Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27255
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
ΑΒτοαΝΑοργάνωση
«Πρασινίζουν» νωρίτερα τα
Τραμπ, σύμφωνα
με τη Figaro
«κοκκινα» οανεια
Πέρα από το Προβλεπόμενο η εξάλειψη τους, σύμφωνα με την Handelsblatt
μα στο Λευκό Οίκο, το ΝΑΤΟ έχει γίν
μια αβέβαιη 0Qγάνωση-YQάφει η γαλλική
Le Figaro. «Οι αποστολές χαι η αξιοπιστία του αποδυναμώνονται από την
λιτική του Αμερικανού προέδρου, ο οποί
με τη δημοσιοποίηση των απ
προβληματικών ανοιγμάτων τους
Συμμαχία, πQ1v αλλάξει γνώμη. Αλλά η
λαντ ική Συμμαχία συνεχίζει καλά. Ε
χουν δημιου!γηθεί νέες εντολές και απ
στολές και η επανεπένδυση των ΗΠΑ
στην Ευρώπη, από τ
η γαλλική,ΤΕλευ
«Αυτό δεν αποκλείει τα υπαQξιακά ε!ω
ρέτουμένων απαιτήσεων τους χα
2021 . Βάσει στοιχείων ωστόσο από
εζικούς χύκλους, η νέα στοχο
ίδα και προσθέ
10 ατακτο Brexit
ερο χρηματοπιστωτικό ί
δρυμα της χώρας, σχεδιάζει μια
α τσακισει τη
Ευρωπη
ες προτίθενται να απομειώ
εξυπηρετο
τι ο συνολικ
μενων χορηγήσεων των ελληνιχων τραπε
σμούς τους, αγγίζει τα 82 δισ. ευρώ. Ειδι
κότερα, και με βάση τα στοιχεία που δίν
των οποίων ανέ!χεται σε 82 δισ. ευρ, ε
κτιμάται ότι θα απαλειφθούν ταχύτέρα
από τους ισολογισμούς των τ!απεζών
γράφει η γεουανικη Handelsblatt, τονίζο
ύμενων δανείων από ό,τι σχεδιαζόταν
έως τώ!υ». Σύμφωνα με το Qεπορτάζ,
α τεσσερα συστημι
κά χρηματοπιστωτικά ώρύματα της χώ
οπω αποτυπωνεται στους ισ
χω!ήσει χωQ1ς μια συμφωνία, άταχτα από την ΕΕ, το κόστος για την EuQώπη
ας θα παρουσιάσουν στον προαναφε
ΔΝΤ θα φθάσουν τα 221,3 δισ. δολά!ια
με παράλληλες απώλειες του 0,7% των
θέσεων ε!γασίας στην ήπειρο (δηλ. πάνω
από ένα εκατ. ε07αζομένους). Ομως, σύμ
φωνα με μία πρόσφατη έκθεση του Παν
θέντα ευρωπαϊκό θεσμό και ταυτόχρονα
την Ελλάδα στο
Q1οχές της ηπείρου που θα ανακάμψο
συντομότερα από το «σοκ» αυτό θα είναι
axQ1βώς ε
Στα 203 δισ. ευρώ θα ανέλθουν το 2019 οι αγορές ομολόγων
προσδοκιών, «ενισχύοντας έτσι μια βιώσιμη προσαρμογή της πορείας του πληθωρι
σμού προς τη σταθερότητα των τιμών . Το
τα 203 δι
APP ήταν βασική συνιστώσα-μαζί με τα
την Ευρωπαι η Κεντ!ική Τράπεζα (ΕΚΤ), ποσό
αρνητι
Μονο ενΚΛω
ισμο και
ταθέσε ις στην ΕΚΤ, την
Η τεχνολογία αφορά την
κα ημερινοτητα οηων μας
Εκδήλωση Digital Policy for Better Lives
στο πλαίσιο της απόφασης
της για επανε πενουση των αποπληρω
αΠογνωση φερνει
στους ΠροσφυΥες n
συμφωνία ΕΕ
Γουρκιας
ια στοιχεια αντα αναφερονται σε μελε
τιο της ΕΚΤ για την αποτίμηση του προ
γ!άμματος αγο!ών ομολόγων (APP) του
Ευρωσυστηματος μετα το τελος των κα
Κοινή εκδήλωση-ανοιχτή συζήτηση-δώργανώνουν οι π!εσβείες της Σλοβακίας,
υ Καναδά, της Ολλανδίας και της Κορέας με τίτλο «Digital Policy for Better Lives», η
οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Μαοτίου στην Ολλανδική Πρέσβεία. Για το θέμα δό
θηκε συνέντευξη Τύπου στο υπουογείο Ψηφιακής Πολιτικής, στην οποία πα!έστησαν ο
α!μόδιος υπ ouQ76ς ΨΗΠΤΕ, Νίκος Παππάς, ο γενικός γραμματέας του υπου!γείου
ΨΗΠΤΕ, Στέλιος Ράλλης, καθώς και οι π!έσβεις της Σλοβακίας, χα KAIveta Hricova
της Κορέας, x. Soo-suk Lim, τον Καναδά, κ. Mark Allen και της Ολλανδίας, x. Caspa
αθώς συμπλη!ώνονται τρία χρονια
τέλος
από την εφα0μογή της συμφωνίας ΕΕTou0%ίας στην Ελλάδα, οι «Γιατροί Χω
ρίς Σύν0Qu» καλούν τους Ευροπαίους η
2018.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το πρόγραμμα
ατικό μέσο Veldkamp
προσαρμοστο χαι αποτε/ εσμ
για τη χαλάρωση των νομισματικών και
χρηματοδοτικών συνθηκών, την ενίσχυση
λιτική του εγκλωβισμού ανθQώπων στους
Στόχος της ημερίδας που θα φιλοξενηθεί στην Ολλανδική Πρεσβεία και στην πρώτη
χαθώς και να φροντίσουν για την άμεση
απομάκρυνση όλων των ευάλωτων, ειδικά
των παιδιών, από αυτά τα ση
πρακτικών σε θέματα
χνολογίας που αφορούν την χαθημερινότητά μας, αλλά και να στηριχτούν οι νεοφυείς ε
της οικονομικής ανάχαμψης, την αντιμ
μια ανταλλαγή βέλτιστων
και την εδραίωση των πληθωριστικών
Όπως ανέφερε ο Πρέσβης της Ολλανδίας, x. Caspar Veldkamp, οι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα