Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Ka0ημέρινη οικονομικη CIOIKN CGIplepica Διακηρυ ευν.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Παράταση για
Υια τα ακίνητα
Ti Πρεπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες
des and to Nou
Επτά ενέδρες έχει
στήσει η εφορία στους
ιδιοκτήτες ακινήτων
μέσα από τη φορολογική δήλωση, την ηλε.
κτρονική πλατφόρμα
ενοικίων που εισπράτ.
τονται. Το εηδομα χο.
ρηγείται
δικαιούχους μόνο εάν
δηλώσουν ηλεκτρονικό μισθωτήριο, το
οποίο θα πρέπει να
είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι και τις 30
Σεπτεμβρίου 2019, Για
να εισπράξουν το επί
δομα οι ενοικιαστές θα
πρέπει οι ιδιοκτήτες να
Έως τις 30 Ιουνίου
γιατους επαγγελματου επιδόματος
κίου αλλά και το Ε9
ενοι.
τίες που είναι mpon
λα μισθωτοί' και ΑΝΒρίσκοντα
Στα ραντάρ της εφο:
έως τις 31 Μαίου για
τους υπόλοιπους
ελεύθερους επαγγελ
1. Φορολογούμενοι
που εισπράττουν ενο
κια. Η υποβολή των αιτήσεων για το εΠδομα
ίήασφαλιστική ικανόΑυτό προβλέπει εγ
προχωρήσουν
βολή ηλεκτρονικού μι
κάλυψε συμπλήρωση και υπο- επόμενο στάδιο θα βάλει στο μάτι τους
ρίου ή να μισθωτηρίων και των που δραστηριοποιούντ. τομέα. Οι περίπου
περιπτώσεις εκμίσθω
γίνει διασταύρωση των
φορολογουμένου
συνέχεια στην 11
να έχει κατατεθεί ηλε- διορθώσουν τα μισθο- στοιχείων που δηλώ- ται στον συγκεκριμένο
κτρονικό μισθωτήριο τήρια Παρατείνοντας θηκαν στην
και συμβόλαια χωρίς τηδιάρκεια της μίσθω φόρμα του επιδόματος 55.000 φορολογούμε
ναι να μίσθωμα ήτο σης ενο εισοδηματα δηλώσει φορολογικές νοι που έχοεκτρονικό
ενοίκια που θα δη.
λύσουν οι φορολογού.
δηλώσεις
διάρκεια εκμίσθωσης.
ενοικίου
2. Ιδιοκτήτες ακινήμητρώο Βραχυχρόνια
α τωνAirbnb. Με τα Μίσθωσης της ΑΑΔΕ
κής πλατφόρμας της συμφωνούν με το μέ έσοδα από τις βραχυ- θα πρέπει να εμφανί
ΗΔΙΚΑ η εφορία έχει σθωμα που αποτυπώ- χρόνιε
στήσει παγίδα στους νεται στο ηλεκτρονικό τύπου Airbnb να εκτι- εισοδήματα που ει
ιδιοκτήτες κατοικιών μισθωτήριο. Χρειάζε- μώνται σε 1,9 δισ. πραξαντο 2018, για τα
για τον εντοπισμό των ται προσοχή γιατί σε ευρώ, η εφορία έχε
εις σουν στη δήλωση τα
Η Αναδρομικά
110 ευρώ το
μήνα σε veous
αρκετά προβλήμ ΕΕ συνταξιουχο us
Στις 22 ή 23Απριλίου
θα καταβληθεί σύμ
φωνα με πληροφορίες, για πρώτη φορά
στους δικαιούχους
σχετικά γρήγορους
ρυθμούς, αλλά και με
κυρίως με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια συμ
Σελίδα 9