογητικό που
απαιτείται είναι το έντυπ Ε9. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, πρέπει να
προσκομίζ ται κάποιο
έγγραφο που θα εηβε.
Σύμφωνα
Εθνος της Κυριακής»
όσοι νδιαφέρονται να
ζονται
στοιχεί
3. Τι θα κάνω με το
Κτηματολόγιο;
4. Τι κέρδος θα έχω
αν δηλώσω το αυθαί
ετο έως τις 8 Απριορολογουμενους οι προλάβουν την προθεμετά την εκκαθάριση! θήσουν τον εξής
κτήματολόγι
καιουν σμία πρέπει να ακολου- βαιώνει το έννομο ζητά μόνο δήλωση Βάσει όσων αχύο
συμφέρον (μισθωτή
ριο, εργολαβικό συμ
ιοκτησίας. Δεν ασχολείται με τον χαρα
κτήρα των κτιρίων
(εάν είναι αυθαίρετα ή
νόμμα), εκτός και αν
μέχρι
απε ου, νααδηλ
σήμερα,
ειστροφη ορου ει
σοδήματος, την οοια
οδηγό, ερωτήσεων και
απαντήσεων:
1. Ποιες κινήσεις πρέ.
πει να ακολουθήσω ως
ιδιοκτήτης αυθαιρέσουν τα αυθαίρετα
τουςέως τις 8 Απρι
λίου ea τύχουν έκπτω.
συνέχεια στην 11
δομική άδεια χρειάζε.
ται το
άδειας και τα
της (τοπογραφικό, κα^
έγγραφο
Συν άξε S
χέδιά
έχει ανεικάστης ιδιο
προστίμου 10%εύτο
Πρέπει να απευθυνκτησίας. Σε αυτή την
περίπτωση, όμως, τα
5. Τι πρόστιμο θα μου
επιβληθεί αν χάσω την
νικό και μετά την Σε περίπτωση που αυθαίρετα θα έχουν προθεσμία;
αυτοφία που θα κάνει
θα είναι σε θέση να άδεια και σχέδια σε θυμάστε, ωστόσο, ότι ρομηνία και προβούν
υολογίσει με ακρίβεια προηγούμενο πλαίσιο η, δήλωση στο σε δήλωση στο
το πρόστιμο που θα ρύθμισης αυθαιρέτων κτηματολόγιο είναι στημα από τις 9 Απρι
κληθείτε να καταβάλ.
κατάργη
κακού ορίου
έχουν
υποβληθεί
τακτοποιηθεί.
Οσοι χάσουν την ημε
andes nou épovai
Maiou
πρέπει να προσκομί.
υποχρεωτική για κάθε
Σημαντικές αλλαγές
στις συντάξεις χη
ίου Εργασίας. Ειδι
ξηση των συντάξεων
των νέων
του εμε ηλικιακο όριο
μέτρου που προτουs επαγγελματίεs