Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική | Μαρ9ου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGnjlepiba Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1
συνδρομι:
Πάρουνέ0us
16.500 ευρώ
Παιχνίδι κυβέρνησηs-δανειστών
για την Προστασία ΠρώτηS Katolias
| Η κυβέρνηση συνεχί- πτωχευτικό δίκαιο
ι το παζάρι με τους ιδιωτών εφαρμόζεται
Χωρίς προστασίας της
εσμούς για
οχο σχημα του νομου
το διάπρωτης
Κατσέλη με τα χρονικά καθώς ο νόμος κα.
περιθώρια να στε- τσέλη έληξε στις 28
εύουν καθώς η κυ- Φεβρουαρίου. Το μόνο
έρνηση έχειστη που υπάρχει σε αυτή
ιάθεσή της ουσια- τη ρόση είναι ένα
στικά μόνο μια εβδο- άτυπο μορατόριουμ
μάδα για να κλείσει το από τις τράπεζες
στους πλειστηρια
Αναδρομικά που
ανάλογα με τη σύνταξη κυμαίνονται από
450 ευρώ ως 16.500
θέμα και να ανοίξει ο
δρόμος για την εκταμίευση του 1 δισ. ευρώ.
σμούς
Το νέο ορόσημο είναι
ευρώ οφείλει να επ-1η 25η Μαρτίου, ημέρα
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες
έχουν ήδη ξεκινήσει
την προετοιμασία για
παρουσιάσει στοιχεία
nou δείχνουν η
ανοίξει για το κοινό
στρέψει η κυβέρνηση | κατά την οποία θα συ.
σε 2,4 εκατομμύρια! νεδριάσει το Ευ.
έως και τις αρχές ΙουκέςτηΥές τομεγαλύ
διαπραγματεύσεις
επιχειρηματικών δα"
τοι ίατου επαγγελμα
εταιρείας
τη δημιουργία
Group πλατφόρμας που θα Σύμφωνα με τρα
πεζιλαιακή επάρκεια και
στα αοτελέσμ ατα του
παράνομες
ENG), που αποτελεί
σταθμό πριν το άτυπο
υποδέχεται και θα επε
ώσεις των Μνημο- και τον τελευταίο ξεργάζεται τις am- τερο αγκάθι στις κλάδου είνα. .ΠΟ
νιων και ενδέχεται
υποχρεωθεί να το
σεις των οφειλετών
Μάλιστα έχουν δώσει
τη σχετική εντολή
στον σύμβουλό τους,
μικρή, οι εκπρόσωποι
ζονται κάθετα αντίθε
τοι στην αύξηση της
Eurogroup της, 5ης
Απριλίου στο οποίο εάν
αοτελεί η ένταξη στο
νέο καθεστώς καιτων
των θεσμών
συνέχεια στην 11
όλα πάνε καλά θα ανά.
το μυστ
τονοδιάθ2tuy
ψει τηνπρώτη δόση
υλο έχει αναλάβειγο ν
εγγύηση τ δόθηκαν με
περιμέτροτόδιότιε
για την πρώτη δόση
υλοποίηση του έργου,
την PWC. Ετσι, μόλις
εγγύηση την κύρια κασης. Κι αυτό διότι
θυan τα κέρδη που είχε
τα ελληνικά ομόλογα.
ρούν πως επηρεάζει
το ευρωσύστημα από οριστικοποιηθεί και τία ή φορέα της την κουλτούρα πληρο658 εκατ.
ευρω του
Ψηφιστεί το νέο πλαί.
προ λογ σμού την οριστικοπέηση και παράμετρο του στο πλευρα από ελληνική τραπεζικοί σιολοι εκτι
εργοποίηση
νέου πλαισίου αφού στημα, με στόχο να λείο της κυβέρνησης πιθανά σενάρια
από την 1η Μαρτίου το
του υπό δημιουργία σύ. το οικονομικό επιτε- μούντώς δύο είναι τα
είναι έτοιμο και να
και τις τράπεζες, έχει
Εξαίρεση
γομφεμ στον ορυπάο, | αφορολογήτου για
Ε ατότητα-μια ετήσιο εισόδημα !
σθολ για Coo 0:31 sus 6.000 ευρώ
προκειμένου να
κυβέρνηση ανήλθε