Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Εορτή
της 25ης
Μαρτίου
Ο Αισχύλος
της Ελληνικής
Επανάστασης
Νέα του
ΠΡΩΤΕΑ
Γρεβενών
Ελδα 13,
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ETCE 160 TMH
0.SDE
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
aAshnivv 22, rpe9evd |TnA. 2462 087772, Fax 2462087773 Jemal: chronkaotenet.gr
«Από την Πόλη στον Αθω»
Γρεβενών, napOU00ΖΕΙ στα Γρεβενο την Εκθεση με υγροφικά έργα του ΙΕ.
ραμονοου Αναστασίου με tto
-Από την Πό
η στον Αθω'.
ματικό Κέντρο Νεότητας της Ιερός Mnuonons ac rpepEvuv και θα έΧΕι διάKEia έως την ΠΟΟΟΕυή 19 Apiniou 2019.
Γρεβενών, napouandEI στα rpeBEva την Έκθεση με ζωγροφικά έργα του 1
p0μονοου Αναστασίου με τηο «Από την Πό η στον Αθω.. H EdEon εγκανάζεται την Kup.ακή 31 Μαρτου2019 στις 19:30 στο Πνευματικό Κέντρο
Νεότητος της Ιερός MrTon0Εως rpgEviv και θα έχει δΟΙΕια έως την nopoOEun 19 Απριλίου 2019. trv EKBEon napoua62οντα τα ιδιατερα έρΟ
του n and-Avoomn από τη our novi του, δ ruouwi τοςένα εικαστικό ταξίδι
στον Αγιών υο AB, aMd κι στα μνημεία και σας γατοΜές της Κυνοτατvoúnonnc
Isn. 8-9.
ΚΤΕΟ Γ
ΡΕΒΕΝΩΝ
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστή σας.
κάθε εβδοάδα εκατοντάδες pdf ταξιδεύουν
τον έν uno no0υκό όνο στο email avawu στών μας.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Etaupos Xp. Kapaymoúvns M.D
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΟΔΗΓΩΝ
Εμπορικό Ελιμεία)
TK; 51 1001 ρεβενά
Τηλ.: 2462502144
Επείγοντα: 6944 286795
Μακεδονομάχων 14
o:6877 019452-6932 235231
Thn. 2462080550