Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| ΑΝΑΤΟΛΗ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | Ετος ιδρύσεως 1932
Ιδρτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρονική é δοση wwwa atol com ! Δε eu τής ΠΟΛΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΜ
Ολοκληρώνεται
ητανονικηπερίοδος) την ΑΟΕΝΣΑ
ΙΕΛος στο χαμενο νερο
Αφιέρωμα στον Ηλία ΑνδριόΠΟυλο
-Ο Δήμος Αγ.Νικολάου
Ζερμέσειπροσοτικότηθα και τις διαρροές στην άρδευση
| Εγκρίθηκαν ΠροτάσειςΤριών TOEBTOuh. Λασιθίου
ξεκινήσει την καθαριότητα
-Ο Αντώνης Πετράς
ανακοινωνει υποψηφιους
συμβούλους του
Τέλος στο χαμένο νερό αποτελεσματικής αξιο- κτυο άρδευσης το. ΤΟΕΒ περιβάλλοντος στην ΠΟ.
και τις διαρροές που υ. ποίησης και εξοικονόμη- έχει αναπτυχθεί διαχρο- ότητα των παρεχόμενων
πάρχουν σήμερα στην άρ- σης των υδατικών πόρων νικά χωρίς σχεδιασμό και υπηρεσιών και στην αειφό
Σελίδα 9
δευση του Μεραμπέλλου του δικτύου άρδευσης του χωρίς συνολική αντιμετώ. po βιώσιμη ανάπτυ η
θα δώσει ολοκληρωμένο Τ.ΟΕΒ. μέσω του αυτο- mon, ανάλογα με τις εκά. Το έργο προβλέπει την
έργο ύψους 2.2 εκ ευρώ ματοπο.ημένου ελέγχου στοτε ανάγκες και π έσεις προμήθεια εγκατάσταση
nou ωρίμασε με σχετική και της μείωσης του μη. Έτσι, η διαχείριση καθι. και λειτουργία 21 Τοπικών
μελέτη οΤΟΕΒΜεραμπέλ. ανταποδοτικού νερού στα σταται προβληματική με Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ)
λου και εγκριθηκε χθες δίκτυα μεταφοράς και δι αποτέλεσμα να υπάρχουν που περιλαμβάνουν ο Υ
από το Περιφερειακό Συμ. ανομής νερού, επιδιώκε. μεγάλες απώλειες και όχι χρονα συστήματα αυτοται η ποσοστιαία μείωση πλήρως ικανοποιητική πα. ματισμού τηλεελέγχου και
Συνολικά για το νομό του συνόλου των απο- ροχή υπηρεσιών προς τους τηλεχειρισμού διαρροών
Γιά)ργος Ζερβάκης
παρουσίασε το ψηφοδέλτιο
ο Κρήτης.
Σελίδα 11
Λασιθίου εγκpterKav οι λεων στα δίκτυα, δηλαδή αγρότες
προτάσεις τριών έργων τόσο των φαινόμενων όσο Στόχος του Οργανισμού όλων των κρίσιμων na
συνολικού προϋπολογι- και των πραγματικών απο- με το έργο είναι να προ- ραμέτρων (παροχή, πίεση.
χωρήσει σε δράσεις ώστε στάθμη, στις υποδομές
Η πρόταση του ΤΟΕ «Με τον τρόπο αυτό τα να αναβαθμιστεί η Πο- του αρδευτικού δικτύου.
Μεραμπέλλου στα 22 εκ. αρδευτικά προβλήματα ότητα των παρεχόμενων Μέσω των σταθμών αυτών
του ΤΟΕΒ Παπαγιαννάδων που υφίστανται μέχρι στιγ- υπηρεσιών άρδευσης. ε- θα υπάρχει αναβάθμιση
στο 1.855 εκ. και του n- μής πιστεύουμε πως θα a- ξασφαλίζοντας επάρκεια των υφιστάμενων τεχνικών
*Αρκετές πυρκαγιές
45 εκ. ευρώ περίπου.
λειών νερού.
σε υπολειμματα καύσης
σκοκεφάλου στα 400.000 ντιμετωπιστού με την ε- ποσότητας νερού και ε υποδομών άρδευσης
εασφάλιση των ποσοτήτων παρκή πίεση νερου. Να παρακολούθηση των αποΤηνικανοηοίησή της για εκείνων του νερού nou εί- διασφαλιστεί η απαιτού. λειών του δικτύου, θα δο.
την εξέλιξη εξέφρασε η A- ναι ανά πάσα στιγμή- μενη παροχή ελαχιστοποι θούν πρόσθετα δεδομένα
ντιπεριφερειάρχης Λασι- κανές να καλύπτουν το ώντας τις απώλειες και με- για τον ακριβέστερο υποθίου Πελαγία Πετράκη nou σύνολο των καλλιεργειών Υιστοποιώντας τη σωστή λογισμό του υδατικού ισοζυγίου και ο ΤΟΕΒ θα οδη.
στο Περιφερειακό Συμβού, λειψυδρίας, αλλά και η ε. Οι δράσεις αυτές θα γηθεί στην αποδοτικότερη
λιο, για να εγκριθούν και ξασφάλιση ροής νερού α- πρέπει να έχουν ως γνώ. λειτουργία του, μειώνοντας
να υποβληθούν στο σχε. νεξαρτήτως καιρικών φαι. μονα τη Βελτιστοποίηση δραστικά περαιτέρω το κόευρω
εισηγήθηκε τις προτάσεις ακόμα και σε περιόδους διαχείριση.
νομένων μέσα από το -της Τεχνικής και Οικονο- στος σπατάλης νερού
κτυο διανομής του συνο- μικής Διαχείρισης των Υ.
Αντίστοιχες ηαρεμβά.
δατικών Πόρων και των σεις
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
υ οάλων
Το τάσεις
των
ΤΟΕΒ Μεραμπέλλου Μανο.
αμπανό οπου δήλωσε
φαση στην προστασία του
Μου έργου το ο por εί ο η
ΟΡΕΣ
ΥΜΒΛ ATAK T1,29€1
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
Του
ατανάλωση με νση
κατανάλωσης ενέρ- ικανοποιημένος από την
καν
ΦΑΣΟΛΙΑΣΤΡ
ΜΠΟΥΤΙΑΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥΚΤ 1,29 λά!
ESSEXE NHA OPPLI ANTI 045M 199€
εξέλιξη
γε ος άρδευσης νου ΤΟΕΒ
ερ μο λλο υμένο, με το τροχωρ μμετην πρόταση
notonou εγκατάσταση με ημεότ ήμος για να
ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
την μελέτη και
ΜΕΘΥΜΑΚΗ-ΜΗΝΑΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηΡΟΣΩΠΙΚΟ
προτεινόμενο έργο γίνεται για να χρηματοδοτηθούμε
και λειτουργία σύγχρο- ναι η πρότασή μας για να
του υφιστάμενου αρδευτι. βαρά προβλήματα όπως
νίσχυση των υφιστάμενων λάχιστο του κόστους ηλετων υποδομών άρδευσης
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΝΩΣΊΟΥ
(ΠΡΩΗΝ Σ/Μ ΔΑΜΙΑΝΟΣ)
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΑΜΜΟΥΔΙ
ΟΡΑ ΥΛΕΣΕΛΛΗΝΙΚΕ
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙΣΥΛΛΤΑΡΑ Y
2,29€/ λό
899€ κλά
του εξοπλισμού σε σημεία
στόχο να umouxeEn με
βαρά προβλήματα
κου το εξαιρετικά σοβαρό
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
του δικτύου», αναφέρει.
των
ΕΛΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-Ari0Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 284 10 2171 1
Εξετάζοντας τρόπους και έντονο αφού το δί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα