Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1
Σε δύο μήνεs θα
120. |
Σε έξαρση το κίνημα
έτοιμα τα Ταμεία
«Δεν κληρονομώ»
l i ισχύει με τον φόρο κληρονομ!as
Ισχυρό παραμένει το
Αθηνών, Γιώργο Αλι.
φέρη το α' τρίμηνο του
κίνημα "Δεν κληροan°ποιήσεων στα κατά
της χώρας νασχηματίΜάιο θα είναι πλήρως
τεχνικά έτοιμα τα ταμεία προκειμένου να
τρέχουν" τη σχεδια.
ζόμενη απο την κυβέρνηση ρύθμιση για
λιστικές οφει.
3.300 αιτήματα arono.
πλάσιος σε σχέση με
«Το τρέχον έτος εκτπάνω-κάτω στα περυ
ελπίδες που γεννο
βουνό, Παρά τις
τις αποδοχές
μάται πως θα κλε
στους ιδιοκτήτες ακινήτων Golden Visa και
Airbnb
Όπως προκύπτει από
14.568 αιτήσεων» σχολιάζει ο κ. Αλφίρης
και η
εικόνα στη Θεσσαλονίκη με τον ετικεφα
α στοιχεία που συνέΑυτό αποκαλύπτει λεξε
εμμέσως
Ελεύθερος Παρόμοια ε
2014, 45.628 το 2015
Απαντήσεις σε επτά
απόφαση
της Ηλεκτρονικής
Τύπος» από τα δύο με.
και 54.422 το 2016. Το
2017 Φέρετα
ερωτήματα, που αφορονστον φόρο και
γαλύτερα δικαστήρια,
θήνας και Θεσσαλο- λής του τμήματος έκλεισε με διπλάσιο ρονομ
νωνική Ασφάλιση ΑΕ
νίκης. περισσότεροι
αοποήσεων κληρονομών του Ειρηνοδι.
αριθμό αιτήσεω
ΠΟΜΙΔΑ. Ειδικότερα:
νέχεια στην 111 από 5.100 κληρονόμοι
σχέση με τον αμέσ
ειου της ολης, προηγούμενο χρόνο, χρεος γιατην υποβολή
Ν ε αιτησε!s καταθέτου χρόνου να αποκαλύπτει ας το 100ο εγγίζοντας 2018 κληολ ης φορου
για Επίδομα
καταθέσουν σχετική αποκαλύπτει
τα συγγενικά δώρα Μαρτίου έχουν κατα- 150.000, αναφέρουν μ
το 2018
κυμάνθηκαν στις
παράγοντες της αγοκληρονομιάς;
Οκληρονόμοςήον
του (άρθρο 61 του Κ
αίτηση, αποποιούμενοι τρίμηνο Ιανουαρίου.
και άρα τα βάρη που
τεθεί 1.850αιτήσεις'
ρικα Φορολογίας Κλος
2013τηςναώρας,199
θυντή γραμματείας αποποιήσεις για να
του Ειρηνοδικείου ανέβουν σε 41.388 το
με, τον διευΤαφορολόγητα όρια
γιατην απόκτηση πρώτης κατοικίας χωρίς
κυρώθηκε με
2961/200I).
Τα SOS για τ1s_
συγκεντρωτικέs
τηση. Η νέα σύγχρονη
πλατφόρμα ηλεκτρονι
ΙΚΑ Α.Ε. και λειτουρ.
Σελίδα 9