Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Μαρτίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00€
-m | Πρώτη κατοικία
μισθολόγια
Πολιτική λύση ή καταλύτns εκλογών;
στο εξεύρεση πρώτης
είναι ειςλλέον θεσμώ
κατοικίας αναδεικνύε. Γιαυτο και τα επό.
ται σε ένα déj vu μενα 24ωρα αναμένοθέμα, καθώς όπως και
σε παλαιότερες περιπτώσεις αξιολογήσεων
για την καταβολή δόσεωνεξελίσσεται σε
διαβουλεύσεις στις
οποία θα εμπλακεί και
ο επικεφαλής της Ευ.
Ανατροπές,στις συντάξεις υπαλλήλων ειδικών μισθολογίων
ρωπαϊκή
μα συνολική διαπραγκαταρχάς, γιατρών-|μάτευση γιασειρά θεπου αποχώρησαν η μάτων. ' 'Ετσι" στο
αποχωρούν μετά το τραπέζι μπαίνουν με
για την Ελλάδα, Ντέ
κλαν Κοστέλο,που βρί.
σκεται στην Αθήναγια
συνέδριο του ΙΟΒΕ,και
της Κομισιόν με θέμα
«Ενσωμάτωση της
Ελλάδας στο Ευρ2017 κρύβουν οι αιχμή το όντω
τρεις
αποφάσεις που δ
καιωνουν γιατρους ιδιωτικοποιήσεις, τις παϊκό Εξάμηνο»
του ΕΣΥ, επιδικάζονπρωτόδικες
σοβαρό αυτό θέμα, κι
άλλα ζητήματα am τις
ανοίξει το δρόμο για
την εκταμίευση του 1
σχύουν, δηλαδή, ο
διαδικασίες του άρ
δισ. ευρώ της δόσης
από τα ελληνικά ομόθρου 8, για δυνατόκινήσεις της κυβέρνη.
Στόχος της
εργατητα όσων δεν βρουν
«ασυλία» στο νέο πλαί
σιο να καταφύγουν
ι τις χα- δους συζήτησης θα λονα
Όπως επισημαίνουν
ρακτηρίζουν κοινωνικά
συνέχεια στην 111 μέτρα κι άλλοι προείναι η επίτευξη ενός
συμβιβασμού μέχρι, ει
δυνατόν, το EWG της
Δευτέρας ή το πολύ
μεγάλο ζήτημαγια
την Αθήνα είναι το ότι
οι θεσμοί ζητούν να
περιοριστούν , δρα.
«σε δικα
χρεών
Έτσι, η
τική ρύθμιση
εκλογικές
παροχές,
έχρι τη συνολική Πο.
κυβέρνηση
Μειώνει
στο 10%
κή πορεία του μέχρι το eurogroup της στικά οι ωφελούμενοι συζητά μειώσεις στο
τόπου και το χρόνο 5ης Απριλίου. Εφόσον από το νέο πλαίσιο ανώτατο ριο της αντι
Όπως αναφέρεται μπορεί να υηρξει κα της κατοικίας αλλά και πρώτης κατοικίας για
των εκλογών
υπάρξει
συμφωνία rp°στασίας της προ- κειμενικής αξίας της
avou a ρλιτική λύση τάθεση ουι ψηφιση στη να λυθούν ζητήματα τα ενυπο καδά χει
μπορεί να λύσει το στο μέχρι το άτυπο Ευ- νόμου. Κατσέλη, που όμως θέλει να παρα
αδιέξοδο μια και σετε.
χνικό επίπεδο οι εν- λίου το οποίο θα νέο'' πλαίσιο, να
του ρηματικ
rogroup της 5ης Απρι.
συνεχίζουν και με το
μείνει για τα στεΥα
συνεπείS
συνέχεια στην 10
Νέοι τρΟΠΟΙ
συναλλάγων
στα ταμεία
| των τραπεζων
Μείωση των εκπτώπείς πελάτες και
όσους προπληρώνουν
την κατανάλωση ρεύ
ιοικητικό Συμβούλιο
της ΔΕΗ, το οποίο επί
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9