Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δώρο |
Πάσχα
Νέο πρόγραμμα
Εξοικονομώ Kat' Οίκον
την προκήρυξη νέου
προγράμματος «Εξοι.
κονομώ κατ' οίκον
για την ενεργειακή
αναβάθμιση 20.000 κα.
τοικιών τον επόμενο
μήνα, προανήγγειλε ο
υουργός Περιβάλλον
τος και Ενέργειας,
Γιώργος Σταθάκης, μιώντας σε εκδήλωση
της Ελληνικής Ένωως το 2030.
Σύμφωνα με πληροκονομώ κατ' οίκον» θα
έχει προϋπολογισμό
200 εκατ.ευρώ και οι
όροι του θα είναι πανομοιότυποι με αυτούς
του προγράμματος
που βρίσκεται σε εξέλιξη
Ετσι, θα ισχύουν τα
ίδια κριτήρια για τις
επιλέξιμες κατοικίες
ενοανάμεσα στις na.
ρεμβάσεις Που θαμιορούν να γίνουνθα
είναι και
βδομάδα πριν
ακόμα και λίγες ημέρες νωρίτερα θα κα
ταβάλει ο ΟΑΕΔ το
είπε, το πρό.
γραμμαθα προκηρυχ.
νους για το 2019 που! θεί. μόλις υπάρξει
λαμβάνουν επίδομα συμφωνία με τις τράπεζες, ενώ τόνισε ότι η
μορφή
για κάθε προστατε
μενομέλος
θυμίζουμε
προσαυξη
κατοικία εφόσον χρη.
σιμοποιείται ως κυρι
λι η αντικα,
νεργίας Όλοι οι μι
σθωτοί που απασχοεξοικονόμηση ενέρ. τάσταση κουφωμάτων, στο νέο πρόγραμμα είναι αυθαίρε
τεια στα κτήριακή
κελυ ρομόνωση του
έχει καταταχθεί βάσει
λούντα στον ιδιωτικό
βασική
κελύφους του κτιρίου,
με το τρέχονττετα
με το τρέχον, τότε τα
Πιστοποιητικού
συνιστώσα του εθνι- η αναβάθμιση του συ- βασικότερα χαρακτη- Ενεργειακής Απόδοκού σχεδίου για την στήματος θέρμανσης, ριστικά του προγράμ- σης της Πρώτης Ενερ.
που περιλαμβάνεκλους
αλλά συστημα
(ειακής Εε θεώρησης
E χονται
ενισχύσε!S
σε μ1KOes και
ματ Στο ε πρόγραμμα
που περιλαμβάνει τους
στόχους μείωσης της
ενέρ.
γειας και των εκπομ.
θερμοκηπίου καθώς
και αύξησης της διείοδυσης τον ανανεώσι.
μων πηγών ενέργειας
του συστήματος ζε
στού νερού χρήσης
πρόγραμμα
μπορούν να ενταχθούν
μονοκατοικίες,
κατοικίες και μεμονω.
μένα διαμερίσματα, τα
οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο
νομιμοποιητικό by
γραφο
(Α' ΠΕΑ) σε κατηγορία
χαμηλότερη ή ίση της
-Ο προϋπολογισμ
της κάθε αίτησης δεν
μπορεί να υπερβαίνει
τα 25.000 ευρώ.
-Οι ενδιαφερόμενοι
κατανάλωσης
Επίσης, θα προβλέπε,
ται κλιμακούμενη επδότηση, ανάλογα με το
ατομικό ή οικογενει.
ακό εισόδημα, ενώ θα
υπάρχουν και πάλι κοι.
νωνικά κριτήρια, με τη
πολυσυνέχεια στην 10
Βουλή τροπολογία γι
οι αποδείξεις
επιχειρησεων μεσα
απο φορολογικές ελα
νσεις και επιχορη
«έκαψαν» χιλιάδες
Πως προσδιορίζονται
στο Παράρτημα του
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9