Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
| Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ο στις σελίδες 12 & 13
| Πρώιμη χασισοφυτεία
αποκαλύφθηκε στο Καλάμι
| >σελ.7
Πέθανε αιφνιδίως
| Ο Πρόεδρος της ΤΚ Γερακίου
A. Κούρλας2, σελ.7
An°βλήθηκε ο Αίτητος Σηάτον:
| Παίρνει το ματς στα «χαρτιά»
η ΑΕ Σπάρτη >σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάΒΒατο 23 Μαρτίου 2019 | Έτος 23° | ΑριΒμός 5612 | ΤΨ φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax: 2731 [email protected] www.lakonikos.gr
Οι δασωμένοι ανοοί
απειλούν τις ιδιοκτησίες
Το πρόγραμμα εργασίας 2018-2019
παρουσιάζει
η ΕΑΣ Λακωνίας
Το αυξημένο ποσοστό των συγκεκριμένων εκτάσεων στη Λακωνία φέρνει αντιρρήσεις
Στο πλαίσιο της δράσης «9τον
ριών για τις δραστηριότητες
του Προγράμματος», ηΈνωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών
(ΕΑΣ) Λακωνίας Παραθέτει
συνέντευξη Τύπου 1ου έτους
[περίοδος 2018/201% και
αφορά στην εξέλιξη του npoγράμματος εργασίας nou
υλοποιεί με ενωσιακή/εθνική
ουΥΧρηματοδότηση στο πλαί
σια των Καν. [EE) 611 &
6152014 για την τριετία
2o18/2021 και έχει ως κύριους στόχους.
-τη Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
ελαιοκαλλιέργειας.
-τη Βελτίωση της Ποιότητας
παραγωγής του ελαιολάδου.
Κίνδυνο να χάσουν στρέμματα
γης αντιμετωπίζουν χιλιάδες
ιδιοκτήτες αγροτικής έκτασης σε
όλη τη χώρα, ους an0δεικνύε.
ται από την πρόοδος του έργου
τον δασικα ν χαρτο Εναι xa
ρακτηριστικό ότι το 52% των
αναρτημένων δασικών χαρτών
nou αφορούν τη μισή επικράτεια
51%) αντιστοχεί σε εκτάσεις nou
εκατομμύρια
ενώ αναγόμενη στην ελληνική
επικράτεια θαμιορούσε ναφια.
σει τα 7 εκατομμύρια στρέμματα
και να αντιστοχεί-ούτε λίγο ούτε
ΠΟλ σεπερ nou δύο νομούς
της χώρας. Στον avrinooa, το
24% των αναρτημένων δασικών
χαρτών αφορά εκτάσεις nou
and.λεσαν τον δασικό τους χαρακτήρα, κυρίως από εκχερουστρέμματα
ηθούν
Τα στοχεία για το ηοσοστό των
δασαμένων αγρών στους κυρωμένους και αναρτημένους
δασικούς χάρτες Παρουσίασε ο
Σταύρος Του ουνας, Προιστά
μενος της Διεύθυνσης Δασικών
Εργων και Υηοδομών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος κατά
τη διάρκεια ημερίδας με θέμα
«Aypoi nou άλλαξαν μορφήκυρίως σε μια αυστηρή ερμηνεία του νόμου. Βάσει του οποίου
έχουν an°δοθεί-κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη-ως
δάση/ δασικές εκτάσεις κάηοες
αγροτικές κατά το nape όνπε
ριοχές οι on0ίες εγκαταλείφθηκαν και ήδη καλύπτονται από
την ΠιστοΠοίηση και την
| Προστασία της ποιότητας του
| Για την υλοΠοίηση του npoγράμματος η ΕΑΣ Λακωνίας
Α.Ε. έχει εγκριθεί ωςΈνωση
(ΕΟΠ), Βάσει του Κον.(EE)
μένες Οργανώσεις Παραγωφρίγανα.Ουσιαστικό έχουν πε
nc1308/2013 με μέλη εγκεκριριγραφεί τα φρύγανα ως ξυλώδη
φυτά. Χαρακτηριστικό nou προοlycov ton) nou είναι
Πρόκειται ουσιαστικά για σει. Προκειμένου να Λύση στηναδυίο
έκταση nou αντιστοχεί σε 3,5 καλλιεργηθούν ή να αξιοΠοι. Ο χαρακτηρισμός an°δίδεται κτήρα, συνέχεια σελ.9
αγροτικοί συνεταιρισμοί ετοίροι της ΕΑΣ Λακωνίας ΑΕ
ΔΕΥΑ Σπάρτης για Παγκόσμια Ημέρα Νερού
Η συνέντευξη θα πραγματο«Προσέχουμε για να έχουμε νερό»
In manenom
ΠΟΙηθεί την Πέμπτη 28/3 και
ώρα 11:00-13:00 στην alθουσα εκδηλώσεων του ξε.
Το 1992 στη συνδιάσκεψη του
ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την
Ανάπτυξη, στη Βραζιλία, καθιε
ρώθηκε επισήμως η 22α Mapτου ως Παγκόσμια Ημέρα
Νερού.
«Το νερό αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ονθρώηου και όμως Πάνω από 1
δισεκατομμύριο άνθρωηοι δεν
έχουν άμεση Πρόσ8aon σε
αυτό, ενώ 1,1 δισεκατομμύρια
περίπου καταναλώνουν ακατάλληλο νερό. Σχεδόν το 1/5των
ηαιδιών του κόσμου στερούνται
ακόμη και την ελάχιστη noodτητα καθαρού νερού Που χρειάζονται για να ζήσουν και 10
φορές περισσότεροι άνθρωποι.
από αυτούς nou σκοτώνονται
κάθε χρόνο σε Πολέμους. ηε
θαίνουν από ασθένειες σχετιζόμενες με μολυσμένα ύδατα»
[θερμοηυλαν 109, ΣΠάρτη),
1 με ομιλητές εκπροσώηους
της ΕΑΣ και των συμβούλων
1- εμπειρογνωμόνων του
προγράμματος εργασίας.
«Ο Λακεδαιμόνιος
δρόμος στο γνωστό
αναφέρει ΔΕΥΑ Σπάρτης στο
μήνυμά της για την Παγκόσμια
επίγραμμα
του Σιμωνίδη»
Ημέρα Νερού, συνέχεια σελ.9
του ΑΒανάσιου Ετρίκου
.>σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα