Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Παρασκευή
Οικονομική
Μαρτίου
Έτος 220
Αριθ. ΦύΑ: 6710
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αυξήσε1s
έδωσε μία
στ1s τέσσερ1s
επιχειρήσε, λόγω αναδρομικών
το 2018
Torp0βλημα ξεκινάει
από το γεγονός ότι το
εφάπαξ χρηματικό
ποσό που καταβλή.
θηκε, θα προσμετρη.
θεί στοσυνολικό
ετήσιο εισόδημα του
έτους 2018, με αποτέ
λεσμα σημαντικός
αριθμός από αυτούς
να απορριφθούν ως μη
δικαιούχοι λήψης κοι.
ν ω ν ι κ ώ ν
επιδομάτων/παροχών
στις τέσσερις έδωσε τα 1,6 δις ευρώ ανά λόγω υπέρβασης των επιδότηση παιδικών περνάει το εισοδημα.
αυξήσεις μισθών σε έτος, οι ένστολοι rue- εισοδηματικών κριτη. σταθμών μέσω ΕΣΠΑ, τικό όριο και θα λάβει
όλους τους εργαζο-|ζουν τα συναρμόδια ρίων. Κι αυτό παρά το επίδομα θέρμανσης, επίδομα τέκνων 672
μένους της.mu κινή. |υπουργεία, έτσι ώστε ότι το εισόδημα αυτό διάφορες κοινωνικές ευρώ, δηλαδή θα χάσει
είναι πλασματικό
Την ώρα που αναμένεται με μεγάλη αγω.
νία από εκατοντάδες
Χιλιάδες εν ενεργεία
και συνταξιούχους δημοσίους υπλλήλουςη
απόφαση της Ολομέ.
λειας του ΣτΕ για την
αντισυνταγματικότητα
της κατάργησης των
δώρων στο Δημόσιο.
μια απόφαση που εκτιμάται ότι κοστίζει στον
Προϋπολογισμό περί
Σε απολύσεις προχώρησε μία στις
πέντε επιχειρήσεις
στην Ελλάδα, εντός
του 2018, ενώ μία
θηκαν πέριξ του 1,5%,
να ληφθεί ειδική νομο
330 ευρω το 201
αροχές των κατα το
Μάλιστα, για το 2019 θετικ μέριμνα για τα καθώς πρόκειται για mug Δημων και Μη
εκτιμάται ότι οι αυξή
συνέχεια στην 11
. Οικογένεια με 2
τέκνα και ετήσιο εισό
δημα το 2018 17.100
αναδρομικά που έλαβαν, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κ ρα τ η θ έ ν τα τα Παρακάτω παρα. ευρώ, δικαιούται να
Χιλιάδες στελέχη των εισοδήματα ετών δείγματα:
Ενόπλων Δυνάμεων 2012-2016.
παρανόμως και αντισυνταγματικώς mpa.
τροπόλεων κλπ.
Χαρακτηριστικά είναι
ενταχθεί στο κοινω
. Οικογένεια με 2 νικό τιμολόγιο της
Επιδομα
ενοκ ου:Ηδη
Σωμάτων
κινδυενκρίθηκαν νεύουν να χάσουν
Ασφαλείας
Ποια επιδόματα κιν.
δυνεύουν να χαθούν;
το ενιαίο επίδομα στή.
ΔΕΗ.Αν ο ίδιος έλο ε
αναδρομικά 901 ευρώ
θα αποκλειστεί από το
τέκνα και ετησιοειοόδημα το 2018 18.900
ευρώ, δικαιούται ετη.
Πάνω από
τουλάχιστον 5 επιδό- ριξης τέκνων, τοη- σίως επίδομα τέκνων κοινωνικό τιμολόγιο
ματα ήτοι να χάσουν δομα στέγασης. το ύψους 1.008 ευρώ το Σύμφωνα με τις συν
22.000 αιτήσειsI περισσότερα από τα
κοινωνικό τιμολόγιο
ΔΕΗ και άλλων κοινω.
χρόνο. Αν ο"ίδιος
αναδρομικά
φελών οργανισμών, 1.101 ευρώ, τότε ξε
δικαλιστικές ενώσεις
των ενστόλων, αυτή η
συνέχεια στην 10
αναδρομικά που έλα.
έλαβε
rale |
Πάνω από 22.000 αι
τήσεις για το επίδομα
ενοικίου έχουν ήδη
εγκριθεί, σύμφωνα με
ανακοίνωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρ.
νησης Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ)
στην ιστοσελίδα της
Συγκεκριμένα, όπως
αναφέρει το ΑΠΕ
ΜΠΕ, πρόκειται για
Μεταβιβάσεις
ακινήτων
με ένα κλικ
22.134 αιτήσεις (σύ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9