Πρωτοσέλιδο Σταθμός:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΤΟΣ 19ο
Aριθµός Φύλλου: 952
Πέµπτη 28 Μαρτίου 2019
Τιµή Φύλλου: 1€

ΣΤΑΘΜΟΣ
√

Π. Αβρίθης – ∆. Γερασκλής:
Αντιπαράθεση για τις αναθέσεις

σελ. 9

Η «χαρτογράφηση»
Μ. Χατζηάµαλλος: «Ξεκίνησαν οι
µικρές παρεµβάσεις στα ∆ικαστήρια»
Αναζητείται χώρος για προσωρινή
µεταστέγαση - Παρέµβαση στο
Υπουργείο για το νέο ∆ικαστικό
Μέγαρο
σελ. 3

Χρήστος Λαµπρίδης: «Προτεραιότητα
της κυβέρνησης η άµεση υλοποίηση
των έργων στο λιµάνι της Κω»

του νέου Νοσοκοµείου Κω
Χωροθέτηση, βαθµολόγηση προτεινόµενων θέσεων,
κόστος µελέτης και κατασκευής, χρονοδιάγραµµα, κλίνες
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΛΙΝΟΠΟΤΙ

∆ΙΕΘΝΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΩ

σελ. 3

Σ. Βουκουβαλίδης: «Το ζητούµενο
δεν είναι οι αριθµοί. Με την υποδοµή
που έχουµε, δεν έχουµε µέλλον»
σελ. 11

«ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ»
Κυριακή, 14 Απριλίου, η παρουσίαση
του προγράµµατος της παράταξης
στο «Κοντινένταλ»

σελ. 24

Στοιχεία για το τι προβλέπει η µελέτη σκοπιµότητας (τρόπος βαθµολόγησης των τριών προτεινόµενων θέσεων),
για το κόστος της µελέτης αλλά και της κατασκευής του
νέου νοσοκοµείου, το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου
καθώς και τον αριθµό των κλινών, έδωσε στον «Σ» ο
βουλευτής Ηλίας Καµατερός, εκφράζοντας παράλληλα
και τις δικές του εκτιµήσεις τόσο για την χωροθέτηση
όσο και για το τελικό κόστος µελέτης και κατασκευής,
καθώς και το τι θα επιδιώξει στη συνέχεια. Μας ενηµερώνει δε ότι, πριν από το Πάσχα θα γίνει η παρουσίαση
της µελέτης σε όλους τους φορείς της Κω. Αξιοσηµείωτη είναι η παρατήρησή του πως, τη µελέτη σκοπιµότητας
θα την είχαµε πριν από 1 χρόνο εάν υπήρχε η συµµετοχή του δήµου και εάν προχωρούσε η περιφέρεια στην
προγραµµατική σύµβαση µε το Νοσοκοµείο, όπως είχε
αποφασίσει να την χρηµατοδοτήσει.
σελ. 12

ΣΕΛΒΕΡΙ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα