Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πρώτη
κατοικία:
Τι αλλάζει σε
προστασ
αφορολόγητο και μετρητά
Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών
Παρεμβάσεις σε Του οδηγεί στο αφοροηλεκτρονικό επτεδο λόγητο όριο. Σήμερα
Στη Βουλή έφτασε σχεδιάζουν τουπουρ- για, εισόδημα έως
το βράδυ της Τρί. yeio Οικονομικών και η 10.000 ευρώ το moτης η πολυσυζητημένη ΑΑΔΕ προκειμένου να στό είναι 10%, για ει
τροπολογία για την καταπολεμήσουν τη σόδημα από 10.001
φοροδιαφυγή. Με δε. έως 30.000 ευρώ το
πρώτη ανάγνωση δομένη την επιτυχία ποσοστό είναι 15% και
της πολυσέλιδης τρο-1 της επέκτασης των για εισόδημα aro
ηλεκτρονικών πληρωμών στην οικονομία
για την καταολέμηση
της παραοικονομίας,
ετοιμάζεται σειρά πα.
ρεμβάσεων που θα δι
ευκολύνουν
διασταυρώσεις για τον
30.001 ευρώ
κατ' αρχάς τα πεδία
συμβιβασμού της ελ.
ληνικής πλευράς, προκειμένου η κατάθεση
της τροπολογίας να μη
γίνει σε κλίμα ρήξης με
την Κομισιόν και την
το ποσοστό είναι 20%
Τα ποσοστά ισχύουν
προοδευτικά, δηλ. ανά
κλιμάκιο εισοδήματος
Το βασικό σενά
, φορολογούμενοι άνω
σης για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθε.
το ΥΠΟΙΚ των 70 ετ
είναι τα ελάχιστα
Μείωση του ελάχι
ρους επαγγελματίες. Η
συνέχεια την 111 εντοπομό αδήλωτων σοστά να αυξηθούν στου ορίου αξίας δα- ολική καθιέρωση τ
ΓΣΕΒΕΕ:
των νοικοκυριών
χάσει το σπίτι του
εισοδημάτων και γενικά φοροδιαφυγής. Οι
κινήσεις που βρίσκονται
της Καραγιώργη Σερβίας είναι οι εξής
έως και50% και ναδια
μορφωθούν σε 15%,
20% και 25% ή και 30%
αντίστοιχα με ταυτό.
χρονη μείωση του μέγιστου aro1τουμε νου
τάνης, καταναλωτή,
mνώ από την οποία η
συναλλαγή θα πρέπει
να διενεργηθεί μέσω
του τραΕζικού συστήματος. Σήμερα το σχεηλεκτρονικής τιμ
γησης θα τεριορίσειτο
διοικητικό κόστος φορολογικής συμμόρφω.
σης των εαχειρήσεων
και των επαγγελμαστον
σχεδιασμό
φοβάται ό
Αύξηση των ελάχι- ποσού από τα 30.000 τικό όριο είναι 500 τιών, ενώ θα απελευστων παιτούμενων
δαπανών μισθωτών και
συνταξιούχων προκειμένου να τους αποδοθεί η έκπτωση φόρου
ευρώ Του είναι σήμερα
σε 25.000 ευρώ ή και
χαμηλότερα. Από το
πλαστικό χρήμα, εξαι.
ρούνται μεταξύ άλλων
ευρώ και μελετάται να
μειωθεί στα 300 ευρώ
ήΚαι χαμηλότερα
-καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγη
θερώσει
πολύτιμουs aveobmνους πόρους από τη
φορολογική διοίκηση
Με τον φόβο ότι μο
ρεί φέτος να χάσει το
ται την υποβολή
οφειλώναιυτος τρόη 1 των δηλώσεων
τα μισά βρίσκονται σε
| Πόθεν έσχεs
νοικοκυριων εντεινε.
ται σε ένα περιβάλλον
Σελίδα 9