Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Μαρτίου
Αριθ. φύλλου 5732
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Τιμή ΦύΑ: 0.15 €
Νέα δημοσκόπηση
«φωτιά»
Οι διαφορές & τα Ποσοστά των κομμάτων
Σημαντικές παρεμβάσεις
με έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας
στον ποταμό Αλιάκμονα
Πανελλήνιες:
: 1 Οι αλλαγές
Σελίδα 17
για τους μαθητές της Γ' Λυκείου
Τα βήματα
για την εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια
εκπαιοευση
| Περιφέρεια Δυτ!Kns ΜακεδονίαΣυμμετείχε στ1s διεθνείs
τουριστικές εκθέσε1s
FIETS EN WANDELBEURS
2019 και ITB 2019
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης . Γ Εθνική
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
DANCING TO
Σελίδα 6
CONNECT/
ΧΟΡΕΥΩ, APA
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ
Σελίδα 24
Από την Κοζάνη
μέχρι την Αθήνα,
Ο στρατηγός Ανεμος
στην οδό Σταδίου!
we are dancing to
connect
Ο στρατηγός Ανεμος στην οδό Σταδίου:ο εκσυγχρονισμός
του Ποινικού Κώδικα an°τελεί μνημονιακή un°χρεωση και
16 Μαρτίου 2019
Κεντρική Σκηνή
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ικών. Αφενός διότι είναι ampXau
νος ως προς τις r0ινές και τις διαδικασίες, αφετέρου διότι
η rep1πλοκότητα και η αλληλοκάλυψη/αναίρεση μεταξύ Πολ
λών νόμων. Προκαλεί ένα σημαντικότατο τμήμα των τρομα
To DANCING TO
CONNECT «επικοινωνεί» με τολμηρού
εφήβους που θέλουν
να εκφράσουν αυτό
που είναι, ανακαλύ
πτοντας νέα όρια
Ο εκσυγχρονισμός αυτός είναι κρίσιμος για την rspa τέρω
nopcia της χώρας. Εξαιρετικά κρίσιμος. Όχι μόνον διότι θα
βελτιώσει την καθημερ,νότητα όλων όσων ζούμε στη χώρα.
δοσης δικαιοσύνης, an°τελεί έναν από τους πιο κρίσιμους
συνέχεια στη σελίδα