Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Μαρτίου
Ka0ημέριν
η οικονομικη ciolkn cfnjlepiba Διακηρυ
?cwv.Δημοπρασιυν
Αριθ. ΦύΑ: 6711
Τιμή : 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333 /
EMnves | Με ετήσιες μειώσε!s 2%
e 'lenmde του ΑΕΠ απειλεί η κλιματική
επιχειρη ματίεs
αλλαγή την Ελλάδα
Τι αναφέρει Έλληνas καθηγητή: Οικονομικών
Η υψηλή φορολογία Με ετήσιες μειώσεις 2019 ελάχιστα έχουν
και η επφυλακτικό 2% του ελληνικού ΑΕΠ γίνει από αυτά που
τητα, που προκάλεσε ως το 2050 και ποσο- απαιτούνται προκειμέ
ηπολυετής κρίση, κα-Ιστιαία υποχώρηση νου να αντιμετωπ
θηλώνουν τις επενδύ- κατά 3%-6% για την στούν οι επιπτώσεις
σεις και κρατούν σε περίοδο έως και το της κλιματικής αλλα
τροχιά «ήπιας» ava- 2100,«απειλεί»,η κλι. γής στην χώρα μας
πτυξης τις εΥΧώριες!ματική αλλαγή τη και παρά τογεγονός
επιχειρήσεις, παρά χώρα μας, ενώ σωρευ. ότι από το 2011 έχει
την σημαντική βελ- τικά «η επιβράδυνση εκδοθεί η μελέτη με
τίωση της κερδοφο-1 του ρυθμού ανάπτυξης τίτλο-Οι περιβαλλον
ρίας'' που έφερε η! στην Ελλάδα, μπορεί τικές, Οικονομικές και
μακροχρόνια αδίαιτοΊ να οδηγήσει σε απο- κοινωνικές επιπτώσεις
ους 701 δισ. της κλιματικής αλλα
γης την Ελλάδα, ο κ.
Αυτό είναι το βασικό
ευρώ μέχρι το 2100,
υπογράμμισε χαρα
σθεσε:
στρατηγικό{γαχεδό
συνέστήσετή δε
συνέχεια την 11 επ σήμανε μιλώντας Σαρτζετάκης υπογράμ κτηριστικά καιπρό στημονική Επιτροπ
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Οικονομικών
του . Περιβάλλον τον
μισε την ανάγκη εκπέγια τη Μελέτη των Επι
στρατηγικής μελετών
πτώσεωνγής EMEKA)
νησης
P θμιση
του Περιβάλλοντος στρατηγικής προσαρ, ομός που έγινε από κής Αλλαγής(ΕΕΚΑ)
Ευτύχιος Σαρτζετά- μογής για την κλιμα. εμάς τους επιστήμο.
Στην ΕΜΕΑ, όπως
120 δόσεων κης, διευθυντής του τική.. αλλαγή σε νες εθελοντικά δεν εξηγησε ο ΣΤξετ
Εργαστηρίου Οικονο
μικών και Διαχείρισης
της Βιώσιμης Ανάπτυ.
ξης στο Πανεπιστήμιο
επ εδο περιφερειών
αρκεί σε καμια περι
πτωση»
κης, οικονομολόγο
του περιβάλλοντος και
της ενέργειας, σε συνεργασία με κλιματοΠότε a ove η πλατφόρμα
"Επιβάλλεται να επιδιώξουμε επενδύσεις
προσαρμογής εν μέσω
Αοφαλιστικά Ταμεία
Η προαναφερόμενη
μελέτη έγινε υπότην
Μακεδονίας τι ενέτει
της κλιματικής αλλα
λόγους φυσικ
Λέγοντας ότι εν έτει
γής»,
της Ελλάδος, η οποία
συνέχεια στην 10
την 10
Hcee Πώs δηλώνονται
Στην τελική ευθεία
μιση οφειλών προς
τον ΕΦΚΑ σε έως 120
μηνιαίες δόσεις. Στο
ος του υπουργείου
Εργασίας είναι η δια
δικασία να ξεκινήσει
εντός του Απριλίου
και να ενταχθούν σε
αυτήν όσο το δυνατόν
περισσότεροι ελεύθε
τα μισθωτήρια
των ακινήτων
αυτοαπασχολου μενοι
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9