Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ολα ανοχτά
ommelnd.I Φορολογικέs δηλώσεις
του 1 δισ. ευρώ
-κοστίζουν τα λάθη με τ1s αΠΟδείξε1s
Τι να Προσέξετε
κατοικία
Η ώρα των φορολογικών δηλώσεων 2019
έφτασε. Η εφαρμογή
στο Taxisnet για την
υποβολή των δηλώ.
σεων φορολογίας εισοδήματος από τα
φυσικά πρόσωπα (Ε1.
E2-E3) για τα εισοδήματα που ar°κτήθηκαν
το 2018 άνοιξε το
λογούμενους που δεν
είχαν φροντίσει να κα
τοχυρώσουν με αυτές
το αφορολόγητο όριο
με αποτέλεσμα να πληρώσουν έξτρα φόρο.
TAXISnet
Η επεξεργασία των
περσινών φορολογι
κών δηλώσεων αποκα
λύπτει ότι οι μισθωτο
πλήρωσαν περισσό.
τερο φόρο εισοδήμα
τος κατά 16,9 εκατ.
ευρώ, ενώ οι συνταξι
ούχοι επιβαρύνθηκαν
με πρόσθετο φόρο
ύψους 9,5 εκατ. ευρώ
Ακόμη και οι αγρότες
πλήρωσανεπιπλέον 1.9
εκατ. ευρώ επειδή δεν
κάλυψαν το αφορολό.
γητο όριο με αηδεί.
ξεις.
Αλη μια υποχώρηση στο νέο πλαίσιο
προστασίας της πρώτης κατοικίας και ειβράδυ της Πέμπτης.
δικά ότι αφορά τα Μισθωτοί, συνταξιούεπιχειρηματικά δά- χοι και αγρότες προνα
νηση προκειμένου να! εξασφαλίσουν φέτος
την έκπτωση φόρου
1.900-2.100 ευρώ θα
πρέπει να είναιιδιαίτερα προσεκτικοί κατά
κωδικών 049-050 του
εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης του
νεια έκανε η κυβέρκειμένου
εξασφαλίσει στο Ευ
rogroup της 5ης Απριλίου το πράσινο φως
1.900 2.100 ευρώ η
οποία οδηγεί σε έμσοδηματος του Τρ
ματικού ή τεκμαρτο
σο αφορολόγητο εφόσον το εισόδημα
συνέχεια στην 11
8.636 έως 9.545 ευρώ.
Οι φορολογούμενοι
αυτό ανέρχεται έως
10.000 ευρώ
εισοδήματος
συμπλήρωση
-10% επί των πρώτων
Μείωση
καταθέσεων,
αφ ηση δανείων
για να κερδίσουν το 10.000 ευρώ και 15%
Μισθωτοί συνταξιού αφορολόγητο
χολογηθούνε για τα
θα επ του υπερβάλλον
αυτούς δηλώνονται οι
ναείχαν πρ 18
ετσι πραγματικ το
τος ποσού, εφόσον το
αυτούς δηλώνονται οι ρολογηθούν για τα ματοποιήσει,το 2018 ετήσιο-ΠραΥματικό
πληρωμές που έγιναν εισοδήματα που απέ. πληρωμές μέσω ra- τεκμαρτό, εισόδη
χειρήσεις
μεη2018, οι α ό δείξεις
στικού χρήματος ανά
10.001 νέρχετα οοο
το 2018,οι αποδείξεις
ε πλαστικό χρήμα
καψαν χιλιάδες φοροκλίμακα των μισθωτών
κλίμακα των μισθωτών
στην οποία προβλέπε.
ται έκπτωση φόρου
10.001 έως και 30.000
λογα μετο εισόδημά
τους, ως εξής:
-10% του ετήσιου ει
Ποιες αλλαγέs
δεύ epev ε όμενοι εξετάζονται για
συντάξεις
νισαν οι καταθέσει
του ιδιωτικού τομέα
τον Φεβρουάριο, για
μήνα, ωστόσο ενθαρ.
ρυντικα ειναι τα στοι
χεία όσον αφορά τα
δάνεια προς τις εΤυχει
ρήσεις, τα οποία ση
Σύμφωνα με τα στοι
χεία της ΤτΕ, το ύψος
των καταθέσεων του
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9