Πρωτοσέλιδο Μαχητής Γρεβενών:Recognized text:
Οικονομική
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGnjlepiba Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.00
ωσιόδοξο Περιουσιολόγιο
οι εργοδότεs
, τρίμηνο
«Ηλεκτρονικό φακέλωμα» εισοδημάτων,
ακινητων, καταθέσεων
Με τον ηλεκτρονικό
φάκελο του κάθε φορολογούμενου να περιλαμβάνει τα πάντα
από εισοδήματα, ακίπεριουσία,
σκάφη, αυτοκίνητα.
καταθέσεις, θυρίδες
μέχρι και σημαντικά
ποσ κρυμμένα στο
στρώμα, κοσμήματα
κτλ η Εφορία οπλίζει
το πιο δυνατό όπλο
φυσικού αερίου, ava-1 της κατά της φοροδιακρυμμένα στο στρώμα
πνακες και κοσμήματα
μεγάλης αξίας, η Εφο.
ρία οπλίζει το πο δυ
νατό όπλο της κατά
της φοροδιαφυγής.
Προσλήψεις σε τομείς όπως οι κατασκευές, η βιομηχανία,
οι μεταφορές, το λιανικό και το χονδρικό
εμπόριο, καθώς' και
στους τομείς ύδρευνητη
Εντός του 2019, σύμφωνα με τον κυβερνή.
τικό σχεδιασμό θα έχει
δημιουργηθεί η βασική
υποδομή του ηλεκτρονικού περιουσιολο.
γίου, ενώ θα έχουν
περάσει από τη, Βουλή
όλες ο,αναγκαίες δια
τάξεις ώστε να επτρα
πεί στη φορολογική
διοίκηση να τροφοδο6
ηλεκτρισμού και
στους μεσους στόνου
όσων ψευδώς δηλώνουν «φτωχοί» στους
πιο μακροπρόθεσμους
η προώθηση νέου
φρου που
θα αντικαταστήσει τα
τεκμήρια διαβίωσης
και τον ΕΝΦΙΑ και θα
εruβάλλεται στο σύ.
σων τεχνικών ελέγχου
ο εντοπισμός ο φορολογικός μηχαν
μένεται να πραγματοποιήσουν οιΈλληνες
σμός θα έχει τη δυνατότητα
προσδιορίζει το πραγματικό φορολογητέο
εισόδημα κάθε φορολογου μένουμε βάση
όλα τα έσοδα και τα
έξοδά του, τα περιουσιακά του στοιχεία (κι.
Το ηλεκτρονικό Περιδέκα χρό.
νια σχεδόν μετά τη
ποσοστό 31% εκτιμούν ότι θα υπάρξει
θεσμοθέτησή του, αρνα
Παίρνει σάρκα και
τεί με περισσότερα
στοιχεία τη βάση δεδομένων
σταδιακά
συνέχεια στην 11
χίζει
επτέλους
νικό. Με τον ηλεκτροφορολογούμενου να
τον κυβέρνηση δελνει
για να σκιαγραφήσει
το οικονομικο και περι
Οιχαμένοι και
οι κερδισμένοι νολο της περιουσίας νητάκιακίνητ
το πάντα: από εισοδή. ουσιακό προφιλ 8,5 κινητής και ακίνητης στις τράπεξες
Περιλαμβάνει
των φορολογουμένων,
υ φόρου
ματα, ακίνητη περιουσκάφη,
αυτοκίνητα, καταθέσεις, θυρίδες, μέχρι
και σημαντικά ποσά
εκατ. Φορολογουμέ
νων και να χαρτογρα
φήσει τον πλούτο των
Ελλήνων. Όπως ανα.
φέρουν «Τα Νέα»,
ακινήτων
Πώς θα λειτουργε
Με την πλήρη λει.
τουργία του περιουσιολογίου και την
Το έργο δεν είναι εύ.
κολο καθώς δημιουργείται τεράστια βάση
δεδομένων με τα περι
συνέχεια στην 10
νικές αξίδιεςαντέθη
του 2018 θα το λο MAI
τομμ οικονομικό ε
nou Ba Εροκαλούσε nel
Αναδρομικά
Ποιοι θα
διεκδικήσουν
από 2.560 έωs
4.570 ευρώ
νικές αξίες, αυτές δηλαδή ΠΟυ ελήφθησαν
θα κληθούν να πληρώσουν πάνω από 6 εκαλείο της κυβέρνησης για
πελο των ανατροπών
φετινό ΕΝΦΙΑ η νέα η
συνέχεια στην 2