Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ονομάτα | Η ώρα των φορολογικών
δηλώσεων
Η αντίστροφη μέ- συμψηφίζονται με
τρηση για το ετήσιο τυχόν χρεωστικά του
ραντεβού με τη Εφο
ρία ξεκίνησε. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεπτωση που έχουν και οι
δύοπιστωτικά ποσά
επιστρέφονται στον
κάθε δικαιούχο χωρι
Η εφορία μπαίνει
στα θησαυροφυλάκια
των τραπεζών. Στήνει
ηλεκτρονικό μάτι που
θα παρακολουθεί τις
θυρίδες καταγράφον
τας τις κινήσεις τω
κατόχων τους όταν
τις επισκέπτονται ενώ
Παράλληλα σχεδιάζει
εφόδους για να πάρει
τα κλειδιά των θυρί.
δων και να τις αδει
Παρασκευή να ανο
την ηλεκτρονική πύλη
του Taxisnet η ora θα
υποδεχθεί περισσότερες από 6,2 εκατ. φορολογικές δηλώσεις.
Οι σύζυγοι που δή
λωσαν ότι θέλουν φορολογικό διαζύγιο και
θα κάνουν ξεχωριστή
φορολογική , δήλωση
θα πρέπει στον rivaKa
1 του εντύπου Ε1 στα
στοιχεία φορολογούμενου και στο νέο
πεδίο που αφορά τη
χωριστή δήλωση συζύ
Λίγο πριν ξεκι.
νήσει η διαδικασία
υποβολής των δηλώ
σεων οι φορολογούμε.
ματά τους. Στην περί.
πτωση αυτή έχουν την
ίδια φορολογική αντι
μετώηση με τους έγ
την κατοικία του στο
εξωτερικό, η δήλωση
υποβάλλεται εμπρόθ
ομ καθόλη τη διάρ
θα πρέπει
γνωρίζουν τα εξής:
να κλικάρουν
1.Κάθε σύζυγος θα
έχει το δικό του εκκα.
θαριστικό. Στην κοινή
ηνω στην ένδειξη ΝΑΙ
και να συμπληρώσουν
τον ΑΦΜ του/της συζύ.
υποβολής δήλωσης
είναι εκείνο το μέρος
του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά
την υποβολή της δήέτους και τ°αργότερο
έως τις 31.12.2019
5. Οι"δηλώσεις των
αποβιωσάντων uro.
βάλλονται σε χειρό.
συνέχεια στην 11
ορολογική όηλωση You
από τους "συζύγους 3. Τα φυσικά προ- λωσης φορολογίας ει. Υραφη μορφή στ
διενεργείται ξεχώρι- σωπα Που έχουν συνα- σοδήματος δηλώνεται αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπρ
εκπαιδευτικων
συμφωνο
ως υπόχρεος και για τα
εισοδήματα του άλλου
μέρους του συμφώνου
συμβίωσης
4. Σε περίπτωση που
φορολογικός κάτοικος
θεσμα έως 31.12.2019.
Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται ενημέρωση
του Τμήματος Διοικη.
τικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της
συνταξιοδοτούνται Ιστρουβεβαίωσηδο του ψει
Φόρου και εκδίδονται
δύο εκκαθαριστικά ση.
μειώματα. Ένα για
κάθε σύζυγο. Πιστωτικάησα του ενόςσυ
συμβίωσης, στην rept
πτωση που ενημεροσουν το Μητρώο της
Εφορίας δύνανται να
υποβάλλουν κον η δι
δεν λωση για τα εισοδή, Ελλάδας μεταφέρει
συνέχεια στην 10
Η αλήθεια για
υποβάλουν ουλάχιστή.1 το Κοινωνικό
Από την 1η έως τις 10
δευτικών μπορούν να
σίες συνταξιοδότησης.
του Πάσχα
υποβάλουν τη σχετική
τηση παραίτησης