Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Μαρτίου
Αριθ. Φύλ. : 6714
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00€
Λάθη στα
ειδοποιητήρια | Ποιοι επαγγελματί£5 θα δουν αυξήσεις
250.000 ασφα.
λισμένων
sus και 117% στιs εισφορέs
Εισφορές πύραυ. ευρώ, δηλαδή θα δώλος έρχονται για σουν 117% επιπλέον
250.000 επαγγελματίες από τα 167 ευρώ που
από τον Απρίλιο, πλήρωναν μέχρι σή
καθώς έχουν να πλη- μερα ως ελάχιστο
ρώνουν εφεξής τα μη- ποσό μόνον για την
νιαία ασφάλιστρα για κύρια ασφάλιση, ενώ
την επικουρική σύν- για τους γιατρούς και
ταξη και το εφίαξ, τα φαρμακοποιούς ο λοχρωστούμενα του γαριασμός Απριλίου,
2017 και του 2018, από όλες τις εισφορές
Τουλάχιστον 6 κατηγορίες.. ασφαλισμέεπαγγελματιών ή au
τ°απασχολουμένων
avano τη Δευρα αναμενεται
ER MA
κατώτατη εισφορά για
ευρώσχεδόν 50% εώ
σφορών με τον νοκνέα ελάχιστη εισφορά
την κύρια σύνταξη σουν σχεδόν 5% ε
που θα υπολογιστεί
στη βάση του νέου αυσφορών με τον vto κα
τώτατο μισθό των650
ευρώ. Στο τρέχον ενέαελάχοτη σφρα
στα 185 ευρώ. Yad
είναι υπολογισμένη με
πλέον σε σχέση με τα
167 ευρώ της ελάχι.
έδιναν ως τώρα και
ασφάλιση.
Στην πληρωμή του
να δουν το αμέσως
επόμενο διάστημα ξημένου κατώτατου στης εισφοράς που δοποιητήριο που τον νέο κατώτατο
έχουν πάρει και πρέπει
μισθό των 650 ευρώ
λάθη στα ειδοποιητή.
ρια που αναρτά στα.
διακά από προχθές.
το ΕΤΕΑΕΠ στην ιστοΜέχρι τώραπλήρω. ήταν μόνο για κύρια να πληρωθεί μέχρι 2 Καθιερώνεται η
ναν κατ' ελάχιστο τα
τέλος
250.000
λούμενοι (άνω 5ετίας
γιατροί, φαρμακοποιοί,
Μαρτίου, οι
αυτοαπασχοτρέχουσα εισφορά από
1 ης/1/2019 για την επκουρ κή ασφάλιση
το εφάπαξ
167 ευρώ για κύρια Οι επιβαρύνσεις
ασφάλιση και καθόλου
εισφορές επικουρικής Απριλίου
και εφάπαξ. Τώρα, και 1 Η ελάχιστη κατά- μηχανικοί και δικηγό- φαρμακοποιών, μηχαειδικά για τον Απρίλιο τατη εισφορά σύντα- ροι έχουν να καταβά- νικών και δικηγόρων, η
που θα πέσουν όλα ξης, περίθαλψης και λουν την παλιά οποία υπολογίζεται
του και
ρούν εισφορές
0γιατρών
'00 ην
ανεργίας και νόσο η
έχουν 5 και άνω έτη
στο επάγγελοττο 67
αυξάνεται από τα167
Η αύξηση αυτή προκύπτει από την αλλαγή
ελάχιστη εισφορά των
167 ευρώ για τον μήνα
Στιουάρ μενες μέρες
Στις επόμενες μέρες
ισχύει για τις εισφορές
μηνός Φεβρουαρίου
ξάρτητα απότο ε σε
4ημάους μει στοτε
τον κλάδο εφάπαξ για
βήματαγια
νολο των επιβαρύν
νολο των επιβαρύνσεξ ν ετατο
αυξάνεται ως και 117%
ξάρτητα από το εισόματα Υια
το επίδομα
ενοικίου
και 11%
4%, erf του εκάστοτε
κατέβαλλαν αυτάρα
στρώ85
θα πάρουν τον
ναι την α
Για τους μηχανικούς
και δικηγόρους ολογαριασμός του Απρι- της ελάχιστης βάσης και των επόμενων του για τον κλάδο έπκου
λίου βγαίνει στα 363,97 υπολογισμού των ε- 2019, που θα έχει τη
έχουν οι γιατροί και οι
φαρμακοποί και 11%
συνέχεια στην 10
ΕΝΦΙΑ θα
Χιλιάδες αιτήσεις
υποβάλλονται καθη
μερινά στην πλατ
φόρμα για το επίδομα
νοικίου,, ηλεκτρομεσω του
www.epidomastegasis.g
r, κάνοντας χρήση τω
κωδικών του Taxisnet.
Απαραίτητο είναι να
υπάρχει ηλεκτρονικό
μισθωτήριο σε ισχύ.
Όσοι υποβάλλουν α
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9